Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b)Nghiêp vụ kế toán TSCĐ

b)Nghiêp vụ kế toán TSCĐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2.1.4 Hệ thống kế tốn chi phíChức năng: Tính tốn chi phí để đưa vào tính giá thành

SP,DV

a) Các hoạt động nghiệp vụ: Ghi chép kế tốn chi phí NVL, CP nhân công, Cp

chung PX chuyển vào GTSP

 Kết chuyển chi phí vào giá thành SPThơng tin cần cung cấp

Chi phí theo khoản mục,chi tiết theo tiểu mục cho

từng SPGiá thành đơn vị từng loại SPb) Nghiệp vụ kế toán chi phí

Chứng từ

- Lệnh SX; Phiếu Y/C NVL, các CT khác…

-Chứng từ về chi phí NVL, chi phí lương, chi phí sx chung phân

bổ…Phương pháp kế tốn (Phương pháp tập hợp CP,

phương pháp tính Z…)Sổ sách kế tốn: Các sổ chi tiết về chi phíBáo cáo Chi phí SX & tính giá thành SPThảo luận

Bài tập về tính giá thành SPĐặt giả thiết cho hoạt động hạchtốn CPSX và tính Z của một đơn vị Xây dựng mơ hình CSDL ở mức ý niệm (minh họa

bằng lưu đồ chứng từ, sơ đồ dòng dữ liệu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b)Nghiêp vụ kế toán TSCĐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×