Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

án

Vận

chuyển

vật liệu

xây dựngđất

phong

hóa đi đổ

bỏCác tác động

mơi trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngTác động đến

mơi trường

khơng khí bởi

tiếng ồn, bụi và

khí thải từ các

phương tiện vận

chuyển;

Bụi và khí thải

tại khu vực đổ

thải- Giáo dục lái xe chấp hành luật lệ an

tồn giao thơng, khơng chở q tải,

q trọng, đúng tốc độ;

- Phủ bạt thùng xe và vệ sinh bánh xe

trước khi ra đường;

- Hạn chế vận chuyển vào giờ cao

điểm;

- Thu dọn đất, cát rơi vãi do hoạt

động vận chuyển của Dự án;

- Sử dụng phương tiện được đăng

kiểm đúng quy định;

- Đổ thải đến đâu san gạt đến đó;

- Bảo dưỡng, thay dầu cho phương

tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa

chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy

hại;

- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau

dính dầu mỡ ở cơng trường vào thùng

phuy kín và hợp đồng với đơn vị

chức năng trong vận chuyển và xử lý.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh HồngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)

Chủ yếu là các

biện pháp quản

lý nên kinh phí

nằm chung trong

kinh phí thực

hiện hạng mục

phá dỡ của Dự

ánThời gian

thực hiện

và hoàn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sát136Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

ánThi

công

xây

dựngCác tác động

mơi trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngHoạt

động

sinh hoạt

của cán

bộ, cơng

nhân- Tận dụng nhà vệ sinh hiện có trên

- Phát sinh nước khu đất Dự án để xử lý chất thải vệ

sinh;

thải;

- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt

- Phát sinh chất với Công ty Cổ phần MT&PT ĐT

Quảng Bình.

thải rắn sinh

hoạt, vệ sinh.Hoạt

động vận

chuyển

nguyên

vật liệu- Tác động đến

mơi trường

khơng khí bởi

tiếng ồn, bụi và

khí thải từ các

phương tiện vận

chuyển

- Ảnh hưởng

đến giao thông,

sự cố tai nạn

giao thông.- Thu dọn nền đường có đất đá rơi

vãi.

- Phương tiện vận chuyển được đăng

kiểm an tồn kỹ thuật mơi trường.

- Che phủ bạt thùng xe.

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức an

tồn giao thơng cho các lái xe.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh HồngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)Thời gian

thực hiện

và hồn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrong suốt

thời gian thi

cơng xây

dựngNhà thầu

thi côngTrách nhiệm

giám sát- Thùng rác:

1,5tr;

- Hợp đồng xử

lý rác thải: 30tr.

Chủ yếu thuộc

các biện pháp

quản lý và kinh

phí liên quan

đến nhân lực

quản lý chungĐơn vị tư vấn

giám sát Chủ

đầu tư thuê137Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

án

Hoạt

động thi

cơng xây

dựng các

hạng

mục

cơng

trình của

Dự ánCác tác động

mơi trường- Tác động đến

mơi trường

khơng khí do

tiếng ồn bụi và

khí thải phương

tiện thi công

- Nước thải xây

dựng và nước

mưa chảy tràn

- Chất thải rắn

ảnh hưởng đến

mơi trường và

mỹ quanCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

môi trường- Thực hiện vệ sinh môi trường, che

chắn nguyên vật liệu.

- Thường xuyên duy tu, bão dưỡng

thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất,

giảm phát thải;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ

Thành Đồng Hới.

- Quản lý, sử dụng tiết kiệm để hạn

chế phát thải ra mơi trường.

- Tạo mương thốt, hướng thốt nước

hợp lý trên cơ sở thiết kế đã có.

- Tận dụng tất cả các phế liệu xây

dựng vào các mục đích khác nhau;

- Hợp đồng xử lý rác thải không tái

sử dụng được với Cơng ty Cổ phần

MT&PT ĐT Quảng Bình;

- Quản lý không để chất thải xâm

nhập các tuyến đường và phát tán ra

môi trường xung quanh.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh HồngKinh phí thực

hiện các cơng

Thời gian

trình, biện

thực hiện

pháp BVMT

và hồn

(Đồng)

thành

(viết tắt tr:

triệu)

- Hợp đồng xử Trong suốt

lý rác: 114tr

thời gian thi

- Trang bị bảo

công xây

hộ lao động:

dựng

25tr;

- Hệ thống biển

báo: 5tr;

- Thùng rác:

1,5tr;

- Nhà vệ sinh

tạm: 15tr;

- Chi phí nhân

lực quản lý môi

trường: 152tr;

- Giám sát môi

trường: 54tr;Trách

nhiệm tổ

chức thực

hiện

Nhà thầu thi

côngTrách nhiệm

giám sátĐơn vị tư vấn

giám sát Chủ

đầu tư thuê và

người dân,

chính quyền

phường Hải

Đình138Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

ánCác tác động

môi trường- Các tác động

do chất thải

nguy hại- Các sự cố mơi

trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)Thời gian

thực hiện

và hoàn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sát- Bảo dưỡng, thay dầu cho phương

tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa

chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy

hại;

- Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau

dính dầu mỡ ở cơng trường vào thùng

phuy kín và hợp đồng với đơn vị

chức năng trong vận chuyển và xử lý.

- Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ,

công nhân thi công.

- Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp

hành quy tắc an toàn trong lao động.

- Phối hợp và chuẩn bị các phương án

ứng cứu sự cố an tồn giao thơng,

cháy nổ.

- Quản lý, bảo vệ không để xảy ra sự

cố ảnh hưởng đến di tích Thành cổ.

- Khơng tiến hành thi cơng vào ngày

thời tiết cực đoan.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng139Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

ánCác tác động

mơi trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)Thời gian

thực hiện

và hồn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sát- Thực hiện tốt cơng tác vệ sinh mơi

trường, chấp hành đúng quy định an

tồn giao thông.

- Tác động đến

- Tăng cường quản lý cán bộ, công

môi trường kinh

nhân thi công để tránh va chạm với

tế - xã hội

người lao động ở các trụ sở lân cận.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường

cho lao động.

Hoạt

- Lắp đặt nhà vệ sinh tạm trên công

động

- Phát sinh nước trường;

- Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt

sinh hoạt thải;

với Công ty Cổ phần MT&PT ĐT

của cán

- Phát sinh chất Quảng Bình

bộ, cơng thải rắn sinh

hoạt, vệ sinh.

nhânChủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng140Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

án

Hoạt

động

của

Quảng

trườngHoạt

động của

người

dân, du

khách

tham

quan, vui

chơi giải

trí, mít

tính, sự

kiện ở

Quảng

trườngCác tác động

mơi trườngCác cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trường- Khí thải, bụi

do hoạt động

của phương tiện

vận chuyển;

- Chất thải vệ

sinh;

- Rác thải sinh

hoạt;

- Tiếng ồn.- Thường xuyên thực hiện vệ sinh

môi trường Quảng trường;

- Hợp đồng thu gom rác thải với

Công ty Cổ phần MT&PT ĐT

Quảng Bình;

- Quy định giới hạn thời gian cho

hoạt động có sử dụng loa công suất

lớn ở khu vực Dịch vụ - phụ trợ và

ở các buổi lễ mít tinh, sự kiện.

- Quy định cấp các phương tiện vận

chuyển lớn không liên quan đến hoạt

động ở Quảng trường không được đi

vào khu vực Quảng trường.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh HồngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)

Kinh phí nằm

trong chi phí

vận hành của

các đơn vị quản

lý các hạng mục

cơng trình liên

quanThời gian

thực hiện

và hoàn

thành

Trong suốt

thời gian

hoạt động

của Quảng

trườngTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiện

Các đơn vị

quản lý các

hạng mục

cơng trình

thuộc Quảng

trườngTrách nhiệm

giám sátUBND

phường Hải

Đình và các

cơ quan quản

lý môi trường

của thành phố

và tỉnh141Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmCác hoạt

Giai đoạn

động

hoạt động

của Dự

của dự án

ánCác tác động

mơi trườngHoạt

động bảo

trì, bảo

dưỡng hệ

thống

cơng

trình, cây

xanh- Bụi, khí thải,

tiếng ồn;

- Lá cây;

- Nước tưới.Các sự

cố đối

với hạ

tầng kỹ

thuậtCác sự cố đối

với:

- Hệ thống thoát

nước thải;

- Hệ thống thoát

nước mưa;

- Hệ thống điện.Các cơng trình, biện pháp bảo vệ

mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp BVMT

(Đồng)

(viết tắt tr:

triệu)Thời gian

thực hiện

và hồn

thànhTrách

nhiệm tổ

chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sát- Thực hiện các biện pháp vệ sinh cụ

thể cho từng hoạt động;

- Tưới lượng nước vừa đủ để không

để nước dư chảy tràn.Các đơn vị quản lý các hạng mục

cơng trình cụ thể thực hiện hoạt động

giám sát, bảo dưỡng định kỳ và sửa

chữa khắc phục sự cố đột xuấtChủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng142Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm5.2. Chương trình giám sát mơi trường

Cơng tác giám sát môi trường thực hiện nhằm đảm bảo các biện pháp bảo

vệ môi trường đề xuất ở trên được thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả

nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi do Dự án mang lại.

Ở đây hoạt động giám sát chất lượng môi trường liên quan đến Chủ dự án

nằm ở giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng Dự án với các nội

dung cụ thể như sau:

5.2.1. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng

a) Giám sát chất lượng khơng khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung

- Vị trí giám sát:

+ K1: Mẫu khơng khí tại trung tâm Sân vận động; N 17 028’03,39”; E

106037’16,24”;

+ K2: Mẫu khơng khí tại đường Hùng Vương; N 17028’05,79”; E

106037’23,34”;

+ : K3: Mẫu khơng khí tại phía Bắc dự án, trên đường Nguyễn Thị Minh

Khai. N 17028’07,97”; E 106037’12,20”;

+ : K4: Mẫu không khí phía Nam dự án, sát tường rào UBND tỉnh Quảng

Bình; N 17028’02,90”; E 106037’21,39”;

+ : K5: Mẫu khơng khí tại tuyến đường Hàm Nghi, cách ranh giới dự án

100m về phía Tây. N 17028’02,75”; E 106037’10,96”.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất

độc hại trong khơng khí xung quanh.

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

b) Giám sát chất lượng nước mặt:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sắt, Nitrat, Amoni, Crom,

Coliform.

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ M1: Mẫu nước ở phía Bắc Hào quanh Thành Đồng Hới;

Tọa độ N 17028’12,95”; E 106037’20,85”;

+ M2: Mẫu nước ở phía Nam Hào quanh Thành Đồng Hới;

Tọa độ N 17028’58,23”; E 106037’23,97”;

+ M3: Mẫu nước ở Sông Nhật Lệ, cách khu vực dự án 250m về phía Đơng;

Tọa độ N 17028’07,95”; E 106037’30,98”;

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hồng143Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về chất lượng nước mặt.

c) Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu

gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã

được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên tồn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

d) Giám sát các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố:

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê

duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên tồn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

5.2.2. Giám sát chất lượng môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

a) Giám sát chất lượng khơng khí, tiếng ồn

- Chỉ tiêu giám sát: Nhiệt độ, NO2 , SO2, CO, bụi, tiếng ồn, độ rung

- Vị trí giám sát:

+ K1: Mẫu khơng khí tại trung tâm Sân vận động; N 17 028’03,39”; E

106037’16,24”;

+ K2: Mẫu khơng khí tại đường Hùng Vương; N 17028’05,79”; E

106037’23,34”;

+ : K3: Mẫu khơng khí tại phía Bắc dự án, trên đường Nguyễn Thị Minh

Khai. N 17028’07,97”; E 106037’12,20”;

+ : K4: Mẫu khơng khí phía Nam dự án, sát tường rào UBND tỉnh Quảng

Bình; N 17028’02,90”; E 106037’21,39”;

+ : K5: Mẫu khơng khí tại tuyến đường Hàm Nghi, cách ranh giới dự án

100m về phía Tây. N 17028’02,75”; E 106037’10,96”.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố, hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN 05 : 2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh.

+ QCVN 06 : 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất

độc hại trong khơng khí xung quanh.

+ QCVN 26 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

+ QCVN 27 : 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng144Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmb) Giám sát chất lượng nước mặt:

- Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Sắt, Nitrat, Amoni, Crom, độ

đục, Coliform.

- Vị trí lấy mẫu phân tích:

+ M1: Mẫu nước ở phía Bắc Hào quanh Thành Đồng Hới;

Tọa độ N 17028’12,95”; E 106037’20,85”;

+ M2: Mẫu nước ở phía Nam Hào quanh Thành Đồng Hới;

Tọa độ N 17028’58,23”; E 106037’23,97”;

+ M3: Mẫu nước ở Sông Nhật Lệ, cách khu vực dự án 250m về phía Đơng;

Tọa độ N 17028’07,95”; E 106037’30,98”;

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về chất lượng nước mặt.

c) Giám sát công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, CTNH

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp thu

gom và xử lý chất thải rắn, CTNH theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã

được phê duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên tồn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.

d) Giám sát công tác thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự

cố

- Chỉ tiêu giám sát và căn cứ giám sát: Việc thực hiện các biện pháp phòng

ngừa và ứng phó sự cố theo đúng các nội dung trong báo cáo ĐTM đã được phê

duyệt.

- Vị trí giám sát: Trên tồn bộ khu vực Dự án.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ

quan quản lý Nhà nước về môi trường.Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hồng145Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmM1K3M3

K2K5K1

K4M2Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng146Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×