Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán

Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.1. Phân tích hệ thống thơng tin kế tốna)Tại sao phải phân tích hệ thống thơng tin kế tốn?

- Hệ thống TTKT không đạt được mục tiêu

- Không đạt được độ chính xác và kịp thời

- Nảy sinh các yếu tố mới bên ngoài cần

phải hoàn thiện hệ thống TTKT của DN

- Sự tiến bộ của khoa học công nghệ theo

xu hướng tồn cầu hố (Giao dịch qua

mạng,nghiệp vụ xử lý vơ tuyến…)

 Phải phân tích HTTTKT xem khả năng

đáp ứng?b) Mục đích

- Đánh giá sự phù hợp của hệ thống TTKTđang có

- Xác định mục tiêu cần đạt được?

- Xây dựng 1hệ thống TTKT hồn chỉnh hơn, đáp ứng

cơng tác quản lý và cung cấp TTKT cho bên ngoài

d) Phương pháp phân tích

-Phỏng vấn

HTTTKT+Phỏng vấn có cấu trúc Thu thập dữ liệu

+Phỏng vấn mở (Với các nhà QL cấp cao…) 

phát hiện khả năng tiềm ẩn của hệ thống

-Quan sát  thẩm định mức độ chính xác của TT

-Phương pháp xem xét và đánh giá  Xem mức độ kịp

thời, tuân thủ của các luồng thông tind) Công cụ phân tích HTTTKT

- Lập bảng câu hỏi

- Lập báo cáo đặc tả

- Thiết lập phiếu thăm dò

- Lập phiếu đo lường công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 5: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×