Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ xử lý hệ thống lập hoá đơn (trực tuyến)

Sơ đồ xử lý hệ thống lập hoá đơn (trực tuyến)

Tải bản đầy đủ - 0trang

(…tiếp)3.2. Các chu trình thơng tin

3.2.1. Chu

-.trình SX (chuyển đổi)Chức năng:Ghi chép & xử lý các nghiệp vụ KT liên

quan đến chi phí vật chất, chi phí LĐ để

tạo ra SP& DV.Các hoạt động của chu trình SX:

-Chuyển đổi NVL, CP khác, LĐ-TL

thành chi phí tạo SP3.2.1.1 Hệ thống hàng tồn kho

a)Các chức năng: Ghi chép kế toán hàng kho

 Quản trị hàng khoThơng tin cần cung cấp

Tình hình xuất kho

Số lượng và giá trị theo thời gian và theo chủng

loạiTình hình tồn kho

Số lượng và giá trị từng loại SP, HH, Vật tưb) Kế toán hàng

kho

Chứng từ :

Gồm CT mua hàng, nhập xuất, bảng đối chiếu…

Phương pháp kế toán ( kê khai TX, ĐK)Sổ sách kế toán: Chi tiết, tổng hợp 152Báo cáo hệ thống hàng khoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ xử lý hệ thống lập hoá đơn (trực tuyến)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×