Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tóm tắt chương 3

Tóm tắt chương 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

84liên doanh liên kết phát triển du lịch; chiến lược giữ gìn, tơn tạo và phát triển tài

ngun du lịch.

Trên cơ sở các chiến lược đã nêu, tác giả đã đề ra 3 nhóm giải pháp để phát

triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, đó là:

- Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược tăng trưởng tập trung hướng phát

triển sản phẩm du lịch: Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; Phát triển các tuyến,

điểm du lịch mới.

- Nhóm giải pháp thực hiện chiến lược liên doanh liên kết phát triển du lịch:

Tổ chức triển khai quy hoạch; Chính sách đầu tư và thu hút vốn; Xúc tiến quảng bá

du lịch.

- Nhóm Giải pháp thực hiện chiến lược giữ gìn, tơn tạo và phát triển tài

ngun du lịch: Tun truyền và giáo dục; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch.

Ngoài ra, tại Chương 3 tác giả đã định hướng hình thành các khu chức năng:

Khu du lịch sinh thái rừng; khu du lịch sinh thái biển và khu du lịch sinh thái nông

nghiệp.85KẾT LUẬN

Là ngành công nghiệp khơng khói, ngành du lịch nếu phát triển tương xứng

với tầm vóc của mình chắc chắn sẽ đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế huyện.

Trong xu hướng phát triển chung, ngành du lịch huyện Cần Giờ trong những năm

qua cũng đã đóng góp một phần khơng nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của

huyện.

Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ đến năm

2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã xác định: phát triển kinh tế huyện theo hướng từng

bước tăng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch gắn liền

với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Trong thời gian qua, ngành du lịch huyện phát triển chưa tương xứng với

tiềm năng, vì vậy vẫn cần phải có chiến lược phát triển phù hợp nhằm định hướng

phát triển ngành du lịch Huyện trong thời gian tới. Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó,

luận văn đã đóng góp được một số vấn đề sau:

1. Hệ thống hóa một số lý luận về chiến lược, du lịch và du lịch sinh thái.

2. Phân tích thực trạng ngành du lịch Huyện trong thời gian qua, tiềm năng

phát triển ngành du lịch sinh thái của Huyện, nhận định những điểm mạnh, điểm

yếu, cơ hội, thách thức của ngành du lịch Huyện.

3. Xây dựng, lựa chọn một số chiến lược phù hợp và đề ra một số giải pháp

để phát triển du lịch sinh thái Huyện.

4. Một số kiến nghị đối với Trung ương và thành phố để tạo điều kiện thuận

lợi để chiến lược lựa chọn được thực hiện tốt.

Do điều kiện thời gian nghiên cứu và khả năng có hạn, luận văn chắc chắn

khơng thể chắc khỏi những hạn chế và thiếu sót, rất mong nhận được ý kiến đóng

góp quý báu của quý thầy cô.86TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2003), Chiến lược và chính sách

kinh doanh, NXB Thống Kê.

2. Fred R.David (2003), Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống Kê.

3. Nguyễn Hữu Lam (1998), Quản trị chiến lược, phát triển vị thế cạnh

tranh, NXB Giáo dục

4. Nguyễn Thị Ngọc Ân (1998), Hệ sinh thái rừng ngập mặn CG và biện

pháp quản lý phát triển, Nxb Nông nghiệp Tp. HCM.

5. Lê Huy Bá (1997), Vài điểm lưu ý khi xây dựng rừng ngập mặn CG thành

khu DLST, Viện Tài nguyên và Môi trường, Nxb ĐHQG Tp.HCM.

6. Hoàng Văn Lễ (2006) Lịch sử phát triển xã hội huyện CG Tp. HCM thời

đổi mới, Viện Khoa học Xã hội vùng Đông Nam Bộ.

7. Viên Ngọc Nam, Nguyễn Sơn Thụy (1993), Báo cáo thảm thực vật và tài

nguyên rừng huyện Nhà Bè và Cần Giờ Tp. HCM, Sở Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Tp. HCM.

8. Sở Du lịch Tp. HCM (1999), Quy hoạch tổng thể phát triển DL Tp.HCM

đến 2010.

9. Lê Đức Tuấn và những người khác (2002), Khu dự trữ sinh quyển rừng

ngập mặn CG, Nhà xuất bản Nông nghiệp Tp. HCM.

10. Lê Đức Tuấn (2006), Nghiên cứu sinh thái nhân văn khu dự trữ sinh

quyển rừng ngập mặn CG, Luận án Tiến sĩ Môi trường, Đại học Khoa học Xã hội

và Nhân văn Tp. HCM.

11. UBND huyện CG, Báo cáo kinh tế – xã hội huyện CG 2011 và 2012.

12. UBND huyện CG (2008), Báo cáo thành tựu xây dựng và phát triển

huyện CG sau 30 năm CG sáp nhập về Tp. HCM.

13. UBND huyện CG (2008), Báo cáo tiềm năng, quy hoạch và các dự án

đầu tư phát triển DLST trên địa bàn huyện CG.8714. Ban quản lý Khu du lịch 30/4, Báo cáo kết quả công tác năm 2007,

2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

15. Một số sách báo, tạp chí chun ngành và khơng chuyên ngành.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tóm tắt chương 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×