Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Đoàn

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Đoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ sống, chiến đấu, lao động, học tập

theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt chỉ

đạo xuyên suốt cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng một thế hệ trẻ “vừa hồng,

vừa chuyên” trong thời kỳ hội nhập.

Đổi mới phương thức, nội dung nâng cao hiệu quả cơng tác giáo dục

của đồn: đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền của các

kênh thơng tin của Đồn, tận dụng tối đa các ứng dụng của mạng xã hội để

phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên

truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên; Tăng cường cơng tác nắm bắt tình hình,

tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.

Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến:

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển

hình tiên tiến trong cơng tác đồn, trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã

hội, các phong trào do đoàn phát động và trên các lĩnh vực của đời sống xã

hội.

Xây dựng nội dung cụ thể, thiết thực, thông qua hành động cách

mạng, phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa

phương, đơn vị để làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát huy nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh niên:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu

thanh niên xung phong, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống

của Đảng, Đoàn, Hội, Đội, lịch sử truyền thống văn hóa của tỉnh Bình Phước,

Đảng bộ huyện Bù Đốp cho thanh niên bằng việc tổ chức các chương trình

phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chương trình về nguồn đến với di

tích lịch sử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhằm bổ trợ kiến thức cho thanh

niên.

Giáo dục pháp luật thông qua việc đẩy mạnh cuộc vận động “sống và

làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, tổ chức ký cam kết ĐVTN không viphạm pháp luật, phối hợp với tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật, xây

dựng mơ hình câu lạc bộ thanh niên tun truyền pháp luật, sử dụng có hiệu

quả tủ sách pháp luật.

Tiếp tục phối hợp với ngành y tế, Hội LHPN xã, vận động xây dựng gia

đình trẻ hạnh phúc, xây dựng tiêu chí riêng cho đồn và động viên ĐVTN

tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng

nơng thơn mới, đơ thị văn minh”.

4.2. Đẩy mạnh các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển

kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập

thân lập nghiệp”.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ

Tổ quốc”:

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và khuyến khích đồn viên thanh niên

xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; triển khai và hướng dẫn thanh niên

lập các dự án vay vốn, đẩy mạnh tổ hợp hùn vốn, tự nguyện, giúp vốn khơng

tính lãi để sản xuất kinh doanh, thành lập và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác

thanh niên. Tập trung đẩy mạnh các ứng dụng chuyển giao tiến bộ KHKT vào

sản xuất nông nghiệp. Phát triển các mơ hình trang trại trẻ, đảm nhận các

chương trình, dự án, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nơng thơn mới.

Phát huy vai trò thực hiện phong trào của các đội hình thanh niên tình

nguyện với các hoạt động trọng tâm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc

sống cộng đồng, xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ mơi trường,

đảm bảo an tồn giao thơng.

Nâng cao cơng tác tun truyền giáo dục trong ĐVTN về tinh thần

xung phong, tình nguyện sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Nâng cao cảnh giác chống lại các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế

lực thù địch và tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục làm

tốt cơng tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên lẫm lỗi tái hòanhập cộng đồng thơng qua việc tham gia tổ chức, thực hiện tốt chương trình

phối hợp với cơng an xã.

Chú trọng triển khai phong trào trong từng đối tượng thanh niên: Thanh

niên trường học thi đua học tập tốt; Thanh niên nơng thơn xung kích thực hiện

cuộc vận động “Tuổi trẻ Bù Đốp chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh

niên với văn hóa giao thơng”; Thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công

chức viên chức triển khai có hiệu quả phong trào cải cách hành chính, phong

trào “3 trách nhiệm”, phong trào“sáng tạo trẻ”, phải đảm bảo nội dung phù

hợp với từng đối tượng để các phong trào được phát huy tối đa hiệu quả thực

tế.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc tham gia

bảo vệ mơi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Thường xuyên tuyên truyền trên

mạng xã hội về ý thức bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các

hoạt động làm sạch mơi trường, phát quang, dọn vệ sinh các tuyến đường giao

thông nông thôn.

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

Nâng cao nhận thức, thái độ cho ĐVTN thi đua học tập với tinh thần

“học để làm người, học để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” “Học ở

trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”.

Chủ động phối hợp với các ngành, các nguồn lực xã hội trong các hoạt

động hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ vốn giúp thanh niên

khởi nghiệp, lập nghiệp. Tổ chức cho thanh niên tham gia các hoạt động ngày

hội việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên nơng thơn. Tích cực khai thác

các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên, nhân rộng các mơ hình sản xuất, kinh doanh

hoạt động có hiệu quả.

Tiếp cận các nguồn vốn vay, vốn ủy thác, ứng dụng khoa học kỹ thuật

cho thanh niên xây dựng và phát triển kinh tế.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động phong trào VHVN, TDTT, tạo các sân

chơi lành mạnh, bổ ích nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinhthần. Xây dựng và duy trì tốt các CLB, đội, nhóm sở thích, thường xuyên tổ

chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, sở thích của thanh niên nhằm khích

lệ, động viên thanh niên hòa nhập trong tổ chức, chung tay xây dựng phong

trào phát triển mạnh mẽ cả về “lượng” và “chất”

Đẩy mạnh các hoạt động rèn luyện kỹ năng, thực hành xã hội, tập trung

trang bị kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, phòng vệ, nhằm giúp

thanh niên chủ động đối phó với các tệ nạn xã hội, nguy cơ tội phạm.

4.3. Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận tập

hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng,

xây dựng chính quyền, đồn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về

công tác thanh niên.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn, nâng cao chất lượng phong

trào ở các chi đồn:

Thơng qua chương trình hành động hàng năm, tạo điều kiện giúp đỡ

thanh niên phấn đấu vào đoàn, chú trọng phát triển lực lượng đoàn viên trong

các lĩnh vực đặc thù, dân tộc, tôn giáo.

Thực hiện tốt quy trình quản lý đồn viên, tiếp tục nâng cao hiệu quả

việc đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, quan tâm đến hướng dẫn và thực hiện

cơng tác đồn vụ. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện

đồn viên, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số:42-CT/TW của Ban Bí

thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai

đoạn 2015-2030".

Xây dựng đội ngũ cán bộ đồn đáp ứng u cầu của cơng tác và phong

trào đoàn trong giai đoạn hiện nay:

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, huấn luyện, bồi

dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đảm bảo trang bị cho đội ngũ cán bộ đoàn những

kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện cho đội ngũ Bí thư,phó Bí thư chi đồn rèn luyện kỹ năng cơng tác đồn kết, tập hợp thanh niên

và phương pháp triển khai các hoạt động, phong trào dưới cơ sở.

- Tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng

và sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ, chủ động trong việc điều động, bố trí đầu ra

cho cán bộ đoàn.

Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức hội

LHTN Việt Nam:

Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Hội LHTN Việt Nam xã,

đầu tư có trọng điểm tới các đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò nòng cốt

của Đồn, đa dạng hóa các loại hình đồn kết tập hợp thanh niên phù hợp với

tâm lý, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên. Coi trọng công tác

đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm cơng tác Đồn - Hội,

đảm bảo cán bộ Đồn - Hội có phẩm chất chính trị vững vàng, có nhiệt huyết,

tinh thần tình nguyện, có uy tín và năng lực cơng tác. Mở rộng các mơ hình

CLB, Đội, Nhóm sở thích. Tập trung giải quyết nhu cầu việc làm, tư vấn

nghề, vốn sản xuất cho hội viên thanh niên. Đẩy mạnh các hoạt động tình

nguyện tại chỗ cho thanh niên, góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông

thôn mới.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra của đồn, phục vụ cơng tác chỉ

đạo, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh:

Tập trung nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ

công tác kiểm tra cho cán bộ Đồn phụ trách cơng tác kiểm tra. Đặt trọng tâm

công tác kiểm tra vào việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết của Đảng, của

Đoàn, đánh giá chính xác, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ cũng như tính

thực tiễn từng chủ trương của BCH, BTV xã đoàn, kịp thời giải quyết đơn thư

khiếu nại, tố cáo trong nội bộ tổ chức đồn.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền,

đồn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên:

Tăng cường công tác tham mưu cho Đảng về tổ chức và hoạt động củađoàn, những nhu cầu, quyền lợi chính đáng của thanh niên. Thường xuyên tổ

chức cho đồn viên thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Phấn đấu giới thiệu đoàn viên ưu tú

cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tổ chức làm tốt chức năng giám sát, phản biện của tổ chức thanh niên.

4.4. Đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham

mưu, chỉ đạo đối với các phong trào trọng tâm, trọng điểm của Đoàn.

- Đẩy mạnh cơng tác kiện tồn tổ chức bộ máy của Đồn, đảm bảo tinh

gọn và có hiệu quả; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch bồi

dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ của Đồn, xác định rõ chức năng nhiệm vụ,

tránh chồng chéo trong chỉ đạo theo hướng tăng cường tính chủ động sáng

tạo. Xây dựng Ban Chấp hành Đoàn mạnh về phong trào nhằm tăng tính gắn

kết tập hợp thanh niên.

- Từng bước khắc phục tình trạng ban hành văn bản quá nhiều. Kiên

quyết khắc phục tình trạng hành chính hóa, quan liêu, phơ trương, hình thức

trong đồn, tập trung đẩy mạnh cơng tác phong trào nhằm tập hợp đồn kết và

gắn bó giữa ĐVTN.

- Tăng cường đổi mới công tác thông tin trong hệ thống đồn, từng

bước tin học hóa, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, đảm bảo thơng tin nhanh

chính xác và thống nhất, đồng thời không ngừng đổi mới công tác thi đua

khen thưởng của Đoàn nhằm tuyên dương, động viên cổ vũ kịp thời.

- Tăng cường công tác tham mưu của Đồn đối với cấp ủy Đảng trong

cơng tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức, tham mưu xây dựng tổ chức thực hiện

các chính sách, phong trào, đồng thời mở rộng mối quan hệ cộng đồng trách

nhiệm với chính quyền, các ngành đồn thể trong cơng tác thanh niên, tạo

điều kiện về nguồn lực và môi trường để tổ chức thanh niên hoạt động có hiệu

quả. Đặc biệt coi trọng việc huy động mọi nguồn lực xã hội, trách nhiệm củagia đình hỗ trợ chăm lo việc bồi dưỡng giáo dục thanh niên trong cơng tác và

phong trào đồn.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Đánh giá chung

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến

thanh niên và công tác thanh niên, coi hoạt động Đoàn thanh niên là nhiệm vụ

quan trọng trong hoạt động của Đảng; Đảng ta luôn xác định thanh niên là lực

lượng hùng hậu, là đội quân xung kích, là lực lượng kế cận sự nghiệp cách

mạng của Đảng, do đó việc đào tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên là nhiệm vụ

quan trọng, là chiến lược lâu dài.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Huyện đoàn, Đảng ủy,

UBND xã và sự phối kết hợp giữa các Ban ngành đồn thể, nhìn chung đại đa

số ĐVTN luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách

Pháp luật của nhà nước. Đa số thanh niên hăng hái thi đua lao động sản xuất

kinh doanh, lập thân lập nghiệp, chấp hành tốt các chỉ thị, Nghị quyết của

Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ln

xung kích đi đầu trong các hoạt động và phong trào của Đồn.

Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn xã ổn định và

phát triển. Do đó thanh niên có thêm nhiều điều kiện để cống hiến và trưởng

thành, phần lớn thanh niên trong xã có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trân trọng

các giá trị truyền thống và nâng cao tinh thần xung kích trong các lĩnh vực

của đời sống xã hội.

2. Kiến nghị, đề xuất

Đối với cấp ủy Đảng, Chính quyền: cần quan tâm hơn nữa đối với cơng

tác, phong trào Đồn ở địa phương và coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, liên

tục. Ngồi lương, phụ cấp, địa phương cần tăng thêm cơng tác phí cho cán bộ

Đồn ở xã, thơn ấp, góp phần nâng cao tinh thần nhiệt huyết, nhiệt tình với

cơng việc nói chung và với bản thân họ nói riêng.Đối với Huyện Đoàn: cần quan tâm hơn nữa tới đoàn cơ sở, đặc biệt là

đồn khối nơng thơn, đề ra những mơ hình hoạt động hay, ý nghĩa và thiết

thực, phát động phong trào phù hợp với tổ chức đoàn cơ sở, đồng thời quan

tâm đến các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cho thanh niên lập thân lập nghiệp,

phát triển kinh tế. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ

năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ Đồn của xã, thơn, ấp; Chú trọng tập

huấn các kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn.

Đối với Đoàn xã: cần nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung thực

hiện có hiệu quả các phong trào lớn của đoàn; Củng cố, kiện toàn chi đồn

thơn ấp, phát hiện và bồi dưỡng cán bộ chi đồn có năng lực tổ chức thực

hiện, tập hợp đồn kết thanh niên thông qua việc phát động các phong trào

của đồn về phát triển kinh tế - văn hóa, đời sống xã hội của thanh niên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Đoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×