Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

157[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Thông tư số 20/2010/TT-BGDĐT ngày

16/7/2010 về việc Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi

trường đại học dân lập sang loại trường tư thục.

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Thơng tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày

17/02/2011 về quản lí mã ngành đào tạo đại học, cao đẳng.

[13] Bộ Tài chính (2008), Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008

về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

[14] Bruce Johnstone(2007), “Khái quát về Hệ thống Giáo dục Đại học Hoa

Kỳ”, Châu Mỹ ngày nay, số 5, tr. 59-64.

[15] Nguyễn Bá Cần (2009), Hoàn thiện chính sách phát triển giáo dục

đại học Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc

dân, 235 tr.

[16] Nguyễn Gia Cầu (2010) “Tiếp cận hệ thống đổi mới phương pháp dạy

học văn phổ thông”, Tạp chí Giao dục, số 231 (kỳ 1- 2/ 2010) tr 30

[17] Nguyễn Cảnh Chất (dịch và biên soạn, 2002), Tinh hoa Quản lý, NXB.

Lao động - Xã hội.

[18] Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lý nhà trường, NXB Đại học Sư phạm

[19] Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), Những cơ sở khoa học

về quản lí giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[20] Chính phủ CHXHCNVN (2005), Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày

18/4/2005 của Chính phủ về Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo

dục, y tế, văn hóa, thể thao.

[21] Chính phủ CHXHCNVN (2006), Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày

21/8/2006 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

Giáo dục.

[22] Chính phủ CHXHCNVN (2008), Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày

30/5/2003 của Chính phủ về Khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao.158[23] Chính phủ CHXHCNVN (2010), Nghị định số 115 ngày 24/12/2010 của

Chính phủ về Quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục.

[24] Chính phủ CHXHCNVN (2011), Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày

11/5/2011 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị

định 75/2006/NĐ-CP

[25] Nguyễn Đức Chính (2010), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại

học. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

[26] Nguyễn Đức Cường (2009), Hoàn thiện pháp luật về quản lí các

trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học

Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước và pháp

luật, 197 tr.

[27] Trần Công Danh, Vũ Hải Quân (2015), “Tầm nhìn và mục tiêu của các

trường Đại học Việt Nam theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo

dục”, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 73, tr. 4-6, 20.

[28] Dương Tấn Diệp (2012), “Quyền sở hữu tài sản các trường đại học, cao

đẳng ngồi cơng lập dưới góc nhìn theo quan điểm phát triển”, Tạp chí

Phát triển và Hội nhập, số 5 tháng 7/8/2012, tr 67, 73, 77.

[29] Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn (1996), Các học

thuyết về quản lí - Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[30] Lê Thị Kim Dung (2012), Hoàn thiện pháp luật về giáo dục đại học ở

Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội,

185 tr.

[31] Phạm Văn Dũng (2013), “Đại học tư thục ở Việt Nam Thực trạng và

kiến nghị”, Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, số 408, tr. 28-34.

[32] Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp

hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nxb Giáo dục, Hà Nội.159[33] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần

thứ XII (2016). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[34] Davib D.Dill, James L. Bess (), Nền tảng giáo dục Đại học Mĩ " Quản

lý văn hóa trường: các lưu ý về việc quản lí sự kết hợp ý nghĩa và xã

hội", tr337

[35] Đặng Văn Định (2012), “Nhìn lại hệ thống quy phạm pháp luật quản lý

các trường Đại học ngồi cơng lập”, Hội thảo Đổi mới và phát triển hệ

thống các trường NCL VN, Ban Tun giáo TW – trường Đại học Hòa

Bình, tr 100.

[36]Đặng Văn Định (2013), “Bàn về một số vấn đề nổi cộm của trường đại

học ngồi cơng lập”, tham luận tại Hội nghị Tổng kết 20 năm phát triển

mô hình giáo dục ĐHNCL, Hiệp hội các trường ĐHCĐ.[37]Nguyễn Thị Thu Hà (2012), Nâng cao hiệu lực quản lí nhà nước về giáo

dục đại học, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội, 159 tr.[38] Ngô Xuân Hà (2005), “Một số vấn đề về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm

của các trường đại học tư thục”, Phát triển giáo dục, số 4, tr. 26-27, 40.

[39] Phạm Minh Hạc (2008), “Có nên thương mại hóa giáo dục”, Tạp chí

nhà quản lý, ngày 12/3/2008.

[40] Hà Cơng Hải (2013), “Thực trạng quản lí nhà nước đối với hoạt động

giáo dục đại học ngồi cơng lập”, Quản lí nhà nước, số 8, tr. 44-48.

[41] Vũ Ngọc Hải (2005), “Giáo dục: Một số điểm cần lưu ý khi Việt Nam

gia nhập WTO”, Tạp chí phát triển giáo dục số 7 năm 2005.

[42] Vũ Ngọc Hải (2010), Chính sách và kế hoạch phát triển giáo dục,Viện

Khoa học Giáo dục Việt Nam, Tập bài giảng, tr25,26,27.

[43] Vũ Ngọc Hải, Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức (2007), Giáo dục Việt

Nam: Đổi mới và phát triển hiện đại hóa, Nxb Giáo dục.160[44] Lương Văn Hải (2012), Vai trò Nhà nước trong mở rộng quyền tự chủ

của các trường đại học công lập Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Đại

học Kinh tế quốc dân, 162 tr.

[45] Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), “Một số khía cạnh về quản lí tác nghiệp

tại cơ sở giáo dục đại học theo quan điểm tự chủ và trách nhiệm xã

hội”, Khoa học, số 1, tr. 79-84.

[46] Bùi Tiến Hạnh (2007), Hồn thiện cơ chế quản lí tài chính nhằm thúc đẩy

xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài

chính, 175 tr.

[47] Lê Văn Hào (2008), “Mơ hình phát triển tài chính đại học”, Tia sáng, số

17, tr. 40-43.

[48] Harold Kootz, Cyri O’donnell, Heinz Weihrich (1994), Những vấn đề

cốt yếu của quản lí, Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật, Hà Nội.

[49] Bùi Minh Hiền, Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006), Quản lí giáo

dục, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội.

[50] Bùi Minh Hiền (2014), Quản lý và lãnh đạo giáo dục trong bối cảnh

hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục, Tài liệu học tập chuyên đề tiến sĩ

chuyên ngành Quản lý giáo dục, tr. 46.

[51] Bùi Minh Hiền – Nguyễn Vũ Bích Hiền (2010), “Tiếp cận hiên đại về

phát triển chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhà trường”, Tạp chí

Giáo dục, số 247, tháng 10/2010

[52] Phan Minh Hiền (2012), Phát triển đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã

hội, Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Viện khoa học xã hội Việt Nam,

188 tr.

[53] Minh Hiền (2016), “Liên hợp Quốc giao nhiệm vụ lớn hơn cho giáo

dục đại học” - Báo Giáo dục & Thời đại, số 39/2016.

[54] Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (2013), Báo cáo tổng kết

20 năm phát triển mơ hình giáo dục Đại học ngồi cơng lập, tr 06.161[55] Phạm Hiệp (2016), “Phát triển đại học ngồi cơng lập ở Việt Nam?”,

Tia sáng, số 6, tr. 42-44.

[56] Phạm Văn Hiếu (2013), “Lối đi nào cho giảng viên các trường đại học

ngồi cơng lập?”, TC Thương mại, số 5, tr. 44-46.

[57] Nguyễn Thị Thu Hoài (2012), “Thực trạng cơ chế tài chính của các trường

đại học tư thục Việt Nam”, Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 385, tr.

32-33.

[58] Phạm Xuân Hoan (2016), “Đánh giá mức học phí giáo dục đại học

cơng lập của Việt Nam giai đoạn 2015-2020”, Nghiên cứu kinh tế, số 2,

tr. 12-20.

[59] Vũ Ngọc Hoàng (2013), “Tài liệu Tổng kết 20 năm phát triển giáo dục

đại học ngồi cơng lập”, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt

Nam, tham luận số 02.

[60] Dương Đức Hùng (2008), “Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên

trường đại học dân lập Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại

học”, Tạp chí Giáo dục, số 187, tr. 10-12.

[61] Dương Đức Hùng (2011), “Giải pháp hồn thiện mơ hình hội đồng

trường các trường đại học địa phương ở Việt Nam”, Tạp chí giáo dục,

số 253, tr. 7-9.

[62] Dương Đức Hùng (2012), Cơ sở khoa học xây dựng trường đại học địa

phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay,

Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Viện khoa học giáo dục Việt Nam, 214

tr.

[63] Nguyễn Văn Hùng (2017) “Xây dựng văn hóa chất lượng trong các

trường đại học tư thục Việt Nam”, Luận án tiến sĩ quản lý giáo dục, Đại

học Vinh.

[64] Phan Huy Hùng (2009), Quản lí nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự

chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường Đại học ở Việt Nam, Luận án

Tiến sĩ Hành chính cơng, Học viện Hành chính Quốc gia, Hà Nội.162[65] Trần Quang Hùng, Phạm Vũ Thắng (2012), “Phát triển hệ thống giáo

dục đại học ngồi cơng lập ở Việt Nam”, Kinh tế và Phát triển, số 184,

tr. 74-77.

[66] Trần Văn Hùng (2011), “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra

trong các trường đại học tư thục”, Tạp chí Giáo dục, số 263, tr. 1011,16.

[67] Lê Thanh Huyền (2017) “Lý thuyết hệ thống và vận dụng tư duy hệ

thống trong đổi mới giáo dục”, Tạp chí giáo dục, số 402 (kì 2 -3/2017),

tr 4,5

[68] Đặng Thị Thu Huyền (2013), Hoàn thiện pháp luật về nhà giáo ở Việt

Nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

và hội nhập quốc tế, Luận án tiến sĩ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội,

216 tr.

[69] Thu Huyền (2008), “Kết nạp đảng viên ở các trường đại học ngồi cơng

lập”, Xây dựng Đảng, số 5, tr. 33-35.

[70] Đặng Thành Hưng (2003), “Những vấn đề của thị trường giáo dục”,

Tạp chí Phát triển giáo dục, số 9/2003, Hà Nội.

[71] Đặng Thành Hưng (2006), “Một số vấn đề kinh tế giáo dục trong hội

nhập quốc tế”, Báo cáo khoa học tại Hội thảo trù bị của Diễn đàn quốc

tế Giáo dục đại học Việt Nam trong hội nhập quốc tế, Hà Nội, tháng

9/2006.

[72] Đặng Thành Hưng (2007), “Những vấn đề chung của kinh tế học giáo

dục hiện đại”, Tạp chí Giáo dục, số 174 kì 1/10, tr. 1-3.

[73] Đặng Thành Hưng (2007), “Quản lí thị trường giáo dục sau khi Việt

Nam gia nhập WTO”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 18(3), tr. 5-8.

[74] Đặng Thành Hưng (2010), “Bản chất của quản lí giáo dục”, Tạp chí

Khoa học giáo dục, số 60 tháng 9, tr. 6-9.163[75] Đặng Thành Hưng (2010), “Đặc điểm của quản lí giáo dục và quản li

trường học trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Tạp chí

Quản lí giáo dục, số 17 tháng 10, tr. 8-12,20.

[76] Đặng Thành Hưng (2010), “Triết lí giáo dục trong thời kỳ cơng nghiệp hóa

hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Tạp chí Giáo dục số 232 Kì 2, tr. 1-4.

[77] Đặng Thành Hưng (2011), “Tâm lý học và giáo dục học trong đổi mới

căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Giáo dục

số 75, tháng 12/2011.

[78] Đặng Thành Hưng (2012), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

quản lí giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Hà Nội, 131 tr.

[79] Đặng Thành Hưng (2014), Tiếp cận quản lí giáo dục hiện đại, Tập 1,

Đại học sư phạm Hà Nội 2, 346 tr.

[80] Đặng Thành Hưng (2016), ”Văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường

trong quản lí giáo dục”, Tạp chí Khoa học giáo dục, số 124 tháng 1, tr.

10-12,15.

[81] Đặng Thành Hưng (2017), “Tự chủ và chịu trách nhiệm trong quản lí

nhà trường hiện đại”, Tạp chí Khoa học dạy nghề, số 42 tháng 3, tr. 6-9.

[82] Nguyễn Đình Hương (2009),“Mơ hình kinh tế tổng qt trong thời kỳ

q độ lên chủ nghĩa xã hộ ở Việt Nam: cơ sở lý luận và thực tiễn”, Kỉ

yếu hội thảo quốc gia, Hội đồng lý luận Trung ương và trường Đại học

Kinh tế Quốc dân tổ chức, tr. 23.

[83] James L.Bess chủ biên (1998), Nền tảng giáo dục đại học Mỹ, Nxb

Simon & Sc Huster Custom, Chương 7, 9, 11, Bản nội bộ tiếng Việt.

[84] Phan Văn Kha (2004), Nghiên cứu đề xuất mơ hình quản lý chất

Lượng đào tạo sau đại học ở Việt Nam, Viện nghiên cứu phát triển Giáo

dục Hà Nội164[85] Hoàng Văn Khoan (2012), “Tách bạch hai hệ thống giáo dục công dân

và đào tạo nghề nghiệp”, Hội thảo Đổi mới và phát triển hệ thống các

trường NCL VN, Ban Tuyên giáo TW – trường Đại học Hòa Bình, tr.

67,68,69.

[86] Mai Hữu Khuê (1998), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí giáo

dục, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[87] Lê Viết Khuyến (2012), “Giáo dục đại học ngồi cơng lập tại Việt

Nam”, Hội thảo Đổi mới và phát triển hệ thống các NCL ở Việt Nam,

Ban Tuyên giáo TW – trường Đại học Hòa Bình, tr. 71, 74.

[88] Trần Kiểm (2006) Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục,

Nxb Đại học Sư Phạm, tr. 10, 11.

[89] Trần Kiểm (2013), Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, Nxb Đại

học Sư Phạm, tr. 13- 14, tr 7,25,26.

[890] Nguyễn Trung Kiên (2014),Quản lí chất lượng đào tạo cử nhân sư

phạm theo TQM và ứng dụng công nghệ thông tin trong đại học đa

ngành, đa lĩnh vực, Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục, Đại học quốc gia

Hà Nội.

[91] Hồng Xuân Lâm (2014), “Phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học

ngồi cơng lập ở Việt Nam hiện nay”, Quản lí kinh tế, số 60, tr. 64-67.

[92] Hồng Xn Lâm (2014), “Về chất lượng đào tạo tại các trường đại học

ngồi cơng lập”, Kinh tế và Dự báo, số 8, tr. 42-43.

[93] Ninh Thị Hoàng Lan (2013), “Giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay:

Vấn đề và giải pháp”, Kinh tế và Dự báo, số 10, tr. 26-28.

[94] Hồng Thị Phương Lan (2013), “Tổ chức cơng tác kế tốn quản trị trong

các trường đại học ngồi cơng lập”, Nghiên cứu Tài chính Kế tốn, số 9,

tr. 35-36.

[95] Ngơ Tự Lập (2013), “Thương mại hóa con đường của giáo dục đại học

Việt Nam”, Tài liệu Tổng kết 20 năm phát triển mơ hình giáo dục

ĐHNCL, Hiệp hội các trường ĐHCĐ VN, tham luận số 17 tr 4,7.165[96] Trần Thị Bích Liên (2008), Nâng cao chất lượng giáo dục đại học ở

Mỹ, những giải pháp mang tính hệ thống và định hướng thị trường,

Nxb Đại học Sư phạm, tr 07.

[97] Trần Thị Bích Liễu (2012), “Chất lượng giáo dục cao - con đường hào

quang và phát triển bền vững của giáo dục ngồi cơng lập: Kinh

nghiệm Quốc tế”, Hội thảo Đổi mới và phát triển hệ thống các trường

NCLVN, Ban tun giáo TWvà trường Đại học Hòa Bình tổ chức

[98] Thanh Loan (2013), “Đại học ngồi cơng lập: "Thời bung ra" đã hết?”,

Kinh tế và Dự báo, số 22, tr. 26-28.

[99] Nguyễn Lộc (2010) “TQM hay quản lý chất lượng tồn thể trong giáo

dục”, Tạp chí Khoa học Giao dục, sô 54, tháng 3/2010

[100] Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010) “Xây dựng mơ hình và quy trình và quy

trình đào tạo giáo viên chất lượng cao trong đại học đa lĩnh vực”, Tạp

chí Khoa học Giao dụ, số 57, tháng 6/2010, tr5

[101] Lê Phước Minh (2010), Chính sách quản lý xuất nhập khẩu giáo dục

đại học kinh nghiệm quốc tế và sự lựa chọn của Việt Nam, NXB Thế

giới, tr. 4,74.

[102] Lê Phước Minh – Chủ nhiệm (2016), Quản lý giáo dục đại học trong

điều kiện nền kinh tế chuyển đổi, Đề tài Khoa học cấp Bộ (Chủ nhiệm

để tài), Mã số: B 2005- 53.24, Học viện Quản lý Giáo dục.

[103] Đàm Quang Minh & Phạm Minh Lý (2014), “Giáo dục ngồi cơng lập

Việt Nam những nút thắt cần tháo gỡ”, Báo Tuổi trẻ Cuối tuần, số 30

tháng 8/2014, tr 05.

[104] Đặng Thị Minh (2012), “Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển

giáo dục đại học ngồi cơng lập ở Việt Nam”, Quản lí nhà nước, số

196, tr. 43-46

[105] Đặng Thị Minh (2014), Chính sách phát triển trường đại học tư thục ở

Việt Nam, Luận án tiến sĩ quản lý hành chính cơng Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia, Hà Nội.166[106] Đặng Thị Minh (2014), “Hồn thiện chính sách phát triển trường đại

học tư thục ở Việt Nam”, Quản lí nhà nước, số 223, tr. 57-61.

[107] Mohamed Ali Abdulahman (2013), “Mơ hình giáo dục đại học tư thục

Malaisia” Tạp chí Tia sáng 07/5/2013.

[108] Bùi Mạnh Nhị - Chủ nhiệm (2006), Các giải pháp cơ bản nâng cao chất

lượng Giáo dục đại học, Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, Mã

số:B2004- CTGD- 05, Hà Nội.

[109] Paul Hersey, Kenneth Blanchard (1995), Quản lí nguồn nhân lực, Nxb

Chính trị Quốc gia, Hà Nội, Người dịch: Đặng Thành Hưng, Đặng

Mạnh Phổ, Trần Thị Hạnh, 582 tr.

[110] Vũ Phán (2013), “Nhận dạng mơ hình đại học tư thục và ý nghĩa thực

tiễn”, Tài liệu Tổng kết 20 năm phát triển mô hình giáo dục ĐHNCL,

Hiệp Hội các trường ĐHCĐ Việt Nam, tham luận số 14, tr. 8.

[111] Bùi Việt Phú (2010), “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao để tham gia

nền kinh tế tri thức”, Tạp chí Giáo dục số 233, kỳ 1 – 3/2010, tr. 01.

[112] Phạm Phụ (2006), “Chuyển đổi đại học dân lập sang tư thục”, Khuôn mặt

mới của giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia, TP Hồ Chí Minh, tr. 52.

[113] Phạm Phụ (2006), “Tài chính cho giáo dục Việt Nam, học phí hiệu quả

và cơng bằng xã hội” – Báo Sài gòn Giải phóng, số ....

[114] Phạm Phụ (2011), Đại học “phi lợi nhuận” và những “mảng mờ”,

Khuôn mặt mới của giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ

Chí Minh, tr, 257.ĐHNCL VN. Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng,

tham luận số 12, tr. 01.

[115] Phạm Phụ (2011), Khuôn mặt mới của giáo dục Việt Nam, Nxb Đại học

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 124.

[116] Phạm Phụ (2013), “Minh bạch khái niệm và cơ chế lợi nhuận trong giáo dục

đại học tư thục”, Tài liệu Tổng kết 20 năm phát triển mơ hình167[117] Lê Phương (2015), “Vẫn còn nhiều bất cập trong phân quyền quản lý

giáo dục“, Báo Dân trí 4/2015

[118] Trần Phương (2005), “Có hay khơng thị trường giáo dục?”,Tạp chí nhà

quản lý, 9/7/2005

[119] Trần Phương (2013) “Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà

Nội mô hình năng động, hiệu quả”, Tài liệu Tổng kết 20 năm phát triển

mơ hình giáo dục ĐHNCL, Tham luận số 04, tr. 01

[120] Lê Đông Phương (2003), “Đại học tư thục trong phát triển giáo dục đại

học ở một số nước châu Á”, TC Phát triển giáo dục, số 4, tr. 12-15.

[121] Nguyễn Lan Phương (2012), “Quản lí phát triển đội ngũ giảng viên

trong các trường đại học ngồi cơng lập”, Tạp chí Khoa học Giáo dục,

số 82, tr. 45-47.

[122] Cao Văn Phường (2013), “Các trường đại học, cao đẳng ngồi cơng lập

góp phần xây dựng nền giáo dục mở bằng con đường xã hội hóa giáo

dục đang gặp phải những trở ngại cần tháo gỡ”, tham luận thứ 9 tạiHội

nghị Tổng kết 20 năm phát triển mơ hình giáo dục đại học NCL, Hiệp

hội các trường ĐHCĐ, tr. 01, 04.

[123] Trần Hồng Quân (2013), “Bài phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết”,

Báo cáo tổng kết 20 phát triển mơ hình giáo dục đại học ngồi cơng

lập, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng,tr. 04.

[124] Trần Hồng Quân (2013), “Vấn đề nguồn lực và động lực phát triển giáo

dục đại học”, Báo cáo tổng kết 20 năm phát triển mơ hình giáo dục đại

học ngồi cơng lập”, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng,tr. 02.

[125] Trần Hồng Quân (2013), “Cần nghiên cứu thấu đáo để khảng định mơ

hình trường đại học ngồi cơng lập”,Tổng kết 20 năm phát triển mơ

hình giáo giáo dục đại học ngồi cơng lập, Hiệp hội các trường Đại

học, Cao đẳng, tham luận số 03, tr. 01.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×