Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích bằng hệ số Cronbach Alpha mẫu chính thức

Phân tích bằng hệ số Cronbach Alpha mẫu chính thức

Tải bản đầy đủ - 0trang

115

N hà nước hướng dẫn các văn bản pháp quy liên

C11quan đến kế toán CCTCPS chưa chi tiết, cụ thể0,7940,882cho tất cả các doanh nghiệp

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế toán

C12CCTCPS chưa giúp tạo ra giá trị gia tăng cho0,842xxã hội

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế tốn

C13CCTCPS chưa giúp thơng tin kế tốn hữu ích0,7770,8630,8050,8960,7820,868hơn cho nền kinh tế

C14Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế toán

CCTCPS chưa giúp lợi nhuận DN ổn định hơn

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế toánC15CCTCPS chưa giúp giá trị ghi sổ của kế toán

hợp lý hơn

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế toánC16CCTCPS chưa giúp nâng cao hiệu quả phòng0,867xngừa rủi ro cho nền kinh tế

Nhân tố con người – Người làm kế tốn

C17

C18

C19

C20

C21Việc trình bày các phương pháp, nguyên tắc kế

toán CCTCPS chưa cụ thể

Khả năng hiểu kế toán CCTCPS để áp dụng vào

thực tế của người làm kế tốn còn hạn chế

Khả năng vận dụng kế toán CCTCPS vào thực

tế của người làm kế toán còn thấp

Chưa am tường các quy định về kế tốn

CCTCPS

Khả năng cập nhật các quy định về kế toán

CCTCPS chưa kịp thờiNhân tố con người – Nhà quản trị

C22

C23Mức độ am hiểu về chính sách kế tốn

CCTCPS của nhà quản trị chưa cao

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm

quan trọng của thơng tin kế tốn CCTCPS có

ảnh0,6240,8710,706

0,683

0,4510,8570,4330,7710,4560,8230,8760,9060,8980,9570,8180,855116

hưởng đáng kể đối với nền kinh tế

N hà quản trị chưa nhận thức việc thực hiện

C24kế toán CCTCPS sẽ cung cấp thông tin kịp0,8210,8590,8180,854thời cho thị trường vốn

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm

C25quan trọng của việc thực hiện kế tốn CCTCPS

sinh sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội

N hà quản trị chưa nhận thức được tầmC26quan trọng của việc thực hiện kế toán

CCTCPS sẽ nâng cao đáng kể độ tin cậy, tính0,906xminh bạch, tính hữu ích của thơng tin kế tốn

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm

C27quan trọng của việc thực hiện kế toán CCTCPS0,8270,8670,2150,819sẽ ổn định thu nhập cho doanh nghiệp

Nhân tố đào tạo, bồi dưỡng

Các dịch vụ tư vấn liên quan đến kế toán

C28C29CCTCPS chưa được DN thường xuyên tham gia

DN chưa có chính sách đào tạo nguồn nhân lực

cho cơng tác kế tốn CCTCPS định kỳ0,496xa.aa.a-0,316DN chưa có bất kỳ chương trình nào về nâng

C30cao, bồi dưỡng chun mơn về kếtốn-0,505CCTCPS cho đội ngũ nhân viên

Doanh nghiệp chưa có kế hoạch đào tạo và bồi

C31dưỡng kế toán CCTCPS cho đội ngũ nhân viên0,449xvà nhà quản lý

Nhân tố CNTT, truyền thông, PMKT

C32Hệ thống CN TT tại đơn vị chưa đáp ứng kịp

thời cho hệ thống kế toán0,3960,5030,910xPMKT tại DN chưa đảm bảo cung cấp cho hệ

C33thống kiểm soát nội bộ giám sát, kiểm tra

thường xuyên hệ thống kế toán CCTCPS-0,104a.a117

PMKT tại DN chưa được cập nhật nhằm đảm

C34bảo cho hệ thống kế toán tuân thủ đúng-0,095a.achuNn mực và quy định

C35Chất lượng thông tin thị trường phái sinh

trong nền kinh tế chưa được đánh giá cao0,651x(Trích từ phụ lục 8)

Kết quả phân tích trên cho thấy, mơ hình nghiên cứu chỉ còn lại 24 biến quan sát

(Bảng 4.6), đủ điều kiện cho các bước phân tích tiếp theo.

Bảng 4.6. Tổng hợp mục hỏi cho q trình phân tích tiếp theo

Áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh tại các doanh nghiệp Việt Nam

C2

C3

C5Doanh nghiệp đo lường cơng cụ tài chính phái sinh sau ghi nhận ban đầu theo giá

trị hợp lý

Doanh nghiệp trình bày đầy đủ các khoản mục về cơng cụ tài chính phái sinh trên

báo cáo tài chính

Doanh nghiệp hạch tốn cơng cụ tài chính phái sinh kịp thời khi có phát sinhNhân tố thị trường

C6

C7

C8Khả năng tham gia thị trường vốn – thị trường chứng khoán của doanh nghiệp

chưa thuận lợi

Tình trạng thị trường hàng hóa chưa đầy đủ thông tin đo lường về giá, về chất

Doanh nghiệp chưa có khả năng phản ứng kịp thời trước sự biến đổi đột ngột

của thị trườngNhân tố pháp lý

C9

C10

C11

C13

C14

C15N hà nước chưa ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy liên quan đến cơng cụ

tài chính phái sinh

N hà nước chưa ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy liên quan đến kế tốn

cơng cụ tài chính phái sinh

N hà nước hướng dẫn các văn bản pháp quy liên quan đến kế tốn cơng cụ tài

chính phái sinh chưa chi tiết, cụ thể cho tất cả các doanh nghiệp

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa

giúp thơng tin kế tốn hữu ích hơn cho nền kinh tế

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế toán cơng cụ tài chính phái sinh chưa

giúp lợi nhuận doanh nghiệp ổn định hơn

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa

giúp giá trị ghi sổ của kế toán hợp lý hơn118

Nhân tố con người – Người làm kế toán

C19

C20

C21Khả năng vận dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh vào thực tế của người làm

kế tốn còn thấp

Chưa am tường các quy định về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh

Khả năng cập nhật các quy định về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa kịp

thờiNhân tố con người – Nhà quản trị

C22

C23

C24

C25

C27Mức độ am hiểu về chính sách kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh của nhà quản trị

chưa cao

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm quan trọng của thông tin kế tốn cơng cụ

tài chính phái sinh có ảnh hưởng đáng kể đối với nền kinh tế

N hà quản trị chưa nhận thức việc thực hiện kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh sẽ

cung cấp thơng tin kịp thời cho thị trường vốn

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện kế tốn

cơng cụ tài chính phái sinh sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội

N hà quản trị chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện kế tốn

cơng cụ tài chính phái sinh sẽ ổn định thu nhập cho doanh nghiệpNhân tố đào tạo, bồi dưỡng

C29C30Doanh nghiệp chưa có chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho cơng tác kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh định kỳ

Doanh nghiệp chưa có bất kỳ chương trình nào về nâng cao, bồi dưỡng chun mơn

về kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh cho đội ngũ nhân viênNhân tố cơng nghệ thơng tin, truyền thơng, phần mềm kế tốn

C33

C34Phần mềm kế toán tại doanh nghiệp chưa đảm bảo cung cấp cho hệ thống kiểm

soát nội bộ giám sát, kiểm tra thường xun hệ thống kế tốn cơng cụ tài chính

Phần

mềm kế toán tại doanh nghiệp chưa được cập nhật nhằm đảm bảo cho

phái sinh

hệ thống kế toán tuân thủ đúng chuNn mực và quy định(Trích từ phụ lục 9)

 Phân tích nhân tố khám phá – EFA

Phân tích nhân tố khám phá được thực hiện theo trình tự: (i) phân tích tồn

bộ các mục hỏi của nhân tố tác động và nhân tố bị tác động riêng biệt; (ii) thực hiện

loại các mục hỏi không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (mục hỏi có hai hệ số tải có khoảng

cách khơng lớn hơn 0,2, mục hỏi đứng một mình cho một nhân tố). Kết quả như sau:119Bảng 4.7. Kết quả phân tích nhân tố khám phá – EFA

Mục hỏi

Nhân tố tác độngKý hiệuHệ số tải nhân

tốvới KMO = 0,790 và tổng phương sai trích = 75,202%

N hà nước chưa ban hành đầy đủ các

văn bản pháp quy liên quan đến cơng cụC90,826C100,805C110,715C130,791C140,570C150,783C220,742C230,923C240,897tài chính phái sinh

N hà nước chưa ban hành đồng bộ các

văn bản pháp quy liên quan đến kế tốn

cơng cụ tài chính phái sinh

N hà nước hướng dẫn các văn bản pháp

quy liên quan đến kế tốn cơng cụ tài chính

phái sinh chưa chi tiết, cụ thể cho tất cả

các doanh nghiệp

NHÂNTỐPHÁPFAC1-1Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa giúp

thơng tin kế tốn hữu ích hơn cho nền

kinh tế

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa giúp

lợi nhuận doanh nghiệp ổn định hơn

Việc ban hành các văn bản pháp quy về kế

tốn cơng cụ tài chính phái sinh chưa giúp

giá trị ghi sổ của kế toán hợp lý hơn

Mức độ am hiểu về chính sách kế tốn cơng

cụ tài chính phái sinh của nhà quản trị chưa

cao

N hà quản trị chưa nhận thức được tầmNHÂN TỐquan trọng của thông tin kế tốn cơng cụCON NGƯỜItài chính phái sinh có ảnh hưởng đáng kể– NHÀ QUẢNđối với nền kinh tếTRNN hà quản trị chưa nhận thức việc thựcFAC2-1hiện kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh sẽ

cung cấp thơng tin kịp thời cho thị trường

vốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích bằng hệ số Cronbach Alpha mẫu chính thức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×