Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

589. Vũ Văn Liết, Hoàng Đăng Dũng (2012), “Đánh giá sinh trưởng,

phát triển và năng suất của một số giống dưa lê nhập nội từ Trung Quốc tại

Gia Lâm, Hà Nội”, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 2: 238 243 10. Võ Thị Phương Nhung, Đỗ Thị Thúy Hằng, Võ Thị Hải Hiền (2017),

“Xuất khẩu rau quả Việt Nam - thực trạng và giải pháp”, Tạp chí khoa học

và cơng nghệ Lâm nghiệp tháng 10/2017 tr 160-168.

10. Đỗ Thị Ngọc Oanh (2004), Giáo trình phương pháp thí nghiệm đồng

ruộng, NXB Nơng nghiệp, tr 24-25.

11. Trịnh Khắc Quang, Tô Thị Thu Hà, Ngô Thị Hạnh, Nguyễn Tuấn

Dũng, Hồng Minh Châu, Nguyễn Xn Điệp, Lê Thị Tình (2013), “Kết

quả khảo nghiệm một số giống rau mới của Hàn Quốc tại miền Bắc Việt

Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, số 3 (42) Tr 39.

12. Võ Thị Bích Thủy, Nguyễn Bảo Vệ và Trần Thị Ba (2005), “Cải

thiện năng suất và phẩm chất dưa lê (Muskmelon) bằng cách bón phân Kali”,

Tạp chí Nghiên cứu Khoa hoc 2005:4 tr 16-25.

13. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Kỹ thuật trồng và chăm sóc một

số loại rau, tr 35-40.

14. Viện Nghiên cứu Rau quả, Quy trình trồng dưa lê SUPER 007

HONEY (Cucumis melo L. var. makuwa), Từ kết quả nghiên cứu của dự án:

Hoạt động hợp tác phát triển hệ thống canh tác rau ở Việt Nam.

15. Viện Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật, (2000), Tập 3,

Phương pháp điều tra, đánh giá sâu bệnh, cỏ dại, chuột hại cây trồng cạn,

Viện Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, NXB Nông

Nghiệp, tr 16-17.59II. Tiếng Anh

16. Asya Stepansky, Irina Kovalski and Rafael Perl, “Intraspecific

classification of melons (Cucumis melo L.) in view of their phenotypic and

molecular variation”, Plant Systematics & Evolution, June 1999, Vol.217:

313-333.

17. T.K. Lim, Endible Medicinal and Non - Medicinal plant volume 2 fruit.

18. E.A. Ibrahim, Variability, Heritability and Genetic Advance in

Egyptian Sweet Melon (Cucumis melo var. aegyptiacus L.) Under Water

Stress Conditions. International Journal of Plant Breeding and Genetics, 6:

238-244, 2012.

19. Leonie C. Kouonon, Anne - Laure Jacquemart, Arsene I. Zoro Bi,

Pierre Bertin,Jean - Pierre Baudoin and Yao Dje1 (2009), Reproductive

biologyoftheandromonoeciousCucumismelosubsp.Agrestis(Cucurbitaceae), Annals of Botany 104: 1129-1139, 2009.

20. M.C. J. L. Reyes - Carrilloa and Ph.D. P.Cano - Rios (2004),

Honeybee distribution in the melon crop (Cucumis melo L) and their

relationship with yield and quality, Tropical Beekeeping: Research and

Development for Pollination and Conservation Conference 22-25, Costa Rica.

21. Saima Parveen, Muhammad Azhar Ali, M. Asghar, Abdul Rahim

Khan and Abdus Salam (2012), Physico - chemical changes in muskmelon

(Cucumis melo L.) a affected by harvest maturity stage, 249.

II. Tài liệu internet

22. Báo Vĩnh Phúc, Hiệu quả từ trồng dưa lê siêu ngọt ngân huy,

http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/13777/hieu-qua-tu-trong-dua-le-sieu-ngotngan-huy.html.6023. Báo Dân Việt, Ngọt thơm hương vị dưa lê hoàng hà,

http://danviet.vn/nong-thon-moi/ngot-thom-huong-vi-dua-le-hoang-ha98801.html.

24. https://vi.wikipedia.org/

25. Dưa lê Hàn Quốc. https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_melon.

26. Tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của dưa lê. http://giaoduc.net.vn/Suckhoe/Chuyen-gia-Dinh-duong/Tac-dung-chua-benh-tuyet-voi-cua-dua-lepost118355.gd

27. Lợi ích vàng từ quả dưa lê. http://www.phunutoday.vn/loi-ich-vangtu-qua-dua-le-d75626.html

28. FAO Stat. http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP.

29.Xuấtkhẩurauquảtăngtrưởngmạnh.http://baocongthuong.com.vn/xuat-khau-rau-qua-tang-truong-manh.html.

30. Mơ hình sản xuất dưa lê vàng thơm cho lãi cao. http://bnews.vn/mohinh-san-xuat-dua-le-dua-vang-thom-cho-lai-cao/51071.html.

31. Tạo thành công giống dưa bở vàng số 1. http://danviet.vn/nhanong/tao-thanh-cong-giong-dua-bo-vang-so-1-116407.html.

32. Cục trồng trọt, (2009), “Nhân giống và chăm sóc dưa bở”,

www.cuctrongtrot.gov.vn, 22/10/2009.

33. Tổng cục thống kê. https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=629.61PHỤ LỤC 1

Một số hình ảnh của thí nghiệmThời kỳ cây con62Thời kỳ ra hoa đậu quả63Thời kỳ quả bắt đầu chínBọ dưa và sâu xanh hại lá thời kỳ cây con64Ruồi đục quảKhảm lá virusBệnh phấn trắng65Bệnh giả sương maiBệnh thán thư66Hình thái quảGuem sangChamsa RangManitaGeum JeSuper 007 KKulCho Bok GgulJC - 01Chil seongNGÂN HUY67PHỤ LỤC 2

Chi phí sản xuất và thu nhập 01 ha trồng dưa lê tại TP Thái Nguyên

1. Chi phí sản xuất 01 ha dưa lê Hàn Quốc

Vụ Xuân

Chi phí

Đơn giá Thành tiền

Số(đ)

25.000.000

30 tấn

1.500.000 45.000.000

217 kg

10.000

2.173.913

375 kg

5.000

1.875.000

179 kg

12.000

2.142.857

28.000.000

160 công 150.000

24.000.000

128.191.770

lượngMua giống

Phân Hữu cơ

Phân Đạm Urê

Lân Supe LT

Phân KCl

Vật tư khác

Công lao động

Cộng chi phíVụ Thu Đơng

Số lượng(đ)30 tấn

217 kg

375 kg

179 kg

150 cơngĐơn giá

(đ)Thành tiền

(đ)

25.000.000

1.500.000 45.000.000

10.000

2.173.913

5.000

1.875.000

12.000

2.142.857

25.000.000

150.000

22.500.000

123.691.7702. Chi phí sản xuất 01 ha dưa lê Ngân Huy (Đối chứng)

Vụ Xuân

Vụ Thu Đông

Chi phí

Đơn giá Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền

Số

lượng

Mua giống

Phân Hữu cơ

Phân Đạm Urê

Lân Supe LT

Phân KCl

Vật tư khác

Công lao động

Cộng chi phí(đ)217 kg

375 kg

179 kg1.500.00

0

10.000

5.000

12.000160 cơng150.00030 tấn(đ)

12.500.000(đ)45.000.00030 tấn2.173.913

1.875.000

2.142.857

28.000.000

24.000.000

115.691.770217 kg

375 kg

179 kg1.500.00

0

10.000

5.000

12.000150 công150.000(đ)

12.500.000

45.000.0002.173.913

1.875.000

2.142.857

25.000.000

22.500.000

111.191.7703. Tổng thu nhập sản xuất 01 ha các giống dưa lê trong thí nghiệm

Vụ Xuân

Vụ Thu Đông

Tên giống

JC-01

Super 007 Kkul

Chil seong

Manita

Chamsa Rang

Guem Sang

Geum Je

Cho Bok Ggul

Ngân Huy

(Đ/C)Năng

suất

(kg/ha)

19.730

18.880

20.050

18.600

22.330

19.090

22.670

18.850

17.120Đơn giá

(đ/kg)Thành tiền

(đ)20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000394.600.000

377.600.000

401.000.000

372.000.000

446.600.000

381.800.000

453.400.000

377.000.000Năng

suất

(kg/ha)

15.880

15.990

16.160

15.530

17.970

17.170

17.740

13.20015.000256.800.00013.880Đơn giá

(đ/kg)Thành tiền

(đ)25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000397.000.000

399.750.000

404.000.000

388.250.000

449.250.000

429.250.000

443.500.000

330.000.00020.000277.600.00068PHỤ LỤC 3

Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê

Áp dụng quy trình kĩ thuật thâm canh dưa lê Hàn Quốc Super 007

Honey của Viện nghiên cứu rau quả (Ban hành kèm theo Quyết định số

731/QĐ-VRQ-KH ngày 01 tháng 12 năm 2014)

1. 1. Thời vụ trồng

Trong điều kiện miền Bắc Việt Nam, dưa lê trồng được gần như quanh

năm từ tháng 2 đến tháng đầu tháng 9 (trừ các tháng có nhiệt độ thấp: từ T11 T1 năm sau)

1. 2. Làm đất

Chọn ruộng: chọn chân ruộng cao, đất giàu dinh dưỡng và có thành phần

cơ giới nhẹ, thoát nước tốt. Đất xấu, đất pha cát nhiều cần tăng cường bón

phân hữu cơ.

Đất được cày bừa kỹ, làm đất nhỏ, sạch cỏ dại. Lên luống rộng 1,5 - 1,8

m, luống cao 25 - 30 cm, rãnh rộng 30 - 40 cm.

1. 3. Gieo hạt

Hạt có thể gieo trực tiếp (mỗi hốc gieo 2 hạt chọn để lại 1 cây khoẻ)

nhưng tốn giống. Để tiết kiệm lượng hạt giống và chủ động về chất lượng cây

con áp dụng phương pháp gieo vào khay bầu. Hạt sau khi đã ngâm và ủ hạt

cho nứt nanh đem gieo vào bầu. Khối lượng 1.000 hạt khoảng 20 - 21g. Lượng

hạt giống cần gieo từ 250 - 300 g/ha.

Quy trình ngâm ủ hạt giống: ngâm hạt trong nước ấm (3 sôi 2 lạnh) 2 - 3

giờ. Sau khi ngâm vớt hạt ra rửa sạch hết chất nhớt và cho vào khăn bông ẩm

để ủ hạt (không dùng khăn nilon). Sau 2 - 3 ngày (tùy điều kiện thời tiết) khi

hạt nứt nanh thì đem gieo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×