Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

tố tác động đến áp1

11

2

dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh, làm cơ sở để xây dựng thang đo cho

từng nhân tố. Từ đó hình thành mơ hình nghiên cứu dự kiến.

- Phương pháp nghiên cứu định lượng:

 Với câu hỏi thứ nghiên cứu thứ 3: Sau khi hình thành bảng câu hỏi chính

thức từ kết quả điều tra của câu hỏi nghiên cứu thứ 2. Tác giả sử dụng phương

pháp nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định mơ hình nghiên cứu đã đề ra ở bước

nghiên cứu định tính, và kết quả của nghiên cứu định lượng là cơ sở để tác giả đề

xuất một số kiến nghị liên quan đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái

sinh cho các doanh nghiệp tại Việt N am. N ghiên cứu định lượng được tiến hành

qua 2 bước, cụ thể:

Bước nghiên cứu sơ bộ: Mục đích tại bước này nhằm xây dựng bảng câu

hỏi chính thức cho bước nghiên cứu định lượng gồm các chỉ báo của mơ hình

đo lường.

Bảng câu hỏi khảo sát thử được hồn chỉnh câu chữ và hoàn thiện nội

dung các chỉ báo cho các biến độc lập và biến phụ thuộc, thông qua quá trình

phỏng vấn thử với 50 mẫu quan sát. Kết quả nghiên cứu sơ bộ nhằm:

(i) Kiểm định độ tin cậy của thang đo

(ii) Hoàn thiện thang đo, đưa ra bảng câu hỏi chính thức cho bước

nghiên cứu chính thức.

Bước nghiên cứu chính thức: Mục đích tại bước này nhằm khám phá nhân

tố và đo lường mức độ tác động của các nhân tố này đến áp dụng kế tốn đối

với các doanh nghiệp Việt N am nói chung, doanh nghiệp tài chính, phi tài chính

nói riêng, cụ thể:

- Tác giả tiến hành điều tra diện rộng với quy mô mẫu tối thiểu là số quan

sát bằng số biến trong mơ hình nhân lên 5 lần (Bollen, 1987).

- Phương pháp thu thập dữ liệu: phương pháp lấy mẫu có chủ đích

(Russel Bernard, 2006), từ những đơn vị đã, đang sử dụng cơng cụ tài chính phái

sinh thơng qua phỏng vấn trực tiếp, qua mail, phát bảng câu hỏi...

- Phân tích dữ liệu: Các kỹ thuật phân tích được sử dụng để thực hiện luận

án bao gồm:1

3

+ Thống kê mô tả được sử dụng nhằm mục đích mơ tả sơ bộ các đặc

điểm của mẫu nghiên cứu.

+ Kiểm định độ tin cậy của các thang đo thông qua hệ số Cronbach Alpha

nhằm mục đích phát hiện những mục hỏi khơng đáng tin cậy trong q trình

nghiên cứu.

+ Phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm mục đích bóc tách, sắp xếp các

mục hỏi để đo lường các khái niệm, biến tiềm Nn.

+ Phân tích tương quan và hồi quy nhằm mục đích tìm ra các mối quan hệ

nhân quả giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc.

+ Kết quả phân tích hồi quy trên ba góc độ đo lường tương ứng với ba

mẫu đánh giá: doanh nghiệp chung, doanh nghiệp tài chính và doanh nghiệp

phi tài chính.

5. Đóng góp của nghiên cứu

5.1. Về mặt khoa học

- Phát hiện các nhân tố tác động đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính

phái sinh ở Việt N am, bổ sung vào cơ sở lý thuyết về nghiên cứu các nhân tố ảnh

hưởng về áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh một nội dung mới ở các nền

kinh tế phát triển trên thế giới.

- Xác lập được các thang đo cho từng nhân tố trong mơ hình nghiên cứu.

- Bổ sung kiến thức vào nguồn tài liệu hiện hữu về kế tốn cơng cụ tài chính

phái sinh phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo ở các trường đại học,

viện nghiên cứu liên quan đến ngành.

5.2. Về mặt thực tiễn:

- Xác định được các nhân tố tác động đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài

chính phái sinh trong các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt N am.

- Đánh giá được các nhân tố và đưa ra mức độ ảnh hưởng của các nhân

tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh tại Việt N am.

- Đo lường được các nhân tố đến áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái

sinh:1

4

o Xét ở tầm vĩ mô, làm cơ sở khoa học để cơ quan nhà nước đưa ra chính

sách phù hợp cho các doanh nghiệp đang áp dụng tại Việt N am, và hướng đến

hội nhập kinh tế thế giới.

o Xét ở tầm vi mô, doanh nghiệp đưa ra định hướng, chiến lược phát triển

cơng cụ tài chính phái sinh để phòng ngừa rủi ro, chiến lược phòng ngừa rủi ro và

chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho hoạt động của đơn vị, đồng

thời đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế.

- Kết quả nghiên cứu là nguồn tài liệu tổng hợp nhằm giúp các doanh nghiệp

và các bên liên quan có cái nhìn tổng thể về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh ở

Việt N am hiện nay nhằm đưa ra quyết định kinh tế kịp thời.

6. Cấu trúc của luận án

N goài phần mở đầu và kết luận, kết cấu luận án gồm 5 chương được thiết

kế như sau:

Chương 1: Tổng quan các cơng trình nghiên cứu đã cơng bố. Tác giả thực

hiện hệ thống các cơng trình nghiên cứu đã được cơng bố liên quan đến kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh, làm cơ sở để tác giả xác định khe trống nghiên

cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Tác giả tiến hành hệ thống cơ sở lý thuyết về kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh nhằm làm sáng tỏ ý nghĩa của kế tốn cơng cụ tài

chính phái sinh trong phạm vi phòng ngừa rủi ro; và xác định các lý thuyết nền tảng

làm cơ sở, giải thích cho các nhân tố trong mơ hình nghiên cứu dự kiến và phát

triển các giả thiết nghiên cứu của luận án.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Tác giả tiến hành xây dựng một quy

trình nghiên cứu hợp lý và áp dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp nhằm

hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và bàn luận. Tác giả trình bày kết quả và bàn

luận kết quả nghiên cứu định tính và định lượng từ q trình kiểm định mơ

hình nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị. Tác giả kết luận về kết quả nghiên cứu

định tính, định lượng, đồng thời vận dụng kết quả này, nghiên cứu đưa ra một

số kiến nghị đối với cơ quan ban hành và một số chính sách quản trị ở doanhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×