Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Học hợp tác là gì?

Học hợp tác là gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Quy trình thực hiện

• Bước 1: Chọn nội dung và

nhiệm vụ phù hợp

• Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài

học để dạy học hợp tác

• Bước 3. Tổ chức dạy học hợp

tácBước 3:Tổ chức học hợp

tác

1)Phân cơng nhóm và bố trí vị trí HĐ

của nhóm

2)Giao nhiệm vụ cho nhóm HS

3)Hướng dẫn HĐ của nhóm HS

4)GV theo dõi, đ/khiển, hướng dẫn, hỗ

trợ các nhóm

5)T/chức HS báo cáo kết quả và đánh

giá2. KĨ THUẬT

“KHĂN TRẢI BÀN”19II. Kĩ thuật “Khăn trải

bàn”

2.1. Kĩ thuật “Khăn trải

bàn” là gì?

2.2. Cách tiến hành

2.3. Một số lưu ý

2.4. Thực hành

20Động não:

Theo anh/chị, KT “khăn

trải bàn” là gì?212.1. Kĩ thuật “Khăn

trải bàn” là gì?

Kĩ thuật “Khăn trải bàn” là

một kĩ thuật dạy học thể

hiện quan điểm/chiến lươc

dạy học hợp tác, trong đó

có kết hợp giữa hoạt động

cá nhân và hoạt động

nhóm

222.2. Cách tiến hành• Chia HS thành các nhóm, giao nhiệm

vụ thảo luận và phát cho mỗi nhóm

một tờ giấy A0

• Chia giấy A0 thành các phần, gồm

phần chính giữa và các phần xung

quanh. Phần xung quanh được chia

theo số thành viên của nhóm. Mỗi

thành viên ngồi vào vị trí tương ứng với

từng phần xung quanh “khăn trải bàn”

232.2. Cách tiến hành

(tiếp)

• Mỗi cá nhân làm việc độc lập và

viết ý tưởng vào phần giấy của

mình trên “khăn trải bàn”

• Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến

và viết vào phần chính giữa “khăn

trải bàn”24HHình minh họnh minh họa

KT “Khăn trải bàn”4Viết ý kiến cá

nhânÝ kiến chung của cả

nhóm về chủ đềViết ý kiến cá

nhân1

Viết ý kiến cá nhân2Viết ý kiến cá nhân

3

252.3 Một số lưu ý

• Câu hỏi thảo luận là câu hỏi mở

• Nếu số HS trong nhóm q đơng, có thể phát

cho HS những phiếu giấy nhỏ để ghi ý kiến cá

nhân, sau đó đính vào phần xung quanh “khăn

trải bàn”

• Khi thảo luận, đính những phiếu giấy ghi các ý

kiến đã được nhóm thống nhất vào phần giữa

“khăn trải bàn”. Những ý kiến trùng nhau có

thể đính chồng lên nhau.

• Những ý kiến khơng thống nhất, cá nhân có

quyền bảo lưu và được giữ lại ở phần xung

quanh “khăn trải bàn”

263. KĨ THUẬT

“ MẢNH GHÉP”27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Học hợp tác là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×