Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI DỊCH TIỂU LUẬN

BÀI DỊCH TIỂU LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_TieuEBay: Fixing an Online Marketing

PioneerEBay: Ấn định một sự tiên phong

trong lĩnh vực tiếp thị trực tuyếnPop quiz: Name the high-tech

company that got its start in some-one’s

living room, grew from zero revenue to a

multibillion-dollar corporation in less

than a decade, and pioneered the model

for an entire industry to follow. If you’re

thinking that the list of com-panies that fit

this description is a mile long, you’re

right. But in this case, we’re talking about

eBay.Tên gọi công ty công nghệ cao đã

bắt đầu từ phòng khách của ai đó, tăng từ

doanh thu bằng khơng thành tập đồn

nhiều tỷ đơ la trong chưa đầy một thập kỷ,

tiên phong mơ hình cho tồn bộ ngành

công nghiệp đi theo. Nếu bạn đang nghĩ

rằng danh sách công ty phù hợp với mô tả

này dài một dặm, bạn đang đúng. Nhưng

trong trường hợp này, chúng ta đang nói

về eBay.EBay is one of the biggest Internet

success stories in the his-tory of, well, the

Internet. But sooner or later, every highgrowth company hits a speed bump and

experiences growing pains. After amazing

growth in its first 15 years, eBay hit that

speed bump. When John Donahoe took

over as CEO in 2008, he faced the

difficult challenge of putting eBay back on

the superhighway to prosperity. And with

a comprehensive strategic plan now years

under way, eBay vital signs are once

again showing some life.EBay là một trong những cơng ty

máy tính tồn cầu lớn thành cơng trong

lịch sử. Nhưng sớm hay muộn mọi công ty

tăng trưởng cao đều gặp phải một cú sốc

về tốc độ tăng trưởng và trải qua những

cơn khủng hoảng ngày càng tăng. Sau khi

tăng trưởng đáng kinh ngạc trong 15 năm

đầu tiên, ebay đã đạt được tốc độ đó. Khi

John Dohahoe tiếp quản vị trí CEO vào

năm 2008, ơng đã phải đối mặt với thử

thách khó khăn khi đưa ebay trở lại đường

cao tốc để trở nên thịnh vượng. Và với

một kế hoạch chiến lược toàn diện trong

nhiều năm tới, dấu hiệu quan trọng của

Ebay là một lần nữa thể hiện cuộc sống.EBay started in 1995 as an auction

house. Unlike most dot-coms, eBay was

based on a model that produced profits,

not just revenue. Whenever a user posted

an item for auction, eBay collected a fee.

The more products that went up for

auction, the more money eBay made.EBay has tinkered with its fee structure

over the years. But the basic idea has

remained the same. The online auction

formula took off like wildfire and eBay

dominated the industry. Ebay’s revenue,

stock price, profits, and number of

employees soared. By the year 2000, eBay

Trang 4Moân học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4was the number one e-commerce site in

the world by sales revenue.SVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_TieuEbay bắt đầu vào năm 1995 như một

nhà đấu giá. Không giống như hầu hết các

công ty khác, EBay dựa trên một mơ hình

tạo ra lợi nhuận, khơng chỉ doanh thu.

EBay đã thu phí khi bất cứ nào người

dùng đăng một mục để bán đấu giá. Càng

nhiều sản phẩm được bán đấu giá, ebay

càng kiếm được nhiều tiền. Ebay đã sửađổi cấu trúc lệ phí của mình trong những

năm qua. Nhưng ý tưởng cơ bản vẫn

được giữ nguyên. Công thức đấu giá trực

tuyến đã lan tỏa ra một cách nhanh chóng

và EBay đã chiếm ưu thế trong lĩnh vực

kinh doanh. Doanh thu, giá cổ phiếu, lợi

nhuận và số lượng nhân viên của Ebay

tăng vọt. Vào năm 2000, EBay là trang

web thương mại điện tử số một trên thế

giới bởi doanh thu bán hàng.The Changing Face of a Growing

CompanySự thay đổi bề mặt của một công

ty đang phát triềnWith explosive growth, change is

inevitable. As the new century dawned,

eBay embraced that change in two ways.

First, eBay expanded the scope of its

business. Its list of categories and

subcategories grew into the hundreds. The

e-commerce

giant

also

added

international sites for different countries.

And it began to launch sub-sites (such as

eBay Motors) and to acquire other

dot.coms relevant to its business. Such

acquisitions ultimately included Half.com,

PayPal, StubHub, Shopping.- com, and

Skype.Với sự phát triển bùng nổ, thay đổi

là điều không thể tránh khỏi. Như giai

đoạn đầu của thế kỉ mới, EBay nắm lấy đó

là sự thay đổi trong 2 cách. Đầu tiên, eBay

đã mở rộng phạm vi kinh doanh. Đó là

danh sách hàng trăm phân loại và loại

hàng khác nhau. Thương mại điện tử cũng

được thêm vào vị trí quốc tế với những

quốc gia khác nhau. Những trang phụ

(như eBay Motor) được khởi đầu và giành

được các trang web (dot.coms) khác liên

quan đến việc kinh doanh của mình. Như

những trang web tân tiến nhất bao gồm

Half.com, PayPal,StubHub, Shopping.com và Skype.But eBay also recognized that the

novelty of buying and selling based on its

auction format would not last. Trends

indicated that people didn’t want to wait

for an auction to end in order to make a

purchase. So eBay added fixed-price

selling with its “Buy It Now” option. Two

years later, it took that concept much

further with the introduction of eBay

Stores. With eBay stores, a seller could

create an online “storefront” within eBay.

The feature allowed sell-ers to post itemsmore quickly, making it easier for highvolume sellers to do business. It also gave

fixed-price options with no bidding

whatsoever and virtually eliminated the

sales period for an item.

Nhưng eBay cũng thừa nhận rằng

tính mới lạ của việc mua và bán dựa trên

hình thức đấu giá là không lỗi thời. Những

xu hướng cho biết rằng con người không

bao giờ muốn chờ đợi cuộc đấu giá kết

thúc để mua hàng. Vì vậy eBay đã thêm

vào giá bán hàng cố định với chính sự lựa

Trang 5Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhóm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieuchọn “Mua liền ngay”. Hai năm sau đó, nó

đưa khái niệm đó đi xa hơn sự giới thiệu

của của hàng ebay. Với cửa hàng eBay

người bán có thể tạo một cửa hàng trực

tuyến trong eBay. Đặc trưng này đã cho

phép người bán đăng bán những món hàngnhanh chóng, giúp người bán có số lượng

hàng hố lớn dễ dàng kinh doanh hơn. Nó

cũng đã đưa ra các tùy chọn giá cố định

mà cần đấu giá và hầu như đã loại bỏ việc

mất thời gian bán hàng.Both of these dynamics continued to

fuel eBay’s steady, strong growth for

years. In 2006, eBay achieved revenue of

$5.97 billion with a profit of $1.12 billiontremendous numbers for a dot.com that

had only been doing business for a single

decade. But in 2007, eBay began to show

signs of slowing down. When Donahoe

took over as CEO, he acknowledged that

eBay faced issues, including the fact that

it had been resting on its laurels and had

stopped innovating. Consumer behavior

was also shifting. Online shopping using

the tried-and-true method of finding the

best price on a new piece of merchandise

and buying it from a reputable retailer

moved Amazon into the top e-commerce

posi-tion as its growth took off while

eBay’s stagnated.Cả hai sự bùng nổ này đã tiếp tục

thúc đẩy sự vững chắc của eBay, phát triển

mạnh qua nhiều năm. Năm 2006, eBay đạt

được doanh thu 5.97 tỉ đô với lợi nhuận

1.12 tỉ đô – những con số kinh khủng cho

dot.com mà chỉ với một thập kỉ. Nhưng

vào năm 2007, eBay đã bắt đầu có dấu

hiệu chậm lại. Khi Donahoe tiếp quản

CEO, ông ấy thừa nhận rằng eBbay đang

phải đối mặt với vấn đề, bao gồm việc

thực tế rằng nó đã nghỉ ngơi với sự thành

cơng của mình và đã ngừng đổi mới. Thái

độ của người tiêu dùng đã thay đổi. Mua

sắm trực tuyến sử dụng phương pháp thử

và thật để tìm kiếm giá tốt nhất cho một

mặt hàng mới sau đó mua nó từ nhà bán lẻ

uy tín đã đưa Amazon vào vị trí thương

mại điện tử hàng đầu với sự tăng trưởng

đáng kể trong khi eBay bị đình trệ.Shortly after taking over, Donahoe

said at a public event, “We need to redo

our playbook, we need to redo it fast, and

we need to take bold actions”. He

unveiled the details of a three-year revival plan for eBay’s turnaround. This

included stripping out layers of

bureaucracy, opening up PayPal to

outside developers, investing in new ecommerce technologies, and divesting

businesses such as Skype that had little to

do with eBay’s core marketplace. But

Donahoe’s strategy also focused on

changing the identity of the eBay

marketplace by moving further away fromauctions. Donahoe specified that the new

strategy would focus on building the site’s

business in the secondary market, the

$500-billion-a-year slice of retail that

includes out-of-season and overstock

items as well as the used and antique

items for which eBay had always been

known.

Ngay sau khi tiếp quản, Donahoe đã

phát biểu tại một sự kiện công khai

“Chúng ta cần làm lại vở kịch của mình,

chúng ta cần làm nhanh, và chúng ta cần

hành động táo bạo”. Ông ấy đã tiết lộ chi

tiết kế hoạch ba năm khôi phục lại hoàn

toàn sự thay đổi của eBay. Bao gồm việc

Trang 6Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieutước bỏ tầng lớp quan liêu, mở PayPal cho

các nhà phát triển bên ngồi, đầu tư cơng

nghệ thương mại điện tử mới, thối vốn

các doanh nghiệp ít liên quan đến thị

trường cốt lỗi của eBay như Skype.

Nhưng chiến lược của Donahoe tập trung

thay đổi bản sắc của thị trường eBay bằng

cách đi xa khỏi những cuộc đấu giá.Donahoe xác định rằng chiến lược mới sẽ

tập trung vào việc xây dựng trang web của

doanh nghiệp trên thị trường thứ cấp, 500

tỉ đô một năm bán lẻ bao gồm các mặt

hàng trái vụ và quá mức cũng như các mặt

hàng đã qua sử dụng và đồ cổ mà ebay đã

được biết đến.Core to Donahoe’s strategy, eBay

changed its fee structure, search-engine

algorithm, and feedback rating system in

ways that favored highly rated sellers,

fixed-price listings, and sellers offering

free shipping. Donahoe claimed that all

these tactics helped align eBay’s interests

with those of its best sellers. But the

strategy to focus on gaining new business

came at the expense of losing the portion

of its customer base that still came to

eBay for used goods and auctions.Cốt lõi với chiến lược của Donahoe,

eBay đã thay đổi cơ cấu chi phí, thuật tốn

cơng cụ tìm kiếm và hệ thống đánh giá

phản hồi bằng nhiều cách như: xếp hạng

người bán được yêu thích, danh sách sản

phẩm được bán với giá cố định, những

người bán hàng cung cấp dịch vụ giao

hàng miễn phí. Donahoe tuyên bố rằng tất

cả những chiến thuật này sẽ giúp gắn kết

lợi ích của eBay với những người bán

hàng tốt nhất của công ty. Tuy nhiên,

những chiến lược này tâp trung vào việc

thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới dẫn

đến việc mất đi một phần khách hàng

trong việc sử dụng hàng hóa và đấu giá

trên eBay.Traditional eBay sellers cried foul,

asserting that the company’s new strategy

made it harder for them to do business

profitably while favoring the high-volume

sellers. Donahoe responded that the

managers at eBay knew there would be

growing pains, but that the transformation

was essential. He strongly believed that

buyers wanted a fixed price, quick service,

and free shipping. Donahoe made the case

to investors, vendors, and customers that

for eBay to not focus on market demands

would ultimately be bad for everyone.Những người bán hàng truyền thống

phàn nàn rằng chiến lươc mới của công ty

đã ủng hộ những người bán số lượng lớn

và khiến cho những người bán nhỏ khó

kinh doanh hơn. Người bán hàng số lượng

ít hơn khơng thể đầu tư thời gian và tiền

bạc để gia tăng xếp hạng của họ. Bởi vì

các mặt hàng được bán bởi những người

bán hàng truyền thống rất khó định giá

chính xác, việc đấu giá cơng khai có hiệu

quả hơn. Và trong khi cấu trúc chi phí mới

lại giảm chi phí bán hàng cho người bán

số lượng lớn, thì nó lại làm tăng chi phí

Trang 7Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4bán hàng cho hầu hết các nhà bán hàng

truyền thống. Donahoe phản hồi rằng

những nhà quản lý tại eBay biết rằng sẽ có

khó khăn bước đầu, nhưng việc thay đổi

này là điều cấp thiết. “Chúng tơi phải tạo

ra một thị trường đó là nơi giúp người bán

hàng cung cấp cho người mua những gì họ

muốn”. Ơng ta tin tưởng mạnh mẽ rằng

From Bad to WorseSVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieunhững người mua sẽ muốn một mức giá

cố định, dịch vụ nhanh chóng, và được

giao hàng miễn phí. Donahoe đã cho các

nhà đầu tư, người bán và khách hàng thấy

rằng nếu eBay không tập trung vào nhu

cầu thị trường thì sau cùng sẽ gây ra bất

lợi cho tất cả mọi người.

Càng ngày càng tệ hơnAs with many great plans, things

sometimes have to get worse before they

get better. Instead of immediate evidence

of the fruits of the turnaround plan, eBay’s

financials slid badly. In the final quarter

of 2008, typically eBay’s strongest period

with holiday shopping, eBay experienced

its first ever quarterly decline. For its

core marketplace, revenue was down 16

percent from the previous year, while net

income dropped a whopping 31 percent. It

would have been very easy for Donahoe

and his team to blame the company’s woes

on the economic downturn. But even as

eBay experienced a drop in traffic,

competitors Amazon.com and Walmart

enjoyed increases.Như với nhiều chiến lược lớn khác,

đôi khi mọi thứ phải trở nên tệ hơn trước

khi chúng tốt hơn. Thay vì chứng tỏ trực

tiếp những thành quả của chiến lược xoay

vòng, thì tài chính của eBay trượt dốc một

cách tệ hại. Trong quý cuối cùng của năm

2008, điển hình là giai đoạn tăng trưởng

mạnh mẽ nhất của eBay với việc mua sắm

mùa lễ, eBay đã trải qua sự suy giảm trong

quý đầu tiên của nó. Đối với thị trường cốt

lõi của mình, doanh thu đã giảm 16% so

với năm trước, trong khi thu nhập ròng

giảm tới 31%. Donahoe và nhóm của ơng

đã rất dễ đổ lỗi khi cho rằng hoạt động

kinh doanh không hiệu quả này của cơng

ty dựa trên sự suy thối kinh tế. Nhưng

ngay cả khi eBay đã trải qua một sự sụt

giảm lưu lượng truy cập vào website,

những đối thủ như Amazon.com và

Walmart vẫn đang phấn khởi với sự tăng

trưởng thời kỳ này.Still, Donahoe moved forward with

even greater resolve. “The ‘buyer beware’

experience has run its course,” he said.

He reiterated eBay’s plans to focus on the

secondary market. “We’re going to focus

where we can win,” Donahoe said,

indicating that the shift away from new

merchandise where its biggest competitors

dominated would give eBay a strong point

of differentiation. “We have begunsignificant change. The eBay you knew is

not the eBay we are, or the eBay we will

become.” As these changes began to take

root, eBay’s financials began to stabilize.

But with total e-commerce growth in the

low double digits and the likes of Amazon

growing considerably faster, it was clear

the eBay would continue to lag behind for

the foreseeable future.

Trang 8Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhóm 4

MCB_FTVB2K21.1_TieuTuy nhiên, Donahoe đã tiến về phía

trước với quyết tâm thậm chí còn lớn hơn.

“Kinh nghiệm ‘Người mua hãy cẩn thận’

sẽ được hình thành theo cách tự nhiên”.

Ơng nhắc lại kế hoạch của EBay là tập

trung vào thị trường thứ cấp. “Chúng

tơi sẽ tập trung nơi chúng tơi có thể giành

chiến thắng,” Donahoe nói, việc thay đổi

từ những hàng hóa mới nơi mà những đối

thủ cạnh tranh lớn nhất đã chi phối sẽ

mang lại cho eBay một điểm khác biệtmạnh mẽ. “Chúng tôi đã bắt đầu thay đổi

đáng kể. eBay mà bạn biết không phải là

eBay chúng tôi hoặc eBay mà chúng tôi sẽ

trở thành”. Khi những sự thay đổi bắt đầu

bén rễ, tài chính của eBay đã bắt đầu ổn

định. Nhưng với sự tăng trưởng thương

mại điện tử ở mức hai con số thấp và khả

năng của Amazon phát triển nhanh hơn

đáng kể, rõ ràng eBay sẽ tụt lại phía sau

trong tương lai gần.A New Point of DifferentiationMột điểm mới của sự khác biệtAs the turnaround strategy moved

into its final year, Donahoe began

unrolling a new layer. Just as eBay was

starting to adapt, market trends were

again starting to shift as shoppers began

spending more time and money shopping

through mobile devices. Determined not

to be behind the curve again, Donahoe

began expressing his vision of eBay as the

innovative pioneer that it was during its

first decade. “In the next three to five

years, we’re about to see more change in

how consumers shop and pay than in the

last decade,” says Donahoe. “So our

challenge as a company, our opportunity,

is to help shape and be part of that next

period.”Khi chiến lược quay vòng bước sang

năm cuối cùng, Donahoe bắt đầu mở ra

một bước tiến mới. Ngay khi eBay bắt đầu

thích nghi, xu hướng thị trường lại bắt đầu

thay đổi khi người mua hàng bắt đầu dành

nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho việc

mua sắm thông qua thiết bị di động. Quyết

tâm khơng đứng phía sau một lần nữa,

Donahoe bắt đầu bày tỏ tầm nhìn của

mình về eBay với tư cách là người tiên

phong trong suốt thập kỷ đầu tiên. “Trong

ba đến năm năm tới, chúng ta sẽ thấy có

nhiều sự thay đổi lớn trong cách người

tiêu dùng mua sắm và thanh tốn so với

thập kỷ trước”. “Vì vậy thách thức của

chúng tôi với tư cách là một cơng ty, cơ

hội của chúng tơi, là giúp hình thành và là

một phần của một giai đoạn tiếp theo.”With that goal in mind, eBay started

buying up technology companies that

would help it become a leader in the

emerging mobile shopping trend. This led

to the creation of an eBay shopping app

as well as various category apps for eBay

Motors and eBay Fashion. The idea is to

engage consumers even when they aren’t

thinking about buying something. Forexample, the eBay Fashion app

emphasizes browsing over buying,

featuring a style guide and a shared

virtual closet where users can mix, match,

and model different outfits with friends.

But even though the focus is on browsing,

eBay knows that browsers will buy. Users

spend an average of 10 minutes browsing

on the eBay Fashion app - 40 percent

Trang 9Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4longer than they spend on the main eBay

app. In the Fashion app’s first year, eBay

mobile fashion sales tripled.

Với mục tiêu đó eBay bắt đầu mua

lại các cơng ty cơng nghệ giúp họ trở

thành công ty hàng đầu trong xu hướng

mua sắm qua di động mới nổi. Điều này

dẫn đến việc tạo ra một ứng dụng mua

sắm trên eBay nói chung cũng như tạo ra

các ứng dụng khác nhau như eBay Motors

và eBay Fashion. Ý tưởng là thu hút người

tiêu dùng ngay cả khi họ không nghĩ đến

việc mua thứ gì đó. Ví dụ: Ứng dụng eBay

But if eBay is to return to ecommerce stardom, the strong growth that

it seeks will have to break open the

boundaries of the core eBay marketplace.

Donahoe imagines certain possibilities:

Imagines you meet your girlfriend for

brunch, and you are sweating her new

taupe Marc Jacobs Kitty Clutch. Then

imagine that you snap a picture of her

purse with your iPhone, which use an

eBay app to reveal the three boutiques

within a 3-mile radius that have the

same bag in the same color in stock

right that minute, with prices to boot.

You decide which store has the best

combination of price and location, and

order via your phone. After brunch,

you swing by and bypass the line

because you show the salesperson

your digital receipt. Voilà! Your new

Marc Jacobs clutch – and all the

pleasure of instant gratification.SVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_TieuFashion nhấn mạnh việc xem lướt qua

trước khi mua, bao gồm hướng dẫn về

phong cách và chia sẻ về tủ quần áo thời

trang mơ phỏng, nơi người dùng có thể kết

hợp và tạo mẫu trang phục khác nhau với

bạn bè. Nhưng mặc dù chỉ tập trung vào

việc xem lướt qua, eBay biết rằng những

người đó sẽ mua. Người dùng dành trung

bình 10 phút để xem qua trên ứng dụng

Thời trang eBay lâu hơn 40% so với chi

tiêu cho ứng dụng eBay chính. Trong năm

đầu tiên của ứng dụng thời trang, doanh số

bán hàng qua di động của eBay tăng gấp

ba lần.

Nhưng nếu eBay trở lại với cương vị

ngôi sao trong lĩnh vực thương mại điện

tử, với sự tăng trưởng mạnh mẽ mà nó tìm

kiếm sẽ vơ tình làm phá vỡ ranh giới của

thị trường cốt lõi eBay. Donahoe tưởng

tượng sẽ có những khả năng nhất định

sau:

Hãy tưởng tượng bạn gặp bạn của

mình để ăn trưa, và bạn đang nhỏ dãi

với chiếc túi Marc Jacobs mày nâu

sẫm của cô ấy. Sau đó tưởng tượng

rằng bạn chụp ảnh ví của cơ ấy bằng

iPhone của mình, sử dụng ứng dụng

eBay để tìm ra ba cửa hàng trong bán

kính 3 dặm có cùng một túi giống như

vậy ngay trong phút đó, với giá để

khởi động. Bạn quyết định chọn 1 cửa

hàng có địa điểm và mức giá lý tưởng

và sau đó bạn đặt hàng qua điện thoạị.

Sau bữa ăn trưa, bạn cứ làm việc của

mình và khơng cần lo lắng về việc việc

mua hàng của mình đã được hay chưa,

vì đơn hàng của bạn đã được xác nhận

thơng qua hóa đơn điện tử khi mua

hàng. Thật tuyệt vời! Bạn có 1 chiếc

Trang 10Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhoùm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieutúi Marc Jacobs mới - với tất cả sự hài

lòng của mình.

Known as “cross-channel retail sales –

and that number is rising rapidly.Not only does Donahoe believe this

scenario will become shopping reality, he

is confident that eBay will lead the

charge. To that end, the once online-only

auction house is moving fast to capitalize

on the disintegrating boundary between

shopping online and shopping offline. As

more and more shoppers use their mobile

devices for “showrooming” – looking up

information, comparing prices, and even

purchasing online while in a brick-andmortar store – eBay expect to be there.Donahoe không chỉ tin rằng viễn

cảnh mua sắm này sẽ trở thành hiện thực,

mà ông còn tự tin rằng eBay sẽ dẫn đầu

trong lĩnh vực. Cuối cùng, người mua

hàng sử dụng ứng dụng eBay như là các

nhà đấu giá trực tuyến đang rút ngắn thao

tác để tận dụng ranh giới phân ngã giữa

mua sắm trực tuyến và mua sắm ngoại

tuyến. Khi ngày càng có nhiều người mua

sắm sử dụng các thiết bị di động như 1

shọwrom của họ - -để tìm kiếm thơng tin,

so sánh giá cả và thậm chí mua hàng trực

tuyến trong khi ở một cửa hàng chính

thống - eBay mong đợi sẽ có mặt ở đó.

Được biết đến như là doanh số bán lẻ kênh

chéo - và con số đó đang tăng lên nhanh

chóng.Trang 11Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Hueä Linh

luan_NHOM 4With the acquisition of RedLaser – a

scanning tool that recognize just about

any products on a shelf – shoppers can

immediately cross-shop through online

sources. And although RedLaser can’t

recognize photo images (yet), it does

recognize bar code, VINs, gift cards, and

QR codes. It also suggests nearby stores

that have the product in stock. But for

Donahoe, there isn’t nearly enough stores

inventory accessible electronically. That’s

why eBay is working on an initiative to

“bring every product on every shelf in

every store in the physical world onto the

internet. “More acquisitions that can

make that data available are bringing

eBay closer to Donahoe’s vision.And as eBay’s mobile network takes

off, every transaction will end with

PayPal. From “inventory where you are”

to “paying where you are,” the shopping

experience will be much more seamless.

As the market leader in online payments,

PayPal is up to the task. PayPal would

earn a transaction fee for every item

purchased as well as a referral fee for

driving store traffic to other retailers.

Although many pieces still need to fall

into place and Donahoe doesn’t expect it

to happen overnight, eBay is well on itsSVTH

MSSV :: Nhóm 4

MCB_FTVB2K21.1_TieuVới việc mua lại RedLaser - một

cơng cụ quét nhận biết bất kỳ sản phẩm

nào trên kệ - người mua hàng có thể mua

sắm ngay lập tức thơng qua các nguồn

trực tuyến. Và mặc dù RedLaser không

thể phân loại hàng hóa thơng qua hình

ảnh, nhưng nó nhận ra mã vạch, số VIN,

thẻ quà tặng và mã QR. Nó cũng gợi ý các

cửa hàng nào gần đó có sản phẩm bạn

đang tìm kiếm. Nhưng đối với Donahoe,

ơng nhận ra dường như có nhiều các cửa

hàng chưa thể truy cập bằng điện tử. Đó là

lý do tại sao eBay đang thực hiện một

sáng kiến để mang mọi sản phẩm trên mọi

kệ hàng ở mọi cửa hàng trên thế giới được

cập nhật lên internet. Nhiều thương vụ

mua lại có thể khiến dữ liệu đó khả dụng

đang đưa eBay đến gần hơn với tầm nhìn

của Donahoe.

way. Last year, eBay sold $5 billion worth

of goods via smartphones and tablets,

more than double its total from the year

before. PayPal processed $4 billion worth

of mobile payments, up from only$750

million. And although Amazon is still way

ahead in terms oftotal sales and sales

growth, eBay now has the jump in mobile

commerce. Amazon had only $2 billion in

mobile sales in the most recent year,

including Kindle e-books.

Và từ khi mạng di động eBay phát

triển mạnh mẽ, mọi giao dịch sẽ kết thúc

với PayPal. Từ “kho hàng nơi bạn mua” đến

“nơi bạn thanh toán”, trải ngiệm mua sắm sẽ

liền mạch hơn nhiều. Là cơng ty dẫn đầu thị

trường trong thanh tốn trực tuyến, PayPal

sẽ đảm nhận việc này. PayPal sẽ kiếm được

một khoản phí giao dịch cho mỗi mặt hàng

được mua cũng như một khoản phí giới

thiệu nhằm thúc đẩy lượng giao dịch hàng

Trang 12Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4I.SVTH

MSSV :: Nhóm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieuhóa đến cho các nhà bán lẻ khác. Mặc dù

nhiều hàng hóa vẫn cần phải giao vào đúng

vị trí và Donahoe khơng mong đợi điều đó

xảy ra chỉ sau một đêm, eBay đang đi đúng

hướng. Năm ngối, eBay đã bán hàng hóa

trị giá 5 tỷ đơ la thơng qua điện thoại thơng

minh và máy tính bảng, nhiều hơn gấp đơi

so với tổng hàng hóa năm trước. PayPal đã

xử lý khoản thanh tốn thơng qua di độngtrị giá 4 tỷ đô la, chỉ từ 750 triệu đô la. Và

mặc dù Amazon vẫn đang đi trước về tốc độ

tăng trưởng doanh thu và doanh số bán

hàng, nhưng eBay hiện nay có bước nhảy

vọt trong thương mại di động. Amazon chỉ

có 2 tỷ đơ la doanh số bán hàng di động

trong những năm gần đây, bao gồm cả sách

điện tử Kindle.With the developments in eBay’s

marketplace, mobile commerce, and

online payments, Donahoe’s confidence is

becoming more credible. “We have gone

from turnaround to offensive,” the CEO

states. “Our purpose is to bring

consumers the best experience to find

what they want, how they want, and when

they want it, whether it’s on eBay or

otherwise.” As e-commerce and mobile

shopping continue to evolve at a blistering

pace, only time will tell if Donahoe’s

strategy will pay off.Với sự phát triển trên thị trường eBay,

thương mại di động và thanh toán trực

tuyến, sự tự hào của Donahoe đang trở nên

đáng tin cậy hơn. “Chúng tơi đã lội ngược

dòng để tiến lên”, vị CEO phát biểu. Mục

đích của chúng tơi là mang đến cho người

tiêu dùng trải nghiệm tốt nhất để tìm thấy

những gì họ muốn, cách họ muốn và khi

nào họ muốn nó, cho dù nó có trên nền tảng

eBay hay không. Khi thương mại điện tử và

mua sắm trên thiết bị di động tiếp tục phát

triển với tốc độ chóng mặt, chỉ có thời gian

mới có thể biết liệu chiến lược của Donahoe

có được đền đáp hay khơnTóm tắt nội dung chính:

1. Lịch sử của tập đồn Ebay, cơng ty máy tính tồn cầu lớn thành cơng trong lịch sử, tăngtrưởng mạnh nhưng gặp phải biến cố, bắt buộc phải đổi mới để quay lại thời kỳ đỉnh cao.

2. Ebay bắt đầu hình thức đấu giá vào năm 1995, tạo ra lợi nhuận bằng cách thu phí người3.

4.

5.

6.

7.dùng khi đăng bán sản phẩm đấu giá của mình. Ebay đã thành công và phát triển tăng vọt

trở lại. Năm 2000 Ebay đứng đầu thế giới là trang web thương mại điện tử số 1 về doanh thu

bán hàng.

Không dừng lại ở đó, Ebay mở rộng phạm vi kinh doanh, dành được những trang web khác

liên quan đến việc kinh doanh của mình.

Ebay cải tiến những hình thức mua hàng để phù hợp với xu hướng mua hàng và cho phép

người bán tạo cửa hàng trực tuyến trên Ebay.

Sự bùng nổ thúc đẩy sự phát triển của Ebay trong nhiều năm, cho đến khi Ebay bị đình trệ

và đối thủ - Amazon đã tăng trưởng đáng kể.

Kế hoạch khôi phục lại vị trí đứng đầu trong ba năm, cho phép các nhà đầu tư phát triển bên

ngồi, đầu tư cơng nghệ thương mại điện tử mới.

Thay đổi chiến lược bán hàng, danh sách mặt hàng có giá được niêm yết cố định sẽ được ưa

chuộng hơn so với đấu giá.

Trang 13Môn học : Marketing căn bản

GVHD

: Lê Thị Huệ Linh

luan_NHOM 4SVTH

MSSV :: Nhóm 4

MCB_FTVB2K21.1_Tieu8. Cấu trúc chi phí mới sẽ giảm chi phí niêm yết một mặt hàng nhưng làm tăng mức cắt giảm

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.17.II.phí của eBay khi một mặt hàng khác được bán.

Một thuật tốn cơng cụ tìm kiếm mới sẽ cung cấp hóa đơn hàng đầu cho các mặt hàng dựa

trên giá cả và đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Tuy nhiên tình hình ngày càng tệ hơn, năm 2008 eBay sụt dốc nghiệm trọng.

Quyết tâm của eBay không dừng lại, mà tình hình tệ hơn này khiến eBay càng quyết tâm

hơn để thay đổi. Và kế hoạch đổi mới của eBay bắt đầu bén rễ

Phản hồi của người bán cho người mua sẽ bị loại bỏ.

Giảm phí cho người bán được đánh giá cao, danh sách giá bán cố định và những người bán

có dịch vụ giao hàng miễn phí.

Ebay tạo ra ứng dụng mua sắm trên di động, thông qua thương mại đi động điện tử.

Ebay mang mọi sản phẩm của các cửa hàng trên thế giới lên kệ cửa hàng trực tuyến trên

internet.

Khi mạng di động eBay phát triển mạnh mẽ, ebay đang dần lấy lại vị thế của mình, mặc dù

tốc độ tăng trưởng doanh thu và doanh số bán hàng của Amazon vẫn đang dẫn trước nhưng

ebay đã có bước nhảy vọt mạnh mẽ trong thương mại di động điện tử, vượt xa Amazon.

Với sự phát triển mạng di động và thanh toán trực tuyến mạnh mẽ này, thời gian sẽ trả lời

cho chiến lược của Dohahoe.Câu hỏi thảo luận:

Câu hỏi 1: Phân tích mơi trường marketing và các lực lượng (tác động) hình thành

nên hoạt động kinh doanh của EBay trong những năm qua?

Câu hỏi 2: Sự thay đổi bản chất người bán hàng trên EBay đã ảnh hưởng như thế nào

đến việc tạo ra giá trị cho người mua?

Câu hỏi 4: Dựa trên sự phát triển hiện tại của eBay với các ứng dụng PayPal và mobile, hãy dự đoán kết quả của công ty trong 05 năm?Trang 14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI DỊCH TIỂU LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×