Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

đo13

113

2lường và đánh giá. Tuy nhiên, nền kinh tế VN chưa phải là nền kinh tế thị trường.

Do đó, đối với DN phi tài chính, khi thực hiện kế tốn, DN chỉ dừng lại ở giá gốc,

chưa thực hiện ghi nhận theo giá thị trường tại ngày cuối năm. Đối với DN tài chính

thì đơn vị có ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày cuối năm nhưng do N HN N Việt

N am quy định (Bảng 4.1).

- Ở câu hỏi khảo sát số 4: Theo các anh/chị tại sao các DN Việt N am hiện

nay chưa quan tâm đến việc sử dụng CCTCPS. N hững khó khăn, vướng mắc và trở

ngại nào mà DN đối mặt khi áp dụng kế toán CCTCPS?

Kết quả: Hầu hết đáp viên cho rằng DN khi áp dụng kế toán gặp một số

vướng mắc như sau (Bảng 4.1):

(i) Về hệ thống pháp lý.

(ii) Về thị trường.

(iii) Về con người.

(iv) Về hệ thống công nghệ thông tin.

(v) Về đào tạo, bồi dưỡng.

(vi) Về kế tốn.

Sau bước nghiên cứu định tính ở giai đoạn 1, tác giả thu thập, tổng hợp

các dữ liệu và xâu chuỗi tại bảng 4.1, cụ thể như sau:92Bảng 4.1. Kết quả phỏng vấn định tính giai đoạn 1

Câuhỏi khảo Chuyên gia

1sát23Câu 1. Dưới góc Có. DN quản trị Có. DN cần phòng Có.4

DNcần Có. DN cần phòng Có. DN cần phòngđộ ở một doanh rủi ro tốt hơn khi ngừa thiệt hại về phòng ngừa

nghiệp, theo các cósựanh/chị hiện nay độngvà ngừa và quản trị ngừabiến tỷ giá, lãi suất bởi hạn chế các rủi ro. rủi ro từ sự biến ảnhrủiro dohưởngcủaxấu ảnh vì mọi hoạt động Sự biến động từ động về giá cả, lãi thay đổi tỷ giá, lãidoanh nghiệp có hưởng đến hoạt kinh doanh đều có thị

cần phòng ngừa động5trườngtài suất, tỷ giá.suất.kinh những rủi ro tiềm chính tồncầurủi ro khơng? Tại doanh.Nnthểsao?hưởng đến sự tồn xấu

tại và phátảnh cũng ảnh hưởng

ảnhhưởngtriển đến thị trường VNcủa doanh nghiệpnhư sự thay đổi

về lãi suất, tỷ giá,Câu 2. Tại thời Bằng hợp đồng Bằnghợpđiểm hiện nay, tương lai, hợp tương lai,

đơn

anh/chịvịcác

đangcơng tác phòngđồng hốn đổi.đồng kỳ hạn.giá cả...

đồng Bằng hợp đồng Bằng

hợp tương lai.hợptương lai,

đồng kỳ hạn.đồng Bằnghợpđồnghợp tương lai,hợpđồng kỳ hạn.93ngừa rủi ro bằng

công cụ nào?Câu3.Khi Rấtcần.Tuy Cầnthiết.doanh nghiệp sử nhiên, công ty nhiên,

dụng công cụ tài chỉmớithực thựcchính phái sinh, hiệnghinhận nhậndoanhTuy Cầnđơn

hiệnvị thực hiện ghidụng kếtiềnGTHLsinhban đầu, chưa ghi ghi nhận, đo lường

đối nhận theo giá thị và đánh giá. DNtoán nhưng chưa ghi của ngân hàng nhà nhận theo GTHL

để đốivớibáo cáo kế tốn hóa. Chỉđối với hàng hóa.ngày ghinhận GTHL

chứngDN chỉ dừng lại ở khoán, tiền tệ, lãi

giá gốc, nên chưa suất, theo quy

trình bày đầy đủ định của N HN N .dừng lạitrên báo cáo tàicácchứng đầu tại thờithời điểm phát giá theo GTHL tại

sinh. Chưa thực ngày

đánhtạihàng Thực hiện đánh giá Chỉ ghi nhận banlại ở đo lường tại khoán, lãi suất, tỷ điểm pháthiệnGTHL DN trong thực hiệntệ, suất theo quy định nhưng chưa ghi cuối năm. Do đó, đối vớicơng cụ tài chính nhận theo GTHL nước.khơng?nhận theoghi nhận theotheo GTHLCần thiết. DN ghi Rất cần thiết chonghiệp theo GTHL đối đối với tiền tệ, lãi với tiền tệ, lãi suất trườngthấy có cần áp vớipháithiết. DNcuốisinh, chính do chưa quychưa thựcnăm sự đánh giá theogiá nhưng do N HN N đúng giá thịcuối năm theo Việt N am quy địnhtrườngđốigiá thị trườnghàng hóa tạivớiđịnh.94đốivớihànghóa.Câu 4. Theo các - Về thị trường. - Về thị trường. - Về thị trường. - Về thị

anh/chị tại sao DN khó tiếp cận Hầu hết các thị DN chưa tiếp cận Thị

các doanh nghiệp được thị trường trườngtạinay chưa quan địnhvướngmắcchưaphát sinh chưapháttriển, mangtínhđơn lẻ, chưa phổ

chính khó tiếp cận.các phương tiện thơng vì thiếu thơng tinThị trường vốn, thịchất phân tích và cơng này, do đó khó cónghiệp lượng và các cơ bố kết quả kịp thời khả năng

kếpháihoặc trường phái sinhkênhthíchđối mặt khi áp quan liên ngành cho thị trường giao ứng kịp thời khi

dụngtrườngbiến. Thị trường tàivà tiêu chuNn đo tin đại chúng nào về các thị trườngtrở ngại nào mà lường

doanhtrường triển.phái Thịtrường.có khó tiếp cận thịdụng CCTCPS. N Thị trường hàng một

hững khó khăn, hóa thiếuthịđiều khai, minh bạch cụ chứng khoán, vàtâm đến việc sử kiện tham gia. thểtrườngViệt được thị trường sinh chưaViệt N am hiện vốn do các quy N am chưa công vốn,trường. - Về thịtốn chưa giám định dịch.có sự biến độngcơng cụ tài chính được chất lượngtrênphái sinh?thế giới.cũng như giá cảthịtrườngtrường

khốnchứng

thựcsựchưa ổn định và

phát triển.95hóatrênthịtrường.Thịtrườngtàichính,tiềntệkhó tiếp cận về

thơng tin.lý.- V

quy

phá

về

p lý.

pháp

Hệ

hiện

thố

lạc

ng

chưa

phá

khung

p lý

pháp

chư

hồn

a

chỉnh

hồ

đồng

n

cho

trường

thiệ

phái

n.

hoạt

động.- Vphá

p

lý.

Hệ

thố

ng

phá

p

luật

chư

a

đầy

đủ,thố

ngpháCPS- Hệp lý nênthốnchưthựcgahiệnphácó,nghip lýcácệpchưLuật vụacònđầynhiềđủ,chếuthiếnhàhạnunướchế.minchcònbạcthiế

u.

Chư

a có

chunhấNnt.mựcCáckếkhutốnơnvềkhổCCTVp

h

á

p

l

ý

.

Hpá ể

qp

v

l96uà yý

n c

c h h

h ấ un nhhưđơơ gnn igápvhváàpn oqkếgu vtoạ nõ á ềáinnư tNanrr.nh và à

g

đồn n à

n T u

g

h

g h y

bộ.

, i ê

l

ế n

a

c u

n

tgc

t á c

p

h c ,

hg

àCtChTự cCc uPSh idn

đ

ếyi

ệ n

n ă

m

đ .

á97theo - VtạiVềề hệ nốidõiề hệđơn98

V n ứ ờ Vthống

thốmạthôthốnvịề g n nTT.ngngngg CNchưh ti gghtn ưbắtđ đ uathiếu

CNchotinTT.aệ n kprg ờ ctiá ếđểthông

TT.cácthịHệđáptc ịhthun óthn p n tthvềDNgiao trườ thốnứngh ủ p áin tgơ.hựcnhuố a tsing i,ơhiệcầun d h ngntínhg- -V tintrường,

thiế dịch ng.gvều cơ pháithơnchất

sởsinhg tinlượng

hạ, hệvềhàng

tầng thốgiaođang

vềngdịchthơng

thơphầthịtrên

ngntrườtrường

mề

tinngđốimtầmvớihỗCCTtrợCPS, việcchưahệtínhthốtốPhầnngnmềmthơgiákếngcả,tốnáo.-ơ p ư-o ờ h. Cộ t

th tcô rhmtnn,M gnKhằT n o tc imh á im ềtc vngàkhigiáT n ôVih g áđốiT. g nệta ivớiC h gNy acácơ iaCCTn ệ nCPSgtạic.đ tóh á rmtc C v

ầ C ềai

ơC ghn lP ihnăm ệ a ịu n nnn c ềachệ d n ich ư htđ u Tp vưgmihh tcuốio bmê đ

tP n ế nTTngày gếti,tiga n iơ

đ.gứ kâ v ể hh hànngNđịnhn ư a hctoán C a i

N n tnc g uh h iibạ

cha kvền to ithg hd nơSávê .n D c

N ảcqh u th99tính GTHL.Về

tốn.

chưa- V

- ề

kếN

kếtốViệtcác- VềNnghikếamệptốnquyvụ.hếtn.định kếChếquyDN, tuy tốnđộcũngđãnhiê liênkếbảnhạcnquantốncủahcũnđếncầnnghiệp tốgCCTCquykếnchưPS.địnhliênmột ađếnsốCCTCPS. cơnthựchơnsựvềDog cụ hiểu - Về ngungạitàigiachín cáctrường hhết

quyconnngườ tắc

i.hạcpháiphái định Trìnhhsiincũnđộtốnxâyhgchuy, kỹđượcthenhưênthuậchếo N bảnsốtHNchấtđịnhbộ.Ncủagiá,th rì n - V u

10

n

0 thơ

o n

g ề

ặ h ư k ngtin

c b

i. ế

về

h à

N to

thị

ư y

á

g

ớ v ư n. trư

n à ờ Gi ờng

i

g l l á nên

d ậ à g kế

m

toá

ẫ pn B k c n

ế

khó

c C

v

xác

h Tđịn

i C

n

h

ti .

c

đượ

ế

ò

c

t

n

giá

v

tồ

thịn

trư

c

tạ

ờng

á

i.

của

c- V

Thàn

h

hi

c

g

t o

ếh c á n-uó k nVềya ế .

.ó ếtiềTnkếu q ttệ.ttođ y u oB oánê á.n nn nCh h đciạ t- Vn h

c

h i o

n

đ ế

n

ó u g

ư

,c t i.nchh n h iiá íNc n g

n h ưg

i

n

l

u

à

y h m

ê ấ

k

n t ế

t q t

o

ắ u áyn

đê n ố

,

vchávkếtN ề ớtoiánế H htN ạ pth,ciN h áuế

chcưụ c tư

ợc

qi

ũ o sa

đhtn á ih g n n.h

c k- Về

co

n

ng

ư

ời.

N

gười

làm

kế

toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×