Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số lưu ý (tiếp)

3 Một số lưu ý (tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thành viên

Nhiệm vụ các thành viên trong

nhóm

Vai trò

Nhiệm vụ

Trưởng nhóm

Hậu cầnPhân công nhiệm vụ

Chuẩn bị đồ dùng tài liệu cần

thiếtThư kí

Ghi chép kết quả

Phản biện

Đặt các câu hỏi phản biện

Liên lạc với nhóm Liên hệ với các nhóm khác

khác

Liên lạc với thày

Liên lạc với giáo viên để xin

36

trợ giúp3.4 Thực hành

Các trường thực hành thiết

kế một hoạt động dạy học có

sử dụng KT “Mảnh ghép” và

tổ chức dạy dự giờ trường.37IV. KĨ THUẬT KWLIV. Kỹ thuật KWL

1.

2.

3.

4.Kỹ thuật KWL là gì ?

Cách tiến hành

Một số lưu ý

Thực hànhTheo anh/chị, kĩ thuật KWL

là gì?1. Kỹ thuật KWL là

gì?

1.1. Giải thích thuật ngữ:

• K (Know) : Những điều đã biết

• W (Want) : Những điều muốn biết

• L (Learned) : Những điều đã học được

1.2. KWL là sơ đồ liên hệ giữa các kiến

thức đã biết liên quan đến bài học(K),

các kiến thức muốn biết (W) và các

kiến thức học được sau bài học(L).2. Cách tiến hành

• Bước 1. Phát phiếu học tập

“KWL”

(sau khi GV đã giới thiệu bài học &

mục tiêu cần đạt của bài học)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số lưu ý (tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×