Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kinh phí thực hiện giám sát môi trường

3 Kinh phí thực hiện giám sát môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”T

T1.42.

3

3.1

3.2

3.3Hạng mục công việc

Phân tích chất lượng

nước thải gồm 1 mẫu:,

nước thải đầu ra; gồm

các chỉ tiêu: Lưu lượng,

pH, BOD5, COD, SS, N

– NH4+, Tổng Nitơ, Tổng

Phospho, Dầu mỡ

khoáng, Dầu mỡ ĐTV,

coliform

Viết báo cáo giám sát

chất lượng mơi trường

Chi phí khác

Văn phòng phẩm, scan,

đánh máy, in ấn, hình

ảnh, photo, EMS,…

Thuê xe đi lấy mẫu ở

Bình Phước

Phòng nghỉ khách sạn

Tổng cộng

Thuế GTGT

Tổng cộng sau thuếĐơn vịSLĐơn giáTần suất

(lần/năm)Thành tiềnmẫu11.120.00044.480.000Báo cáo13.000.000412.000.000Ghi

Chú14.400.000

13.000.000412.000.000chuyến13.000.000412.000.000Phòng2300.00042.400.000

60.480.000

6.480.000

70.960.00010%CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANThực

tếTrang 131Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Căn cứ theo điều 12 của Nghị định 18/2015/NĐ-CP Báo cáo đánh giá tác động môi

trường của Dự án Nhà xưởng Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN – Công suất sản

xuất giày sản phẩm 900.000 đôi/năm, giày bán thành phẩm 100.000 cặp/năm tại Lô A9.4, KCN

Chơn Thành 1, Xã Thành Tâm , huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước của Cơng ty TNHH

Thương mại Giày Da VIETCAN thuộc đối tượng không phải tham vấn ý kiến cộng đồng.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 132Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

1. Kết luận

Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Nhà xưởng Công ty TNHH Thương

mại giày da VIETCAN” của Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN đã thực hiện đầy

đủ các nội dung theo hướng dẫn của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và

Môi trường ban hành ngày 29/05/2015. Trên cơ sở phân tích và đánh giá tác động mơi trường

cho dự án, báo cáo rút ra một số kết luận như sau:

- Nội dung được trình bày trong các chương 3,4 và 5 của báo cáo ĐTM đã nhận dạng và

đánh giá được hầu hết các tác động trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Báo cáo cũng

đưa ra các nhận dạng và đánh giá đầy đủ cho các tác động có thể xảy ra trong giai đoạn này.

- Trong giai đoạn vận hành nhà máy báo cáo đã nhận dạng được các tác động chính gồm:

bụi từ hoạt động sản xuất, hơi dung mơi, khí thải phương tiện vận chuyển, máy phát điện, nước

thải sinh hoạt của cong nhân, chất thải rắn sinh hoạt , chất thải rắn công nghiệp thông thường

và CTNH phát sinh từ hoạt động sản xuất

- Dự báo các sự cố có thể xảy ra gồm tai nạn lao động, tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ,- Thông qua các đánh giá các tác động môi trường, báo cáo cũng đã đề xuất các biện pháp

giảm thiểu và biện pháp ứng phó sự cố phù hợp và khả thi, phù hợp với tiêu chuẩn và quy

chuẩn hiện hành. Các biện pháp giảm thiểu được trình bày chi tiếp trong chương 4.

- Tuy nhiên, báo cáo có thể chưa nhận diện và đánh giá các tác động của dự án gây ra bởi

sự biến đổi môi trường như ảnh hưởng thời tiết biến đổi, … cũng như những sự cố phát sinh

bất thường nằm ngồi khả năng kiểm sốt của Chủ đầu tư.

Dựa trên các nhận định trên, báo cáo đã gợi ý các đơn vị hành chính và các đơn vị chức

năng có khả năng hỗ trợ chủ đầu tư đưa ra biện pháp ứng phó các sự cố vượt quá khả năng giải

quyết khi dự án được triển khai thực hiện.

2. Kiến nghị

Đề nghị Ban Quản Lý khu Kinh tế tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng thường

xuyên hướng dẫn và giúp đỡ Chủ đầu tư thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ môi trường trong

cũng như phối hợp giải quyết sự cố xảy ra (nếu có) các giai đoạn thực hiện Dự án.

3. Cam kết

(a). Công ty TNHH Thương mại giày da VIETCAN cam kết thực hiện đầy đủ các biện

pháp bảo vệ môi trường trong các giai đoạn triển khai dự án:

- Bố trí nguồn kinh phí để xây dựng các cơng trình xử lý mơi trường và đảm bảo nguồn

lực để vận hành và bảo trì cơng trình xử lý mơi trường.

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 133Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”- Thường xuyên tuyên truyền cho tất cả các công nhân về cơng tác bảo vệ mơi trường,

ứng phó các sự cố mơi trường, …

- Xây dựng và hồn chỉnh các cơng trình xử lý chất thải, sau khi hồn chỉnh sẽ lập báo

cáo hồn thành cơng trình bảo vệ mơi trường và báo cáo về Ban Quản Lý khu Kinh tế để tiến

hành kiểm tra, xác nhận hoàn thành các cơng trình bảo vệ mơi trường cho dự án.

Cơng ty sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện đầy đủ các biện

pháp giảm thiểu ô nhiễm và cam kết các nguồn thải sẽ được kiểm sốt chặt chẽ.

(b). Cam kết thực hiện chương trình quản lý mơi trường, chương trình giám sát mơi

trường như đã nêu trong Chương 5 và báo cáo về Ban Quản Lý khu Kinh tế tỉnh Bình Phước

với tần suất 4 lần/năm (bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà dự án bắt

buộc phải áp dụng): Chất lượng nước thải

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Chất lượng khí thải

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải cơng nghiệp

đối với bụi và các chất vô cơ

QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải cơng nghiệp đối với

một số chất hữu cơ. Chất thải rắn

QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại. Mơi trường khơng khí và tiếng ồn

Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT: Hóa

chất – Giới hạn cho phép trong khơng khí vùng làm việc.

QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong

khơng khí xung quanh.

QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng khơng khí xung

quanh.

(e). Các cam kết khác:

Chủ dự án cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự

cố, rủi ro mơi trường xảy ra do q trình triển khai dự án.

Cam kết tuân thủ pháp luật về Bảo vệ Mơi Trường

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 134Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”Chủ dự án cam kết phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

sau khi dự án kết thúc vận hành.

Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của pháp luật nhằm đạt tiêu chuẩn theo

quy định. Tuy nhiên trong trường hợp xảy ra sự cố, rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các cơ

quan chức năng trong việc ứng cứu kịp thời và khắc phục sự cố.

Chủ dự án cam kết các cơng trình, biện pháp bảo vệ mơi trường đã đề xuất trong báo cáo

này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định

của pháp luật Việt Nam.

Chủ dự án cam kết trường hợp các cơng trình, biện pháp bảo vệ môi trường mà chủ dự án

đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải phát sinh của quy trình sản xuất thì chủ

đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để cải tạo các cơng trình và thay đổi

các phương pháp quản lý cho phù hợp.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 135Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Phạm Ngọc Đăng, 2000, Môi trường khơng khí, NXB khoa học kỹ thuật.

[2]. Shrestha, R.M., Kim Oanh, N.T., Shrestha, R. P., Rupakheti, M., Rajbhandari, S.,

Permadi, D.A., Kanabkaew, T., and Iyngararasan, M., Atmospheric Brown Clouds (ABC)

Emission Inventory Manual, United Nations Environment Programme, United Nations

Environment Programme, ISBN: 978-92-807-3325-9, 2013.

[3]. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau, "Reference Document

on the Best Available Techniques for Waste Incineration," Sevilla, Spain, 2005.

[4]. N. Jenness, "Mine Reclamation Using Biosolids," 2001.

[5]. Phạm Ngọc Đăng, 2000, Mơi trường khơng khí, NXB khoa học kỹ thuật.

[6]. Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution – A guide to rapid source

inventory techniques and thier Use in Formulating Environmental Control Strategies – WHO,

Geneve, 1993.[7]. Shrestha, R.M., Kim Oanh, N.T., Shrestha, R. P., Rupakheti, M., Rajbhandari, S.,

Permadi, D.A., Kanabkaew, T., and Iyngararasan, M., Atmospheric Brown Clouds (ABC)

Emission Inventory Manual, United Nations Environment Programme, United Nations

Environment Programme, ISBN: 978-92-807-3325-9, 2013.

[8]. Niên giám thống kê 2017 – Tỉnh Bình Phước

[9]. Báo cáo “Tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng

giai đoạn 2016 - 2020”, Bộ TN&MT, Hội nghị mơi trường tồn quốc lần thứ IV, tháng 9 năm

2015

[10]. GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, 2005. Quản lý chất thải rắn – Tập 1. Chất thải rắn đơ thị.

Nhà xuất bản thống kê.CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 136Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kinh phí thực hiện giám sát môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×