Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Căn cứ vào mục tiêu và đặc điểm đối tượng học chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.

- Căn cứ vào mục tiêu và đặc điểm đối tượng học chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

131hành và thời gian kiểm tra đánh giá, được trình bày cụ thể qua tiến trình biểu của từng

học phần (phụ lục 11).

Để thuận lợi cho việc giảng dạy cho từng buổi học, luận án tiến hành lên kế

hoạch giảng dạy và xây dựng giáo án cho từng buổi học (mẫu giáo án được trình bày

qua phụ lục 12).

Phân cơng giảng viên: Được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, tác giả tiếp nhận

và tiến hành giảng dạy cho đối tượng thực nghiệm này đều rất thuận lợi cho việc thực

nghiệm áp dụng chương trình đổi mới vào giảng dạy cho đối tượng nghiên cứu.

Tiến hành thực nghiệm và đánh giá chương trình thực nghiệm theo đúng các kế

hoạch đề ra.

Tổ chức lớp thực nghiệm với đối tượng là sinh viên. Tiến hành thực nghiệm theo

hình thức so sánh dọc trên 1 nhóm thực nghiệm gồm 31 sinh viên. Trong đó có 23 nam

và 8 nữ danh sách cụ thể. Các đối tượng này đều tham gia học tập, tập luyện mơn

chun sâu bóng chuyền theo chương trình mà luận án đã xây dựng. Quá trình kiểm

tra trên đối tượng nghiên cứu được tiến hành kiểm tra ban đầu trên đối tượng nghiên

cứu là khi bắt đầu học học phần chuyên sâu bóng chuyền 1. Kiểm tra giai đoạn sau

từng học phần, nhằm xác định độ tăng tiến thành tích của các test làm cơ sở cho việc

đánh giá hiệu quả việc thực nghiệm chương trình.

3.2.5. Những điểm mới trong chương trình mơn học chun sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với

chương trình cũ

Dựa vào đề cương chi tiết của chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền

ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng với 375 tiết, phân bổ cho 5 học

phần, cấu trúc thành 15 tín chỉ và được xắp xếp giảng dạy qua 05 học kỳ, mỗi học

phần gồm 3 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành), với tổng thời lượng là 75

tiết cho mỗi học phần, so với chương trình cũ là 210 tiết phân bổ cho 3 học phần, cấu

trúc thành 8 tín chỉ và được xắp xếp giảng dạy qua 03 học kỳ. Luận án xác định các

nội dung mang tính khoa học và mới như sau:

- Q trình xây dựng chương trình mới đã có kế hoạch cụ thể và chi tiết, thông132qua đề nghị của Bộ môn Giáo dục Thể chất, thông qua các các văn bản của Ban Giám

hiệu trường ĐHCT quyết định như: Quyết định số: 4946 /QÐ-ÐHCT ngày 30 tháng 10

năm 2013 của trường ĐHCT về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh

chương trình đào tạo; Kế hoạch số: 2097/KH-ĐHCT về việc điều chỉnh chương trình

đào tạo; Công văn số: 2098/ về việc hướng dẫn điều chỉnh mục tiêu đào tạo, và chuẩn

đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học; Cơng văn số: 2099/ĐHCT về việc

hướng dẫn điều chỉnh chương trình đào tạo bậc đại học; Công văn số: 2100/ĐHCT về

việc phân công tiểu ban chun mơn thẩm định điều chỉnh chương trình đào tạo.

- Thời lượng chương trình được nâng lên từ 210 tiết lên 375 tiết; nội dung

chương trình được phong phú hơn; trang bị kiến thức cũng nhiều hơn đáp ứng nhu cầu

và năng lực học tập của sinh viên.

- Chương trình được xây dựng có quy định về mục tiêu, kiến thức, thái độ cụ thể,

phương pháp giảng dạy rõ ràng; có quy định chuẩn đầu ra phù hợp với từng học phần

cụ thể.

- Xác định các nội dung kiểm tra đánh giá phù hợp với lứa tuổi, giới tính và phù

hợp với trình độ sinh viên bậc đại học. Chương trình có tính tun quyết giảng dạy

theo trình tự từ dễ đến khó, đảm bảo cho người học lĩnh hội được kiến thức nội dung

chương trình.

- Cơng tác kiểm tra đánh giá được cụ thể hơn, đánh giá với nhiều hình thức như:

điểm chuyên cần, điểm quá trình, kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc môn học... có định

hướng rõ ràng nhằm đánh giá xuyên suốt trong q trình dạy và học, thơng qua cơng

tác đánh giá giảng viên nắm bắt được tình hình học tập của sinh viên và điều chỉnh nội

dung, phương pháp giảng dạy phù hợp hơn.

Những điểm khác nhau của chương trình mơn học chuyên sâu bóng chuyền

ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với chương trình cũ

được trình bày qua bảng 3.18.Bảng 3.18: Những điểm mới trong chương trình mơn học chun sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ đã xây dựng đổi mới so với

chương trình cũ

TChương trình cũ 210 tiếtChương trình mới 375 tiếtT

Chỉ bắt buộc tiết giảm chương Quá trình cải tiến có quyết định thành lập

1trình mà khơng có thành lập ban Ban chỉ đạo, Tổ thư ký, Tổ điều chỉnh

chỉ đạo, tổ điều chỉnh chương chương trình đào tạo của Ban Giám Hiệu

trình

nhà trường

Chưa có hướng dẫn cụ thể về Có hướng dẫn về mục tiêu chương trình và2mục tiêu chương trình và chuẩn chuẩn đầu ra theo Cơng văn số 2098/ĐHCT

đầu racủa trường Đại học Cần Thơ

Thời lượng chương trình là 375 tiết, phân bổThời lượng chương trình là 210 cho 5 học phần, cấu trúc thành 15 tín chỉ và

3tiết phân bổ cho 3 học phần, cấu được xắp xếp giảng dạy qua 05 học kỳ, mỗi

trúc thành 8 tín chỉ và được xắp học phần gồm 3 tín chỉ (1 tín chỉ lý thuyết và

xếp giảng dạy qua 03 học kỳ2 tín chỉ thực hành), với tổng thời lượng là75 tiết cho mỗi học phần

Chỉ có trình bày được mục tiêu Có quy định về mục tiêu, kiến thức, thái độ

4nhưng khơng có trình bày , kiến cụ thể, phương pháp giảng dạy rõ ràng; có

thức, thái độ trong đề cương chi quy định chuẩn đầu ra phù hợp với từng học

tiết

phần môn học một cách rõ ràng

Khơng có phỏng vấn để xây

dựng chương trình mà chỉ căn Có phỏng vấn để xác định các mơn tự chọn5cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ phù hợp với lứa tuổi, giới tính và phù hợp

giảng viên để xây dựng chương với trình độ sinh viên bậc đại học

trình

Nội dung kiểm tra đánh giá cho6ít, mang tính chung chung chưa

đáp ứng nhu cầu học tập sinh viên7Xác định các nội dung kiểm tra đánh giá cho

cả nam và nữ sinh viên chuyên sâu bóng

chuyền ngành GDTC trường ĐHCT cụ thểcho từng học phần

Công tác kiểm tra đánh giá Công tác kiểm tra đánh giá được cụ thể hơn,thông qua kiểm tra giữa kỳ và đánh giá với nhiều hình thức như: điểm

thi kết thúc mơn học. Chưa tác chuyên cần, điểm quá trình, kiểm tra giữa kỳ

động nhiều đến thái độ tích cực và thi kết thúc mơn học...nhằm nâng cao thái89của sinh viên

độ tích cực cho sinh viên

Chưa chú trọng đến công tác

Xây dựng câu lạc bộ bóng chuyền có chính

ngoại khóa, các hình thức tập

sách hỗ trợ giảng viên trực tiếp giảng dạy

luyện tự phát là chủ yếu

Xây dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học

Chưa có tiến trình giảng dạy và phần), mẫu giáo án để thực nghiệm và xây

đề cương chi tiết cụ thể.dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần

để đưa vào giảng dạy.1353.2.6. Bàn luận xây dựng đổi mới chương trình giảng dạy mơn chun sâu

bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Với mục tiêu nâng cao cơng tác đào ngành giáo dục thể chất nói riêng và cho giáo

dục đào tạo tại trường ĐHCT nói chung, nhằm giải quyết các nhiệm vụ: trang bị những

kiến thức và kỹ năng thực hành và khả năng nghiệp vụ sư phạm đảm bảo được những

yêu cầu đổi mới về: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học,

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học các môn Giáo dục thể chất ở trường Trung học phổ

thông, cao đẳng, đại học… đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục về qui mô, chất lượng,

hiệu quả phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước. Có khả năng làm

việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo,

có đủ kiến thức và khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo sau đại học và

phát triển nghiên cứu khoa học.

Đổi mới chương trình giảng dạy mơn chun sâu bóng chuyền là dựa trên nền

tảng chương trình cũ, tham khảo các chương trình của các Trường, thông qua ý kiến

chuyên gia, điều kiện thực tế tại trường ĐHCT… để xây dựng, bổ sung nội dung,

phương pháp và hình thức phù hợp với mục tiêu đào của nhà Trường, tuân thủ các

nguyên tắc sau:

Đảm bảo tính pháp lý:

Đảm bảo tính pháp lý: cơ sở để cải tiến xây dựng chương trình mơn học là các

văn bản pháp quy, là cơ sở nền tảng pháp lý để Bộ môn GDTC thực hiện.

Theo chủ trương cần đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo giáo dục đại học của

Đảng mà trực tiếp là của Bộ GD và ĐT, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ đã

tích cực, chủ trương thực hiện các hướng dẫn và yêu cầu của Bộ GD & ĐT bằng việc

cụ thể hóa theo đặc điểm của Trường Đại học Cần Thơ.

Để xây dựng chương trình đào tạo ngành GDTC và chương trình giảng dạy mơn

chun sâu bóng chuyền, Bộ mơn Giáo dục Thể chất trường ĐHCT đã nghiên cứu tất

cả các văn bản có tính pháp quy trên.

Vì vậy Bộ mơn GDTC đã trình Ban Giám hiệu (BGH) Trường ĐHCT phê duyệt cải

tiến chương trình đào tạo ngành GDTC từ 120 tín chỉ lên 140 tín chỉ được Ban Giám hiệu

đã chấp thuận và đưa vào công văn số: 2099/ĐHCT để hướng dẫn điều chỉnh chương136trình đào tạo bậc đại học áp dụng từ khóa 40 [37].

Qn triệt mục tiêu:

Q trình cải tiến chương trình chn sâu mơn bóng chuyền có những ngun tắc sau:

Thứ nhất: Nội dung đưa vào giảng dạy phải là bộ phận hữu cơ của mục tiêu đào

tạo ngành GDTC, có nghĩa phải thể hiện mức độ, định hướng yêu cầu của nghề

nghiệp, phải chịu chi phối của đặc điểm, tính chất cơng việc.

Thứ hai: Mục tiêu mơn học phải thể hiện ở hai mức độ là mục tiêu chung và mục

tiêu cụ thể, đáp ứng được yêu cầu trên hai mặt giáo dục và giáo dưỡng. Mục tiêu của nội

dung quy định những giá trị đạt được của sinh viên sau quá trình học tập, do vậy mục

tiêu chi phối trực tiếp và tồn diện q trình đào tạo cũng xuất phát từ mục tiêu nội dung

đào tạo phải giải quyết tốt hai nhiệm vụ cơ bản giáo dục và giáo dưỡng nêu trên.

Về nội dung kiểm tra đánh giá:

Đánh giá trong giáo dục là quá trình tiến hành có hệ thống để xác định mức độ

mà đối tượng đạt được các mục tiêu giáo dục nhất định. Nó bao gồm sự mơ tả về định

tính hay định lượng những kết quả đạt được (thông qua kết quả kiểm tra) và so sánh

với mục tiêu giáo dục được xác định.

Đánh giá kết quả kết quả đạt được của người học là q trình thu thập, xử lý

thơng tin nhằm đưa ra kết luận về trình độ, khả năng của người học theo mục tiêu được

xác định. Thông tin cơ bản được sử dụng để đánh giá người học là thông qua các kết

quả kiểm tra (Nội dung, kết quả kiểm tra là thông tin để đánh giá). Kết quả đạt được

của người học thường được đánh giá qua hai mặt: Thứ nhất là mức độ mà người học

đạt được so với các mục tiêu được xác định; Thứ hai là mức độ mà người học đạt được

so sánh với người cùng học khác hoặc chính là sự phát triển về nhận thức và kỹ năng

của bản thân như thế nào.

Như vậy, ta có thể thấy mục tiêu giáo dục là định hướng để đánh giá kết quả đạt

được của người học. Mỗi nhóm người học, mỗi chương trình giáo dục có mục tiêu

giáo dục khác nhau nên cần có những nội dung kiểm tra khác nhau. Từ các nội dung

kiểm tra phù hợp mới cung cấp thông tin cho việc đánh giá phù hợp với mục tiêu của

chương tr.nh. Trong GDTC mỗi nhóm người học trình độ khác nhau cần có mục tiêu,

nội dung, phương thức giáo dục khác nhau. Do vậy xây dựng nội dung kiểm tra, đánh137giá phù hợp với mỗi học phần mà luận án xây dựng có mục tiêu và nội dung theo

hướng nâng cao hơn.

Từ mục tiêu và nội dung của chương trình, luận án xây dựng các nội dung kiểm

tra đánh giá trình độ người học tương ứng với 5 học phần như: Phát triển kỹ thuật và

thể lực chung; Phát triển kỹ thuật và khả nâng phối hợp vận động; Nâng cao kỹ thuật

và sức nhanh di chuyển; Nâng cao kỹ thuật và khả nâng phối hợp vận động; Nâng cao

năng lực ứng dụng và tác phong sư phạm. Những nội dung này là những nội dung cơ

bản thường được sử dụng trong kiểm tra đánh giá trình độ tập luyện ở mơn Bóng

chuyền. Đây là những nội dung đánh giá mang tính định lượng tương đối rõ ràng.

Tóm lại:

- Luận án đã xây dựng được chương trình mơn học chun sâu bóng chuyền

ngành GDTC trường Đại học Cần Thơ với 375 tiết, phân bổ cho 5 học phần, cấu trúc

thành 15 tín chỉ và được xắp xếp giảng dạy qua 05 học kỳ, mỗi học phần gồm 3 tín chỉ

(1tc lý thuyết và 2 tc thực hành), với tổng thời lượng là 75 tiết cho mỗi học phần.

- Qua nghiên cứu luận án xác định các nội dung kiểm tra đánh giá cho cả nam và

nữ sinh viên chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC trường ĐHCT cụ thể cho từng học

phần. Đây cũng là những nội dung cơ bản thường được sử dụng trong kiểm tra đánh

giá trình độ tập luyện ở mơn Bóng chuyền, mang tính định lượng tương đối rõ ràng.

- Q trình xây dựng chương trình mơn học được tiến hành trong khn khổ đảm

bảo tính khoa học của tiến trình đổi mới, phù hợp với thực tiễn khách quan trong giáo

dục đại học, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của giảng

viên. Nội dung và mục tiêu của chương trình phù hợp với khả năng tiếp thu của sinh

viên, đã xác định những điểm mới trong nội dung đổi mới. Cấu trúc chương trình và

thời lượng chương trình đảm bảo tính sư phạm, tính cập nhật… đủ điều kiện để sinh

viên hình thành các kỹ năng, kỹ xảo vận động và thành tích thể thao. Đồng thời qua

nghiên cứu luận án còn xây dựng được 5 tiến trình biểu (cho 5 học phần), mẫu giáo án

để thực nghiệm và xây dựng 5 đề cương chi tiết cho mỗi học phần để đưa vào giảng

dạy.1383.3. Đánh giá hiệu quả việc thực nghiệm chương trình giảng dạy đổi mới mơn

chun sâu bóng chuyền cho sinh viên ngành GDTC tại Trường Đại học Cần Thơ3.3.1. Trước thực nghiệm

3.3.1.1. Đánh giá chất lượng giờ lên lớp

Luận án tiến hành thống kê mật độ chung và mật độ vận động của giờ lên lớp học

phần chuyên sâu bóng chuyền 1 trong buổi đầu tiên (mẫu biên bản thống kê mật độ

được trình bày qua phụ lục 13),chi tiết được trình bày qua bảng sau:

Bảng 3.19: Kết quả thống kê mật độ chung và mật độ vận động ban đầu của giờ lên

lớp học phần chuyên sâu bóng chuyền (n=31)

Thời

gian

sinh

viên tập

luyệnThời gian GV

Thời gian SV

Thời gian điều Thời gian hồi

chỉ đạo, giải

quan sát, bảo

chỉnh đội ngũ,

phục

thích,

hướng

hiểm

giúp

đỡ

tổ

chức

lớp

Phần

dẫn

nhau

Hợp Khơn Hợp Khơng Hợp Khơng Hợp Khơng hợphợp lýhợp lýg hợp

Chuẩn bị

5

2

0

1

1

3

2

0

0

Cơ bản

28

6

1

9

7

7

8

0

2

Kết thúc

3

2

0

1

0

2

1

5

0

Tổng cộng

36

10

1

11

8

12

11

5

2

% t có ích

36

10

11

12

5

% t lãng phí

1

9

14

2

Qua các nội dung đánh giá mật độ chung và mật độ vận động của giờ lên lớp ban

đầu cho thấy: Thời gian giáo viên phân tích, giảng giải, hướng dẫn chiếm 10%; Thời

gian sinh viên tập luyện chiếm 36%; Thời gian sinh viên quan sát, bảo hiểm, giúp đỡ

nhau chiếm 11%; Thời gian điều chỉnh đội ngũ, tổ chức lớp chiếm 12%; Thời gian

nghỉ hồi phục chiếm 5% và thời gian lãng phí chiếm đến 26%.

3.3.1.2. Kiểm tra ban đầu trước khi ứng dụng chương trình chuyên sâu mơn

bóng chuyền vào giảng dạy cho sinh viên ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ

Luận án tiến hành kiểm tra ban đầu trước khi học tập học phần chuyên sâu mơn

bóng chuyền 1 vào đầu học kỳ, áp dụng 19 test đã lực chọn mục 3.2.3.2 và đã xác định

đủ độ tin cậy để đánh giá trình độ kỹ thuật và thể lực cho sinh viên chuyên sâu bóng139chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thu được trình bày

qua bảng sau:Bảng 3.20: Kết quả kiểm tra ban đầu trình độ kỹ thuật và thể lực sinh viên chuyên

sâu bóng chuyền ngành giáo dục thể chất Trường Đại học Cần Thơ (n=31)

TT10Chỉ số

Chuyền bóng vào ô quy định

20 quả (điểm)

Chuyền bóng cao tay trước

mặt (số 3 - 4) 5 quả (điểm)

Chuyền bóng cao tay sau đầu

(số 3 - 2) 5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 53) 5 quả (điểm)

Đỡ phát bóng thấp tay (số 1-3)

5 quả (điểm)

Đệm bóng vào ơ quy định 20

quả (điểm)

Phát bóng cao tay trước mặt

3m cuối sân 5 quả (điểm)

Đập bóng số 4 chéo sân 5 quả

(điểm)

Đập bóng số 2 chéo sân 5 quả

(điểm)

Đập bóng trung bình 5 quả

(điểm)11Chạy 30m xuất phát cao (s)12

13Gập thân (cm)

Tại chỗ ném bóng rổ bằng 2

tay từ sau đầu ra trước (m)14Lực kế tay thuận (kg)15Bật cao tại chỗ (cm)16Bật cao có đà (cm)1

2

3

4

5

6

7

8

917

18

19Nam (n=23)

x ± SD

Cv

5.78 ±

1.73

11.93

4.83 ±

1.07

12.22

3.87 ±

0.63

16.17

5.33 ±

0.91

11.13

4.85 ±

1.08

12.3

4.96 ±

2.08

11.92

4.43 ±

0.71

16.05

4.48 ±

0.73

16.31

4.04 ±

1.69

9.84

4.7 ±

1.06

12.64

4.56 ±

0.28

6.22

17.13 ±

1.22

7.11

15.22 ±

2.05

13.46

46.43 ±

7.11

15.28

286.30

± 9.56

3.34

295.43

± 11.17 3.78Chạy 12 phút (Test Cooper) 1997.39

(m)

± 47.31

24.5 ±

Chạy cây thông 92 m (s)

1.34

7.81 ±

Chạy 9-3-6-3-9 (s)

0.43ε

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.012.370.015.490.015.550.01Nữ (n=8)

x ± SD

Cv

5.13 ±

1.13

13.97

4.75 ±

1.28

16.98

3.63 ±

1.09

10.17

5.13 ±

0.92

12.88

4.63 ±

1.30

13.16

4.75 ±

1.16

14.53

4.25 ±

1.07

15.151.07

16.73

3.82 ±

1.10

14.85

3.56 ±

0.68

12.03

5.10 ±

0.19

3.72

18.73

±0.48

2.58

9.59 ±

1.27

13.2

31.5 ±

4.28

13.58

246.25

± 6.16

2.5

251.25

± 8.24 3.28

1956.279.63

4.07

26.86 ±

1.31

4.89

9.02 ±

0.42

4.65ε

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01141

Kết quả kiểm tra ban đầu đối với nam:

Các test đánh giá về kỹ thuật:

Đối với nam kết quả đánh giá về các test kỹ thuật trung bình đạt từ 3.87 ± 0.63

đến 5.78 ± 1.73 điểm. Test có điểm thấp nhất là chuyền bóng cao tay sau đầu (số 3 - 2)

5 quả và test có điểm cao nhất là chuyền bóng vào ơ quy định 20 quả, qua đó cho thấy

sự chênh lệch về điểm số của các nam sinh viên là không đáng kể. Hệ số biến thiên Cv

dao động từ 9.84 đến 16.31% chứng tỏ trình độ kỹ thuật cơ bản ban đầu của sinh viên

khơng đồng đều có sự phân tán, sai số tương đối của giá trị trung bình ε < 0.05 chứng

tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Các test đánh giá về thể lực:

Chạy 30m xuất phát cao (s)

Kết quả trung bình đạt 4.56 ± 0.28 giây, hệ số biến thiên Cv =6.22 < 10% cho

thấy trình độ thể lực ban đầu của sinh viên tương đối đồng đều, sai số tương đối của

giá trị trung bình ε < 0.05 chứng tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Đứng gập thân (cm)

Kết quả trung bình đạt 17.13 ± 1.22 cm, hệ số biến thiên Cv = 7.11 < 10% cho

thấy trình độ ban đầu của sinh viên tương đối đồng đều, sai số tương đối của giá trị

trung bình ε < 0.05 chứng tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Tại chỗ ném bóng rổ bằng 2 tay từ sau đầu ra trước (m)

Kết quả trung bình đạt 15.22 ± 2.05 m, hệ số biến thiên Cv = 13.46 > 10% cho

thấy trình độ ban đầu của sinh viên khơng đồng đều, sai số tương đối của giá trị trung

bình ε < 0.05 chứng tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Lực kế tay thuận (kg)

Kết quả trung bình đạt 46.43 ± 7.11 kg, hệ số biến thiên Cv = 15.28 > 10% cho

thấy trình độ ban đầu của sinh viên khơng đồng đều có sự phân tán, sai số tương đối

của giá trị trung bình ε < 0.05 chứng tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Bật cao tại chỗ (cm)

Kết quả trung bình đạt 286.30 ± 9.56 cm, hệ số biến thiên Cv = 3.34 < 10% cho

thấy trình độ ban đầu của sinh viên tương đối đồng đều, sai số tương đối của giá trị

trung bình ε < 0.05 chứng tỏ đảm bảo tính đại diện của tập hợp mẫu.

Bật cao có đà (cm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Căn cứ vào mục tiêu và đặc điểm đối tượng học chương trình môn học chuyên sâu bóng chuyền ngành GDTC Trường Đại học Cần Thơ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×