Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3: Tổng hợp và mô phỏng bộ điều chỉnh

Chương 3: Tổng hợp và mô phỏng bộ điều chỉnh

Tải bản đầy đủ - 0trang

BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TỒNTrong đó các phần tử:

Uư: Là điện áp phân ứng động cơ

iư: Là dòng điện phần ứng

Rư: Điện trở phần ứng

Lư: Điện cảm phần ứng

Theo đề bài t có các thơng số:

Pđm= 11kW; Uưđm = 400V; Iđm = 32A; nđm=1800 vòng/phút; jĐC= 0.5 kg.m2 ;

Lư = 0,15(H).Như vậy ta có hằng số thời gian chuyển mạch phần ứng là:Với:

33BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TOÀNSuy ra:Vậy ta có sơ đồ mạch vòng động cơ một chiều:34BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TỒNMạch vòng điều chỉnh tốc độ.

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ có chức năng cơ bản là trực tiếp hoặc gián tiếp xác

định tốc độ của động cơ cho phù hợp với tải trọng thay đổi đột ngột:

Ta có sơ đồ:p14000dm

Mđm = ω = 157,06 = 89,13Nm

dmP14000dm

Iđm = U = 220 = 63,6( A)

dmKϕ =M dm 89,13

=

= 1,4

I dm

63,6

L0,014u

Tư = R = 0,127 = 0,11 s

uMặt khác ta có :

Uđ = Uđk.Kcl

U220dm

Chọn Uđk = 10V => Kcl = U = 10 = 22

dk

Hàm truyền của bộ điều chỉnh:35BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TOÀNRu .Tu1Ri(p) = 2 K .K .T (1 + pT )

cl

i si

u

Có Tsi = Ti + Tv+Tđk = 0,002 + 0,0025 + 0,0001 = 0,0046 S

Chọn Uiđ = 7V

U7id

=> Ki = I = 63,6 = 0,11

dm0,127.0,1111=> Ri = 2.22.0,11 .0,0046 (1 + 0,11 p ) = 0,63(1 + 0,11 p )

JRu

Tc = ( K ) 2 =

φ0,65.0,127

= 0,042S

(1,4) 2Ru

0,127

=

= 2,15S

K φ .Tc 1,4.0,042U ω d = ω.K ω

Chọn U ω d = 10 V

K ω = 10 = 0,063157,06

Với TS ω = 2Tsi + T ω = 2.0,0046 +0,001 = 0,01 S

K i .( Kφ )Tc

0,11 .1,4.0,042

R ω (p) = 2T R .K = 2.0,01.0,127.0,063 = 40,41

sω u

ω2. Mô phỏng bằng phần mềm matlab

2.1 Mô phỏng hoạt động của động cơ điện một chiều

a. Sơ đồ cấu trúc động cơ điện một chiều36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3: Tổng hợp và mô phỏng bộ điều chỉnh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×