Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
h) Kết quả phân tích

h) Kết quả phân tích

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.2Thiết kế hệ thống

5.2.1Khái niệmThiết kế hệ thống là việc tiến hành chi tiết sự phát

triển của hệ thống mới đang sinh ra trong giai

đoạn phân tích hệ thống

Vai trò của thiết kế hệ thống:

-Cung cấp thông tin chi tiết cho cấp trên QĐ chấp

thuận hay không chấp thuận hệ thống mới.

-Cung cấp một cách tổng quan về cách thức làm

việc của hệ thống5.2.2 Các quá trình của thiết kế hệ thống1.Thiết kế sơ bộ: Trình bày những tính năng của hệ

thống một cách luận lý thông qua các báo cáo về

phạm vi hệ thống, yêu cầu hệ thống về dữ liệu và tài

nguyên.

a) Phạm vi hệ thống

-Bước thiết kế sơ bộ phải xác định giới hạn cho hệ

thống mới

-Định nghĩa cho được biên giới của hệ thống mới

đang tạo lậpb) Các yêu cầu của hệ thống

Kết xuất:

-Nhận biết các thông tin đầu ra cần thiết, bao gồm nội dung

thông tin và mẫu trình bày

-Nội dung thơng tin nhằm thoả mãn yêu cầu về thông tin

mới hoặc áp dụng một kỹ thuật mới

-Đưa ra mẫu trình bày In ra hay hiển thị trên màn hình theo

các mẫu biểu được đặt tên và đánh số2. Dữ liệu

a) Ghi nhận dữ liệu

 -Dữ liệu được ghi nhận vào hệ thống cung cấp thông tin

cho các báo cáo

 -Đội thiết kế định nghĩa thuộc tính của dữ liệu cho mỗi

thực thể dữ liệu

 -Các thuộc tính quy định kiểu dữ liệu của mỗi loại dữ liệu

 Như số hiều TK, số tiền, tên, địa chỉ…

 -Mỗi thông tin được gắn với một tên duy nhấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

h) Kết quả phân tích

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×