Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số lưu ý

3 Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. KĨ THUẬT

“ MẢNH GHÉP”273. Kĩ thuật “Mảnh ghép”

3.1. Kĩ thuật “Mảnh

ghép” là gì?

3.2. Cách tiến hành?

3.3. Một số lưu ý

3.4. Thực hành283.1. Kĩ thuật “Mảnh

ghép” là gì?

Kĩ thuật “Mảnh ghép” là

một kĩ thuật dạy học thể

hiện quan điểm/chiến lược

dạy học hợp tác, trong đó

có kết hợp giữa hoạt động

cá nhân, hoạt động nhóm

và liên kết giữa các nhóm

293.2 Cách tiến hành

Giai đoạn 1: “Nhóm chun sâu”

• HS được chia thành các nhóm

(khoảng 3- 6 em). Mỗi nhóm được

giao một nhiệm vụ tìm hiểu/nghiên

cứu sâu về một phần ND học tập

khác nhau.

• Nhóm nghiên cứu, thảo luận đảm

bảo cho mỗi thành viên trong nhóm

đều nắm vững và có khả năng trình

bày lại được các ND đã nghiên cứu

303.2 Cách tiến hành

(tiếp)

Giai đoạn 2 : “Nhóm mảnh ghép”

• Mỗi HS từ các “nhóm chuyên sâu” khác nhau

hợp lại thành các nhóm mới, gọi là “nhóm

mảnh ghép”.

• Từng HS sẽ lần lượt trình bày lại cho các bạn

trong nhóm mới nghe về ND mình đã được

nghiên cứu, tìm hiểu từ nhóm chun sâu

• Nhiệm vụ mới được giao cho các “nhóm mảnh

ghép”. Nhiệm vụ này mang tính khái qt,

tổng hợp tồn bộ ND đã được tìm hiểu từ

“nhóm chun sâu”31Hình minh họa KT “Các mảnh

ghép”11112232122331332332Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×