Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũ

Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũ

Tải bản đầy đủ - 0trang

thông qua kiểm tra giữa kỳ và đánh giá với nhiều hình thức như: điểm

thi kết thúc mơn học. Chưa tác chuyên cần, điểm quá trình, kiểm tra giữa kỳ

động nhiều đến thái độ tích cực và thi kết thúc mơn học...nhằm nâng cao thái89của sinh viên

độ tích cực cho sinh viên

Chưa chú trọng đến công tác

Xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền có chính

ngoại khóa, các hình thức tập

sách hỗ trợ giảng viên trực tiếp giảng dạy

luyện tự phát là chủ yếu

Xây dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học

Chưa có tiến trình giảng dạy và phần), mẫu giáo án để thực nghiệm và xây

đề cương chi tiết cụ thể.dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần

để đưa vào giảng dạy.1353.2.6. Bàn luận xây dựng đổi mới chương trình giảng dạy mơn chun sâu

bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Với mục tiêu nâng cao cơng tác đào ngành giáo dục thể chất nói riêng và cho giáo

dục đào tạo tại trường ĐHCT nói chung, nhằm giải quyết các nhiệm vụ: trang bị những

kiến thức và kỹ năng thực hành và khả năng nghiệp vụ sư phạm đảm bảo được những

yêu cầu đổi mới về: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học,

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn Giáo dục thể chất ở trường Trung học phổ

thông, cao đẳng, đại học… đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về qui mô, chất lượng,

hiệu quả phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Có khả năng làm

việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo,

có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học và

phát triển nghiên cứu khoa học.

Đổi mới chương trình giảng dạy mơn chun sâu bóng chuyền là dựa trên nền

tảng chương trình cũ, tham khảo các chương trình của các Trường, thông qua ý kiến

chuyên gia, điều kiện thực tế tại trường ĐHCT… để xây dựng, bổ sung nội dung,

phương pháp và hình thức phù hợp với mục tiêu đào của nhà Trường, tuân thủ các

nguyên tắc sau:

Đảm bảo tính pháp lý:

Đảm bảo tính pháp lý: cơ sở để cải tiến xây dựng chương trình mơn học là các

văn bản pháp quy, là cơ sở nền tảng pháp lý để Bộ môn GDTC thực hiện.

Theo chủ trương cần đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo giáo dục đại học của

Đảng mà trực tiếp là của Bộ GD và ĐT, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đã

tích cực, chủ trương thực hiện các hướng dẫn và yêu cầu của Bộ GD & ĐT bằng việc

cụ thể hóa theo đặc điểm của Trường Đại học Cần Thơ.

Để xây dựng chương trình đào tạo ngành GDTC và chương trình giảng dạy mơn

chun sâu bóng chuyền, Bộ mơn Giáo dục Thể chất trường ĐHCT đã nghiên cứu tất

cả các văn bản có tính pháp quy trên.

Vì vậy Bộ mơn GDTC đã trình Ban Giám hiệu (BGH) Trường ĐHCT phê duyệt cải

tiến chương trình đào tạo ngành GDTC từ 120 tín chỉ lên 140 tín chỉ được Ban Giám hiệu

đã chấp thuận và đưa vào công văn số: 2099/ĐHCT để hướng dẫn điều chỉnh chương136trình đào tạo bậc đại học áp dụng từ khóa 40 [37].

Qn triệt mục tiêu:

Q trình cải tiến chương trình chn sâu mơn bóng chuyền có những ngun tắc sau:

Thứ nhất: Nội dung đưa vào giảng dạy phải là bộ phận hữu cơ của mục tiêu đào

tạo ngành GDTC, có nghĩa phải thể hiện mức độ, định hướng yêu cầu của nghề

nghiệp, phải chịu chi phối của đặc điểm, tính chất cơng việc.

Thứ hai: Mục tiêu mơn học phải thể hiện ở hai mức độ là mục tiêu chung và mục

tiêu cụ thể, đáp ứng được yêu cầu trên hai mặt giáo dục và giáo dưỡng. Mục tiêu của nội

dung quy định những giá trị đạt được của sinh viên sau quá trình học tập, do vậy mục

tiêu chi phối trực tiếp và tồn diện q trình đào tạo cũng xuất phát từ mục tiêu nội dung

đào tạo phải giải quyết tốt hai nhiệm vụ cơ bản giáo dục và giáo dưỡng nêu trên.

Về nội dung kiểm tra đánh giá:

Đánh giá trong giáo dục là quá trình tiến hành có hệ thống để xác định mức độ

mà đối tượng đạt được các mục tiêu giáo dục nhất định. Nó bao gồm sự mơ tả về định

tính hay định lượng những kết quả đạt được (thông qua kết quả kiểm tra) và so sánh

với mục tiêu giáo dục được xác định.

Đánh giá kết quả kết quả đạt được của người học là q trình thu thập, xử lý

thơng tin nhằm đưa ra kết luận về trình độ, khả năng của người học theo mục tiêu được

xác định. Thông tin cơ bản được sử dụng để đánh giá người học là thông qua các kết

quả kiểm tra (Nội dung, kết quả kiểm tra là thông tin để đánh giá). Kết quả đạt được

của người học thường được đánh giá qua hai mặt: Thứ nhất là mức độ mà người học

đạt được so với các mục tiêu được xác định; Thứ hai là mức độ mà người học đạt được

so sánh với người cùng học khác hoặc chính là sự phát triển về nhận thức và kỹ năng

của bản thân như thế nào.

Như vậy, ta có thể thấy mục tiêu giáo dục là định hướng để đánh giá kết quả đạt

được của người học. Mỗi nhóm người học, mỗi chương trình giáo dục có mục tiêu

giáo dục khác nhau nên cần có những nội dung kiểm tra khác nhau. Từ các nội dung

kiểm tra phù hợp mới cung cấp thông tin cho việc đánh giá phù hợp với mục tiêu của

chương tr.nh. Trong GDTC mỗi nhóm người học trình độ khác nhau cần có mục tiêu,

nội dung, phương thức giáo dục khác nhau. Do vậy xây dựng nội dung kiểm tra, đánh137giá phù hợp với mỗi học phần mà luận án xây dựng có mục tiêu và nội dung theo

hướng nâng cao hơn.

Từ mục tiêu và nội dung của chương trình, luận án xây dựng các nội dung kiểm

tra đánh giá trình độ người học tương ứng với 5 học phần như: Phát triển kỹ thuật và

thể lực chung; Phát triển kỹ thuật và khả nâng phối hợp vận động; Nâng cao kỹ thuật

và sức nhanh di chuyển; Nâng cao kỹ thuật và khả nâng phối hợp vận động; Nâng cao

năng lực ứng dụng và tác phong sư phạm. Những nội dung này là những nội dung cơ

bản thường được sử dụng trong kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện ở mơn Bóng

chuyền. Đây là những nội dung đánh giá mang tính định lượng tương đối rõ ràng.

Tóm lại:

- Luận án đã xây dựng được chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền

ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ với 375 tiết, phân bổ cho 5 học phần, cấu trúc

thành 15 tín chỉ và được xắp xếp giảng dạy qua 05 học kỳ, mỗi học phần gồm 3 tín chỉ

(1tc lý thuyết và 2 tc thực hành), với tổng thời lượng là 75 tiết cho mỗi học phần.

- Qua nghiên cứu luận án xác định các nội dung kiểm tra đánh giá cho cả nam và

nữ sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường ĐHCT cụ thể cho từng học

phần. Đây cũng là những nội dung cơ bản thường được sử dụng trong kiểm tra đánh

giá trình độ tập luyện ở mơn Bóng chuyền, mang tính định lượng tương đối rõ ràng.

- Q trình xây dựng chương trình mơn học được tiến hành trong khn khổ đảm

bảo tính khoa học của tiến trình đổi mới, phù hợp với thực tiễn khách quan trong giáo

dục đại học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chun mơn của giảng

viên. Nội dung và mục tiêu của chương trình phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh

viên, đã xác định những điểm mới trong nội dung đổi mới. Cấu trúc chương trình và

thời lượng chương trình đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật… đủ điều kiện để sinh

viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động và thành tích thể thao. Đồng thời qua

nghiên cứu luận án còn xây dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học phần), mẫu giáo án

để thực nghiệm và xây dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần để đưa vào giảng

dạy.1383.3. Đánh giá hiệu quả việc thực nghiệm chương trình giảng dạy đổi mới mơn

chun sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành GDTC tại Trường Đại học Cần Thơ3.3.1. Trước thực nghiệm

3.3.1.1. Đánh giá chất lượng giờ lên lớp

Luận án tiến hành thống kê mật độ chung và mật độ vận động của giờ lên lớp học

phần chuyên sâu bóng chuyền 1 trong buổi đầu tiên (mẫu biên bản thống kê mật độ

được trình bày qua phụ lục 13),chi tiết được trình bày qua bảng sau:

Bảng 3.19: Kết quả thống kê mật độ chung và mật độ vận động ban đầu của giờ lên

lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31)

Thời

gian

sinh

viên tập

luyệnThời gian GV

Thời gian SV

Thời gian điều Thời gian hồi

chỉ đạo, giải

quan sát, bảo

chỉnh đội ngũ,

phục

thích,

hướng

hiểm

giúp

đỡ

tổ

chức

lớp

Phần

dẫn

nhau

Hợp Khôn Hợp Không Hợp Không Hợp Không hợphợp lýhợp lýg hợp

Chuẩn bị

5

2

0

1

1

3

2

0

0

Cơ bản

28

6

1

9

7

7

8

0

2

Kết thúc

3

2

0

1

0

2

1

5

0

Tổng cộng

36

10

1

11

8

12

11

5

2

% t có ích

36

10

11

12

5

% t lãng phí

1

9

14

2

Qua các nội dung đánh giá mật độ chung và mật độ vận động của giờ lên lớp ban

đầu cho thấy: Thời gian giáo viên phân tích, giảng giải, hướng dẫn chiếm 10%; Thời

gian sinh viên tập luyện chiếm 36%; Thời gian sinh viên quan sát, bảo hiểm, giúp đỡ

nhau chiếm 11%; Thời gian điều chỉnh đội ngũ, tổ chức lớp chiếm 12%; Thời gian

nghỉ hồi phục chiếm 5% và thời gian lãng phí chiếm đến 26%.

3.3.1.2. Kiểm tra ban đầu trước khi ứng dụng chương trình chun sâu mơn

bóng chuyền vào giảng dạy cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Luận án tiến hành kiểm tra ban đầu trước khi học tập học phần chun sâu mơn

bóng chuyền 1 vào đầu học kỳ, áp dụng 19 test đã lực chọn mục 3.2.3.2 và đã xác định

đủ độ tin cậy để đánh giá trình độ kỹ thuật và thể lực cho sinh viên chuyên sâu bóng139chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thu được trình bày

qua bảng sau:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×