Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
lcd.print("Set up gas: ");

lcd.print("Set up gas: ");

Tải bản đầy đủ - 0trang

if(!digitalRead(sw2)) gas++;

}

if(!digitalRead(sw3)){

delay(50);

if(!digitalRead(sw3)) gas--;

}

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if(mode==0){

if(dem==0){

lcd.clear();

dem=1;

}

if(dem==1){

humi = dht.readHumidity();

temp = dht.readTemperature();

gass = analogRead(A0);

hienThi();

delay(10);

if(temp > t){

digitalWrite(rl1,LOW);

}

else digitalWrite(rl1,HIGH);

if(gass > gas){

digitalWrite(rl2,LOW);

digitalWrite(coi,HIGH);

}

else digitalWrite(rl2,HIGH);

}

28}

if( mode == 1){

setndo();

}

if( mode == 2){

setgas();

}

if( mode == 3){

EEPROM.write(t_add, t);

delay(50);

EEPROM.write(h_add, gas);

delay(50);

mode = 0; dem = 0;

}}

2.4. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

2.4.1. Kết quả đạt được

Sau 1 quá trình miệt mài nghiên cứu, thực hiện đồ án với sự chỉ bảo tận

tình của các thầy trong khoa Điện tử viễn thơng thì nhóm 2 chúng em đã

hoàn thành đồ án và tạo ra được một bộ sản phẩm hồn chỉnh. Và dưới đây

là hình ảnh Bộ thiết bị “ cảnh báo khí gas và phòng chánh cháy nổ “ sau

khi đã hồn thiện:29Hình 2.4.1.1 .Thiết bị được lắp ráp hồn chỉnhHình 2.4.1.2 . Demo sản phẩm

2.4.2. Đánh giá sản phẩm

30+ Sản phẩm chạy ổn định.

+ Thông số chính xác.

+ Điều khiển bật tắt được các thiết bị tự động khi có sự cố

+ Là hệ thống thử nghiệm chưa áp dụng được áp dụng thực tế trong khoảng thời

gian nào đo nên chưa thể đánh giá hết được hiệu suất và hiệu quả của thiết bị .TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.arduino.vn2.Website: banlinhkien.vn3.Website : dientu360.com4.

5.Diễn đàn: forum.arduino.cc

Từ điển bách khoa Wikimedia31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

lcd.print("Set up gas: ");

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×