Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành

một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ mơi trường;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định

về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài ngun và

Mơi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/2/2017 của Bộ Xây dựng quy định

về bảo vệ môi trường trong thi cơng xây dựng cơng trình và chế độ báo cáo công

tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

- Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và

Mơi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ tài

nguyên và Môi trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài

nguyên và Mơi trường Quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường khơng

khí xung quanh và tiếng ồn;

- Thơng tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại;

- Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài ngun và Mơi

trường Quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa;

- Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường chất lượng nước mưa;

- Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17/8/2015 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải;

- Quyết định số 225/QĐ-TCDL ngày 06/05/2012 của Tổng cục Du lịch ban

hành tạm thời về tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch và kế

hoạch triển khai;

- Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của UBND

tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Quy chế Bảo vệ mơi trường trên địa bàn tỉnh

Quảng Bình.

b) Văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng, đất đai:

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội XIII khóa

ban hành;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, ngày 29/11/2013 của Quốc hội khóa XIII

ban hành;

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng10Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12, ngày 17/06/2009 của Quốc hội

khóa XII ban hành;

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý

dự án đầu tư xây dựng cơng trình;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập thẩm

định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch Đô thị;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về

quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý

chất lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý

dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ xây dựng quy định

chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây

dựng cơng trình;

- Thơng tư số 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng ban

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp cơng trình

dân dụng, cơng nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị (QCVN 03: 2012/BXD);

- Quyết định số 185/2004/QĐ-TTg ngày 28/10/2004 của Thủ tướng Chính

phủ Quy định về việc quy hoạch tượng đài Hồ Chí Minh đến năm 2010;

- Quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng ban hành kèm theo Quyết

định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trường Bộ Văn hóa-Thơng

tin;

- Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND tỉnh Quảng

Bình về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Đồng Hới đến

năm 2020 tỷ lệ 1/10.000;

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của UBND tỉnh Quảng

Bình về việc ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà

nước về chất lượng cơng trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

- Thơng báo số 294 ngày 01/03/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các sở, ngành về

công tác phát triển quỹ đất.

c) Các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến Dự án:

- Văn bản số 29/HĐND-VP ngày 13/4/2018 của Thường trực hội đồng nhân

dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng trung

tâm;

- Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Quảng

Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch

Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ;Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng11Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Quảng

Bình về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Quần thể tượng đài Chủ tịch Hồ Chí

Minh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500.

2.2. Các căn cứ kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

- Bộ hồ sơ thuyết minh, thiết kế của Dự án;

- Các tài liệu khí hậu, thủy văn khu vực thực hiện Dự án;

- Thông tin thực địa và số liệu đo đạc trực tiếp tại khu vực Dự án, khu vực

lân cận và các khu vực liên quan;

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ tài

nguyên và Môi trường về Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi

trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Hướng dẫn đánh giá nhanh các nguồn ô nhiễm không khí, nước, đất

(Assessment of sources of air, water, and land pollution. Past 1+2. World health

organization, Geneva, 1993).

2.3. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng trong Báo cáo ĐTM của Dự án:

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCXDVN

01:2008/BXD.

- Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài

nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi

trường.

- QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

khơng khí xung quanh.

- QCVN 06:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc

hại trong khơng khí xung quanh.

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

nước mặt.

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng

nước dưới đất.

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh

hoạt.

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà nước Việt Nam về môi trường bắt buộc áp

dụng và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan khác.

2.4. Các tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lậpChủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng12Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Thuyết minh và các bản vẽ của Dự án do Chủ dự án phối hợp với Viện Quy

hoạch Xây dựng Quảng Bình thực hiện.

- Kết quả khảo sát, đo đạc, phân tích chất lượng mơi trường do Cơng ty cổ

phần tư vấn mơi trường Sài Gòn tiến hành.

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và

cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình th đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tài nguyên và

Mơi trường Minh Hồng tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

của Dự án.

* Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân

dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Người đại diện: Nguyễn Chung Nguyên

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 07, Nguyễn Văn Linh, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh

Quảng Bình.

Điện thoại: 0232 3851828

* Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng

Người đại diện: Bà Trần Thị Ngọc Bé

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: TDP 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0917722332

Những người tham gia thực hiện:Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng13Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmTTHọ và tênI

1Nguyễn Chung NguyênII

1Trần Thị Ngọc Bé2Phạm Thị Thùy Linh3Lê Anh Tuấn4Nguyễn Cơng Bình5Nguyễn Cơng Quang6Nguyễn Đức HùngHọc hàm,

Tham gia

học vị/Cấp bậc

thực hiện

THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁNChức danhNội dung phụ tráchChữ kýQuản lý giám sát chung

Giám đốc

Chủ trì

tồn bộ q trình thực hiện

dự án.

THÀNH VIÊN ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO

Cử nhân Môi

Nghiên cứu, tổng hợp

Giám đốc

Thành viên

trường

chỉnh sửa báo cáo ĐTM

Nghiên cứu, thực địa,

tham vấn cộng đồng, đánh

Kỹ sư môi

Cán bộ

Thành viên

trường

giá hiện trạng, điều kiện tự

nhiên KTXH dự án.

Nghiên cứu, đánh giá tác

động trong giai đoạn

Kỹ sư môi

Cán bộ

Thành viên

trường

chuẩn bị, xây dựng dự án

và biện pháp giảm thiểu

Nghiên cứu, đánh giá tác

động trong giai đoạn vận

Cử nhân Môi

Cán bộ

Thành viên

trường

hành dự án và biện pháp

giảm thiểu

Phụ trách các vấn đề kỹ

Cán bộ

Kỹ sư xây dựng Thành viên thuật về xây dựng và tư

vấn kỹ thuật xây dựng

Cán bộ

Kỹ sư cầu

Thành viên Phụ trách các vấn đề kỹChủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×