Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.37: Bảng nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật và thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31).

Bảng 3.37: Bảng nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật và thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31).

Tải bản đầy đủ - 0trang

21

3.3.3. Đánh giá của giảng viên và sinh viên về thái độ học tập và rèn

luyện khi ứng dụng học phần chuyên sâu bóng chuyền vào giảng dạy

3.3.3.1. Đánh giá của giảng viên

Bảng 3.38: Đánh giá của giảng viên về thái độ tích cực của sinh

viên trong q trình học mơn chun sâu bóng chuyền (n=5)

TTNội dung phỏng vấn1

2Sinh viên nhận thức về môn học.

Sự chuyên cần tập luyện qua các buổi học

Sự cố gắng hoàn thiện nội dung bài giảng

theo yêu cầu của giảng viên tại lớp học

Sự cố gắng hoàn thiện nội dung bài giảng

theo yêu cầu của giảng viên khi giao

nhiệm vụ về nhà

Tính tự học, tự rèn luyện ngoại khóa3

4

5Mức độ đánh giá

Tỉ Tíc Tỉ Chưa

lệ

h

lệ

tích

% cực %

cực

100 0

0

0

80

1

20

0Tỉ

lệ

%

0

0510000004801200048012000Rất

tích

cực

5

4Kết quả này cho thấy nhóm TN tham gia học tập và rèn luyện, đã phát

huy được tính tích cực để hồn thiện mơn học của mình, đáp ứng được yêu

cầu đề ra của giảng viên, có nhận thức cao về mơn học tập, chủ động tích

cực tập luyện để hồn thành nội dung bài giảng, có tính tự học, tự rèn

luyện ngoại khóa (mẫu phiếu phỏng vấn được trình bày ở phụ lục 16).

3.3.3.2. Đánh giá của sinh viên

Bảng 3.39. Kết quả đánh giá của sinh viên về thái độ tích

cực và tự học (n=31)Nội dung phỏng vấn

Khơng

TT

n

% n %

Anh/chị có tìm hiểu về ý nghĩa và tầm quan

96.

1 trọng của mơn học bóng chuyền khơng?

30

8

1 3.23

Trong buổi học, Anh/chị có tự giác tích cực

90.

2 tập luyện để hồn thành tốt nội dung mơn học? 28

3

3 9.68

Ngồi mơn chun sâu bóng chuyền, cá nhân

sinh viên có tham gia tập luyện thêm các môn

38.

3 TDTT khác không?

12

7 19 61.3

Anh/chị tập luyện ngoại khóa thường xuyên ≥

19.

4 3 buổi/tuần khơng?

6

4 25 80.722

Qua bảng 3.39 cho thấy: SV đã có nhận thức cao về ý nghĩa và tầm

quan trọng của môn học, với 30 SV, chiếm tỷ lệ 96.77%. Cho nên, tính tự

giác tích cực trong tập luyện TDTT để hồn thành tốt nội dung chương

trình học tập với 28 SV có tập luyện, chiếm tỷ lệ 90.32%; SV tham gia tập

luyện TDTT ngồi mơn học tự chọn của mình chiếm tỷ lệ 38.71%; Số

lượng SV không tham gia tập luyện ngoại khóa thường xuyên từ 3

buổi/tuần chiếm 80.65%.

3.3.3.3. Đánh giá của sinh viên về giảng viên quá trình học tập qua các

học phần chun sâu mơn bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Nhìn chung qua các học phần sinh viên đa phần hài lòng và rất hài

lòng về học phần, đều này nói lên chương trình đã đáp ứng được nhu cầu

của người học. Chi tiết thể hiện qua mục lục 17 (mục lục 17).

3.3.4. Bàn luận về hiệu quả của chương trình thơng qua thực nghiệm

Tóm lại: Qua ứng dụng chương trình giảng dạy đổi mới mơn chun

sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ bước đầu thu

được kết quả khả quan, chứng minh được tính ưu việt của chương trình,

kết quả sau thực nghiệm đều đạt hiệu quả cao.

- Kết quả kiểm tra các test đánh giá trình độ kỹ thuật và thể lực của

sinh viên qua từng học phần cho thấy sự diễn biến theo chiều hướng ngày

càng tốt hơn, thành tích qua các học phần đều có sự tăng trưởng. Các test

đánh giá vể trình độ kỹ thuật tăng từ 28.57% đến 46.62% mức tăng trưởng

tương đối cao, còn đối với các test đánh giá về thể lực tăng từ 1.51% đến

20.26% mức tăng trưởng vừa, đều này phù hợp với đặc điểm sinh lý của

đối tượng nghiên cứu. Kết quả thống kê mật độ vận động qua 05 học phần

có sự tăng 7% và thời gian lãng phí giảm -8% so với ban đầu. Kết quả học

tập qua 05 học phần có tỉ lệ trưởng tích cực cụ thể như: xếp loại giỏi tăng

6.45%, xếp loại khá tăng 19.35%, xếp loại trung bình giảm -9.68% và loại

kém giảm xuống đến -16.12%.

- Chương trình chun sâu mơn bóng chuyền luận án xây dựng có ý

nghĩa quan trọng, thiết thực trong cơng tác giảng dạy sinh viên chuyên sâu

bóng chuyền Trường ĐHCT, qua khảo sát trực tuyến sinh viên đa phần hài

lòng và rất hài lòng về học phần, đều này nói lên chương trình đã đáp ứng

được nhu cầu của người học.

Như vậy, qua việc so sánh tự đối chiếu ta thấy hầu hết các nội dung

sử dụng để đánh giá đều có sự khác biệt theo chiều hướng tích cực, tốt hơn

hẳn so với chương trình cũ mà Bộ mơn bóng chuyền vẫn thường sử dụng

giảng dạy.2324

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

A. Kết luận:

Từ những kết quả nghiên cứu trên, cho phép Luận án đi đến kết luận sau:

1. Qua đánh giá thực trạng việc thực hiện chương trình giảng dạy mơn

chun sâu bóng chuyền đã cho kết quả:

- Chương trình giảng dạy mơn chun sâu bóng chuyền cho sinh viên

ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2010-2014 chưa

đáp ứng được yêu cầu của người học và của xã hội hiện nay, với thời lượng

quá ít không đủ trang bị kiến thức và kỹ năng cho sinh viên khi ra trường.

- Đội ngũ giảng viên đã cơ bản đáp ứng yêu cầu khối lượng công tác

giảng dạy của nhà trường. Tuy nhiên, đối với học phần chuyên ngành như

bóng chuyền giảng viên cần tiếp tục bồi dưỡng thêm trình độ chun mơn

cũng như trình độ học vấn.

- Điều kiện cơ sở vật chất chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy các môn thể

thao tự chọn cho sinh viên khơng chun còn đối với các mơn chun

ngành thì còn thiếu, chất lượng khơng đạt u cầu, cũng như học tập các

mơn chun sâu còn gặp nhiều khó khăn, chỉ có thể tổ chức giảng dạy một

số mơn đảm bảo về dụng cụ. Như vậy, khả năng của nhà trường không

theo kịp sự phát triển về số lượng của sinh viên theo từng năm học.

2. Kết quả nghiên cứu Luận án đã chọn lọc được nội dung và xây dựng

được chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường

Đại học Cần Thơ gồm 5 học phần với 375 giờ tương ứng 15 tín và được xắp

xếp giảng dạy qua 05 học kỳ, mỗi học phần gồm 3 tín chỉ, 1 tín chỉ lý thuyết

và 2 tín chỉ thực hành, với tổng thời lượng là 75 giờ cho mỗi học phần.

- Quá trình nghiên cứu Luận án còn xây dựng được 05 tiến trình biểu

theo 05 học phần cùng với đề cương chi tiết môn học.

- Quá trình xây dựng chương trình mơn học được tiến hành trong khn

khổ đảm bảo tính khoa học của tiến trình đổi mới, phù hợp với thực tiễn

khách quan trong giáo dục đại học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và

trình độ chun mơn của giảng viên. Nội dung chương trình và mục tiêu của

chương trình phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh viên, đã xác định những

điểm mới trong nội dung đổi mới. Cấu trúc chương trình và thời lượng

chương trình đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật… đủ điều kiện để sinh

viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động và thành tích thể thao.

3. Kết quả đánh giá hiệu quả việc ứng dụng thực nghiệm chương trình

giảng dạy đổi mới cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành giáo dục

thể chất bước đầu thu được kết quả khả quan, chứng minh được tính ưu

việt của chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền, kết quả sau thực

nghiệm đều có sự tăng trưởng, cụ thể:25

- Về mật độ vận động: kết quả thống kê mật độ vận động qua 05 học

phần có sự tăng 7% và thời gian lãng phí giảm -8% so với ban đầu.

- Về kết quả học tập: Kết quả học tập qua 05 học phần có sự tăng

trưởng tích cực cụ thể như: xếp loại giỏi tăng 6.45%, xếp loại khá tăng

19.35%, xếp loại trung bình giảm -9.68% và loại kém giảm xuống đến

-16.12% so với ban đầu.

- Về kỹ thuật: hầu hết các test đếu có sự tăng trưởng, tạo nên sự khác

biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.

+ Đối với nữ thành tích các test đếu có sự tăng trưởng dao động từ

34.15% đến 38.30 %.

+ Đối với nam hầu hết các test đều có sự tăng trưởng dao động từ

28.57% đến 46.62 %.

- Về thể lực: hầu hết các test đếu có sự tăng trưởng, đồng thời tạo nên

sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P < 0.05.

+ Đối với nam các chỉ tiêu đánh giá trình độ thể lực sau 5 học phần có

2/9 test chưa tạo nên sự khác biệt lớn, tức là kết quả đạt được có sự tăng

trưởng nhưng chưa cao đó là các test: Tại chổ ném bóng rổ bằng 2 tay từ

sau đầu ra trước (m); Lực kế tay thuận (kg) .

+ Đối với nữ tuy nhiên khi xét về trình độ thể lực qua tính tốn và xử

lý số liệu thống kê cho thấy sự phát triển về thể lực của sinh viên nữ còn

chậm, cụ thể có 6 test kiểm tra kết quả cho thấy chưa có sự khác biệt có ý

nghĩa thống kê. Đó là các test: Tại chỗ ném bóng rổ bằng 2 tay từ sau đầu

ra trước (m); Lực kế tay thuận (kg); Bật cao tại chỗ (cm); Bật cao có đà

(cm); Chạy cây thông 92 m (s); Chạy 9-3-6-3-9 (s).

- Về mức độ hài lòng của sinh viên đối với học phần chun sâu mơn

bóng chuyền ngành GDTC: thơng qua hệ thống kiểm định chất lượng trực

tuyến của nhà trường hầu hết sinh viên hài lòng và rất hài lòng về học phần đã

học, đều này nói lên chương trình đã đáp ứng được nhu cầu của người học.

B. Kiến nghị:

Từ những kết luận nêu trên cho phép luận án đề xuất một số kiến nghị

sau:

1. Đề nghị Ban Giám hiệu, Bộ môn GDTC Trường Đại học Cần Thơ

cho phép sử dụng chương trình giảng dạy đổi mới mơn học chun sâu

bóng chuyền mà luận án đã xây dựng, vào thực tiển giảng dạy cho sinh

viên chuyên sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần

Thơ trong những năm tiếp theo.

2. Đề tài cần được tiếp tục nghiên cứu với phạm vi mở rộng hơn với

các môn chuyên sâu khác, nhằm chuẩn hóa các nội dung giảng dạy nâng

cao chất lượng đào tạo nhà Trường.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.37: Bảng nhịp tăng trưởng trình độ kỹ thuật và thể lực của sinh viên chuyên sâu bóng chuyền Trường Đại học Cần Thơ qua 05 học phần (n=31).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×