Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỀN ẢO BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI: THỰC TIỄN SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG

TIỀN ẢO BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI: THỰC TIỄN SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

46Biểu đồ 3.1: Tính hợp pháp của Bitcoin trên thế giới (tính đến tháng 2/2014)xanh: cho phép; vàng: xem xét; đỏ: không cho phép

Nguồn: bitlegal.net

Hiện nay, số lượng các nước chấp nhận Bitcoin đã lên đến hơn 20. Trong

phạm vi bài nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sẽ chọn 4 nước đại diện để phân tích

về khn khổ pháp lý cho quản lý đồng Bitcoin bao gồm Mỹ- là nước chấp nhận

Bitcoin rộng rãi, EU- nhóm các nước đồng tiền chung Châu Âu và Trung Quốc-là

nước tuy cũng chấp nhận nhưng có hạn chế và Iceland là nước đã cấm sử dụng

Bitcoin

MỸ

Tiền ảo được tạo ra những năm cuối thập kỉ 90 nhưng mãi đến năm 2006,

một số cơ quan Chính phủ Mĩ mới bắt đầu chú ý đến tiền ảo.Mỹ là quốc gia đầu tiên

có những quy định đối với tiền ảo.

Ngày 18/3/2013, mạng lưới thi hành pháp luật về tội phạm tài chính

(FinCEN), một cơ quan trực thuộc bộ tài chính Mỹ có chức năng quản lý và ban

hành các quy định chiều theo Đạo luật bảo mật ngân hàng ( BSA) đã công nhận

Bitcoin là một đồng ngoại tệ hợp pháp, trong đó xác định rõ Bitcoin là tiền ảo có

khả năng chuyển đổi. Theo quy định của FinCEN, những người tham gia vào giao

dịch Bitcoin gồm có:

Nhà quản trị và người mơi giới (administrators and exchangers): những tổ

chức sử dụng Bitcoin cho hoạt động thương mại và trao đổi (kinh doanh tiền tệ)

phải đăng kí hoạt động dưới hình thức Cơng ty dịch vụ tiền tệ (money service47business – MSB) theo quy định của BSA với FinCEN, cũng như thực hiện các quy

định của FinCEN về báo cáo và lưu trữ hồ sơ, cụ thể là:

1. Lưu trữ danh sách các đại lý

2. Báo cáo về các hành vi đáng ngờ ( SAR): các MSB phải giữ một bản sao

tất cả các SAR cũng như bản gốc và hồ sơ kinh doanh chứng minh. Khi có yêu cầu,

MSB phải cung cấp các tư liệu này cho FinCEN hay các cơ quan có lien quan.

3. Chương trinh tuân thủ pháp luật về chống rửa tiền (AML): Các MSB phải triền

khai và xây dựng chương trinh chống rửa tiền AML theo luật pháp Hoa Kì.

4. Báo cáo giao dịch tiền tệ (CTR): MSB phái nộp CTR về các giao dịch tiền

tệ có giá trị trên 10000 đơ la, được gửi và hoặc rút ra bởi cùng một cá nhân ( hoặc

người đại diện) trong cùng một ngày.

5. Hồ sơ về công cụ tiền tệ: MSB phải lưu trữ những thông tin nhất định về

công cụ tiền tệ (như thư chuyển tiền, chi phiểu du lịch) có tổng giá trị tử 300010000 đô la.

6. Các quy tắc về chuyển tiền: MSB phải lưu giữ thong tin nhất định về quy

tắc chuyển tiền, như việc gửi và nhận một lệnh thanh tốn có giá trị từ 3000-10000

đơ la, bất kể hình thức thanh tồn nào.

7. Hồ sơ về đổi tiền: MSB phải lưu giữ thông tin về các hoạt động đổi tiền

có giá trị từ 1000 đơ la trở lên

8. Lưu trữ hồ sơ: các hồ sơ phải được lưu giữ trong khoảng thời gian 5 năm

với cách thức đảm bảo khả năng tiếp cận trong khoảng thời gian hợp lý.

“Thợ đào Bitcoin” và người dùng cá nhân (users), những người chỉ sử dụng

Bitcoin để mua bán hàng hóa khơng có nghĩa vụ pháp lý, trừ khi họ bán Bitcoin cho

một bên khác.

Bên cạnh đó, ngày 25/3/2013, Sở thuế vụ ( Internal revenue service- IRS) đã

ban hành thông tư 2014-21, trong đó quy định Bitcoin là một loại tài sản. Theo đó,

các nhà đầu tư, người mua Bitcoin, sẽ làm tăng giá trị vốn, đồng thời giảm giá trị

tiền mặt. Khoản Bitcoin nhận được sẽ được coi như thu nhập, dựa trên giá thị

trường của đồng tiền này vào thời điểm giao dịch. Người dùng Bitcoin sẽ phải chịu

thuế thu nhập và thuế lãi vốn nếu giá trị Bitcoin tăng trong khoản thời gian mua và48chuyển cho bên khác. “ Thợ đào Bitcoin” phải chịu thuế lao động tự do và khoản

Bitcoin đào được sẽ được coi như thu nhập.

Bảng 3.1: Các loại thuế liên quan đến Bitcoin tại Mỹ

Thuế thu nhập chung – trao đổi

Thuế thu ngập chung – thương

mại

Thuế thu nhập chung – “Đào

Bitcoin”

Nếu nhận được như một khoản

thanh tốn cho hàng hóa, dịch vụ

Nếu nhận được như một khoản

thanh tốn cho hàng hóa, dịch vụ.

Giá trị khoản Bitcoin đào được

được tính dựa trên giá thị trường

và coi như thu nhập gộp.Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế lãi vốn – trao đổiChưa có thơng tin

Có ( dựa trên

Nếu giá trị Bitcoin là tài sản vốnThuế lãi vốn – “Đào Bitcoin”người đóng thuế)

Khơngtrong tay người đóng thuếBảng 3.2: Các loại luật liên quan đến Bitcoin tại Mỹ

Trạng thái tiền tệ

Luật về chuyển đổi

tiềnTiềnThông tư 2014-21 của IRS (24/3/3013), Chỉ dẫn chính thứcảocủa FinCEN, FIN-2013-G001 (18/3/2014)FIN-2013-G001; 31 CFR \§ 103.11(uu)(5)Đạo luật Ái quốc và các nguồn khác yêu cầu MSB lưu giữ

Luật KYCthơng tin và tránh thương mại với các quốc gia xử phạt.

FFEIC Đạo luật Bảo mật Ngân hàngLuật BSACác đạo luật về bảo mật ngân hàng nhằm chống chống rửa

tiền và các hoạt động phi pháp khác.

Nguồn: bitlegal.netTuy nhiên, quy định pháp lý giữa 50 bang ở Mỹ có những nét khác nhau và

liên tục thay đổi xét trên tình hình phát triển của Bitcoin trên quy mơ tồn cầu. Một

vài ví dụ tiêu biểu có thể nhắc đến như : Tiểu Bang California đã ban hành Bitcoin49Foundation không công nhận Bitcoin là hợp pháp và ngừng mọi hoạt động giao dịch

thương mại bằng loại tiền ảo này. Trong khi đó, các quan chức ở bang New

Hampshire chỉ chấp thuận sử dụng Bitcoin để hỗ trợ về mặt chính trị và tun bố

khơng cơng nhận Bitcoin như một loại tiền tệ. New York có lẽ là nơi có những động

thái tích cực hơn cả khi các ủy ban về Dịch vụ Tài chính tính đến nay đã tổ chức ba

phiên điều trần với sự góp mặt của những người có trực tiếp tham gia vào trong

cộng đồng Bitcoin để thảo luận và kiểm nghiệm, xem xét việc ban hành một hệ

thống pháp lý cụ thể về các đồng tiền ảo như Bitcoin.

EU

Tính đến nay, các quốc gia EU hầu hết mở cửa cho hoạt động của cộng đồng

tiêu dùng Bitcoin tuy nhiên chưa có một hệ thống pháp lý nào được hoàn thiện cho

việc quản lý và tiêu dùng Bitcoin cũng như các loại tiền ảo tương tự.

Một số khung pháp lý sẵn có có liên quan đến Bitcoin là chỉ thị (2009/110/EC)

quy định về tiền điện tử . Chỉ thị này chỉ rõ ba tiêu chí để xác định tiền điện tử: (i)

được lưu trữ điện tử, (ii) giá trị tại thời điểm đáo hạn không thấp hơn giá trị tiền tệ

ban hành, và (iii) được chấp nhận như một phương tiện thanh tốn với mục đích khác

với tổ chức phát hành. Xét trên những tiêu chí này, Bitcoin có thể phù hợp với các

tiêu chí đầu tiên và thứ ba, nhưng chưa đáp ứng được tiêu chí thứ hai. Để có thể đánh

giá tính hợp pháp của Bitcoin trong một hệ thống pháp lý đối với tiền ảo chưa hồn

chỉnh hiện hành thì việc xem xét khả năng chuyển đổi thành loại tiền tệ khác –điều

không được đề ra trong chỉ thị - là cần thiết. Điều 11 của chỉ thị cũng cho biết " các

nước thành viên phải đảm bảo rằng , theo yêu cầu của người sở hữu tiền điện tử, tổ

chức phát hành tiền điện tử bất cứ lúc nào cũng có thể được mua lại, với mệnh giá

được quy định từ trước, tiền điện tử mà tổ chức đã phát hành". Điều này khơng thể

được đảm bảo với tính chất của loại tiền ảo như Bitcoin.

Một quy định khác của EU có liên quan đến tiền ảo là chỉ thị về dịch vụ

thanh toán (2007/64/EC). Chỉ thị này đưa ra quy định về việc thực hiện giao dịch

thanh toán với tiền điện tử, nhưng không bao gồm việc phát hành tiền điện tử, cũng

không sửa đổi các quy định bảo đảm an toàn của việc sử dụng tiền điện tử của các

tổ chức phát hành theo quy định tại Chỉ thị về tiền điện tử. Như vậy, xét theo quy50định hiện hành, Bitcoin khơng phải là một phương tiện thanh tốn, bởi luật pháp

quy định rằng, một phương tiện thanh toán phải có cơ quan phát hành chịu trách

nhiệm.Vậy nên, việc sử dụng thanh tốn hàng hóa bằng tiền ảo Bitcoin nằm ngoài

phạm vi quy định của chỉ thị về dịch vụ thanh toán.

Các quy định hiện tại của EU đều chưa có hiệu lực đủ chặt chẽ để quản lý

Bitcoin về mặt pháp lý. Một vài quốc gia EU đã phản ứng với Bitcoin bằng việc bắt

đầu nỗ lực xác định tư cách pháp lý cho tiền ảo Bitcoin. Ví dụ như Chính phủ Pháp

xem xét vấn đề này sau khi các ngân hàng địa phương đóng cửa cơ sở trao đổi tiền

tệ cho các tài khoản tiêu dùng Bitcoin, với lý do Bitcoin phải tuân thủ đúng quy

định pháp lý về tiền điện tử; hay việc đề ra một khung pháp lý hoàn chỉnh về quản

lý tiền ảo Bitcoin đã được nêu ra trong Ủy ban thanh toán Châu Âu.

TRUNG QUỐC

Trên thực tế, đây không phải lần đầu các cơ quan quản lý Trung Quốc đối

mặt với vấn đề tiền tệ và tài sản ảo. Năm 2009, sự phát triển mạnh mẽ của các trò

chơi trực tuyến tại Trung Quốc dẫn đến thực trạng người chơi “cày game” để kiếm

các loại hàng hóa và tiền ảo, sau đó mua bán ra tiền và hàng hóa thật. Lo ngại trước

những ảnh hưởng tiêu cực lên nền kinh tế thực, ngày 26/6/2009, liên bộ Văn hóa và

Thương mại Trung Quốc đã ban hành Thông tư số 20 [2009] về việc tăng cường

quản lý tiền ảo trong các trò chơi trực tuyến. Theo đó:

- Tiền ảo trong các trò chơi trực tuyến (dưới đây gọi tắt là “tiền ảo”) được

định nghĩa: do doanh nghiệp khai thác trò chơi trực tuyến phát hành, được người

chơi trực tiếp hay gián tiếp mua bằng tiền pháp định theo một tỉ giá nhất định, tồn

tại bên ngoài chương trình trò chơi, được lưu trữ điện tử trong hệ thống máy chủ

của doanh nghiệp khai thác trò chơi trực tuyến và sử dụng đơn vị đếm nhất định

thông qua một loại công cụ quy đổi ảo.

- Các doanh nghiệp phát hành và giao dịch tiền ảo trong trò chơi trực tuyến

phải nộp hồ sơ đăng kí cho Sở Văn hóa cấp tỉnh xem xét, sau đó chuyển lên Bộ Văn

hóa phê duyệt, trong đó nêu rõ phương thức vận hành, quy mô phát hành, tỉ giá quy

đổi, phương thức thanh toán, điều khoản chấm dứt dịch vụ, điều khoản bảo vệ

người dùng và bảo mật thơng tin.51- Ngồi phương thức mua tiền ảo bằng tiền pháp định, doanh nghiệp khai

thác trò chơi khơng được phép cung cấp tiền ảo cho người chơi dưới bất kì hình

thức nào khác.

- Phạm vi sử dụng của tiền ảo chỉ giới hạn trong các dịch vụ của doanh

nghiệp phát hành, không được phép sử dụng để thanh tốn, mua bán hàng hóa thực

hay sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, do tính chất của Internet, sự xuất hiện và tiêu

dùng các đồng tiền ảo ở Trung Quốc liên tục phát triển vượt ra khỏi bối cảnh trò

chơi trực tuyến và nằm ngồi giới hạn nghiêm ngặt của pháp luật. Sự xuất hiện của

Bitcoin cùng với số lượng cộng đồng tham gia khổng lồ ở Trung Quốc đã khiến

chính phủ xem lại quy định về mặt pháp lý cho việc sử dụng đồng tiền ảo này.

Ngày 5/12/2013, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và 5 cơ quan khác bao

gồm: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Ngân

hàng Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Bảo

hiểm Trung Quốc chính thức ban hành Thơng tư liên tịch Số 239 [2013] , theo đó:

- Bitcoin khơng có tổ chức phát hành trung ương, có số lượng hữu hạn,

phạm vi sử dụng khơng có giới hạn địa lý và có tính ẩn danh. Mặc dù được gọi là

“tiền tệ” nhưng Bitcoin không phải do cơ quan tiền tệ phát hành, khơng được pháp

định và khơng có tính thanh tốn bắt buộc nên về mặt bản chất không phải là tiền tệ.

Do những đặc điểm trên, Bitcoin được coi là một loại hàng hóa ảo mặc định, khơng

có tư cách pháp lý tương đương tiền tệ, khơng thể và không nên được sử dụng như

một loại tiền tệ lưu thông trên thị trường.

- Các tổ chức tài chính và các tổ chức thanh tốn khơng được phép tham gia

vào các nghiệp vụ liên quan đến Bitcoin, bao gồm niêm yết giá, mua bán, giao dịch,

bảo hiểm, ngoại hối, đầu tư, tiết kiệm hay bất cứ dịch vụ nào khác.

- Các giao dịch Bitcoin trên mạng Internet được xem như hành vi trao đổi

hàng hóa, người dân bình thường vẫn có thể tự do tham gia và tự chấp nhận rủi ro.

- Theo Luật Viễn thông Trung Quốc và Luật Quản lý Dịch vụ Thông tin

Mạng, các trang web cung cấp dịch vụ liên quan đến Bitcoin phải đăng kí với cơ

quan quản lý viễn thơng. Các trang web Bitcoin bất hợp pháp sẽ bị đóng cửa.52- Ngồi ra, để tránh việc Bitcoin và các loại hàng hóa ảo khác lạm dụng danh

nghĩa “tiền tệ ảo” để quảng bá q mức, gây ảnh hưởng đến lợi ích cơng cộng và

đồng Nhân dân tệ, thông báo yêu cầu các tổ chức tài chính và các tổ chức thanh

tốn nhận thức đúng về khái niệm “tiền tệ” trong hoạt động hàng ngày, đồng thời

chú trọng giáo dục người dân hiểu đúng về tiền tệ, tiền ảo và hàng hóa ảo, từ đó có

quyết định đầu tư đúng đắn.

Sau sự kiện này, tỷ giá Bitcoin trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh từ

1028.34 USD/BTC xuống còn 894 USD/BTC. Một thời gian sau các trang web lớn của

Trung Quốc là Alibaba và Taobao cũng ngừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin.

ICELAND

Theo Ngân hàng Trung ương Iceland , các đơn vị trong nước không được

phép mua Bitcoin từ các tổ chức nước ngoài , các giao dịch này được cho là làm

chảy máu dòng vốn ra khỏi đất nước . Những giao dịch với Bitcoin là bất hợp pháp

để đảm bảo sự kiểm soát vốn áp dụng ở Iceland sau sự sụp đổ của hệ thống ngân

hàng năm 2008. Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương xếp xuất khẩu hàng hóa và dịch

vụ để đổi lấy Bitcoin cũng là vi phạm về luật kiểm soát vốn. Thương gia và nhà

cung cấp dịch vụ giao dịch bằng Bitcoin là bất hợp pháp. Ngân hàng Trung ương

vẫn chưa có quyết định với việc coi Bitcoin là một loại tiền tệ theo luật Iceland,

cũng không xem xét Bitcoin là tiền điện tử . Tuy nhiên, luật pháp Iceland chưa rõ

ràng trong việc cấm hoạt động giao dịch bằng Bitcoin giữa các đơn vị trong nước

với nhau. Vậy nên hoạt động khai thác Bitcoin vẫn có thể tồn tại ở đất nước này.

Có thể nói điều luật kiểm sốt dòng vốn ở Iceland đã hạn chế hầu hết các

giao dịch, hoạt động liên quan đến Bitcoin. Giao dịch Bitcoin tuy được cho là bất

hợp pháp ở quốc gia này, song từ bảng quy định các điều luật liên quan ở trên có vài

điều cần chú ý:

(1). Sở hữu Bitcoin vẫn được cho phép.

(2). Bán các hàng hóa và tiêu dùng dịch vụ bằng Bitcoin được cho phép

(3). Được phép đào Bitcoin

(4). Mua Bitcoin là bất hợp pháp, theo ngân hàng trung ương Iceland.533.1.3. Tổng kết, so sánh đặc điểm của các nhóm nước có tiêu dùng Bitcoin

Độ mở cửa thị trường

Đối với các nước chấp nhận đồng Bitcoin, đặc điểm chung là hầu hết các

nước này có nền kinh tế tương đối mở cửa. (Xem Biểu đồ 17 – Phụ lục). Tiêu biểu

như Mỹ.

Mỹ luôn được coi là nền kinh tế lớn, đa dạng với thị trường tương đối tự do.

Người Mỹ coi thị trường tự do là cách để khích lệ tự so cá nhân và chủ nghĩa đa

quyền chính trị. Vì vậy khơng có gì lạ khi thị trường tài chính Mỹ đã sớm độc lập

tương đối với chính phủ và có độ mở cửa cao. Mỹ cũng được coi là một trong

những cái nôi của nền tài chính thế giới với biểu tượng phố Wall. Với lịch sử phát

triển lâu đời, người Mỹ đã xây dựng một nền kinh tế cũng chắc và tích lũy nhiều

kinh nghiệm trong quản lý tài chính. Theo KAOPEN – chỉ số đo lường mức độ hội

nhập tài chính ( tức là đo lường mức độ mà một quốc gia kiểm sốt vốn), Mỹ có độ

mở cửa thị trường cao với con số này vào khoảng 2.5

Bên cạnh đó, Mỹ cũng là một trong những quốc gia đứng đầu về xuất nhập khẩu

- Đứng thứ 2 về xuất khẩu hàng hóa- khoảng 1000 tỉ đơ la trong năm 2007,

chỉ sau Đức, mặc dù theo dự báo, Trung Quốc sẽ sớm vượt mặt Mỹ.

- Đứng đầu về tổng kim ngạch nhập khẩu, khoảng 2200 tỉ đô la, gấp 3 lần

kim ngạch nhập khẩu của nước thứ 2 là Đức.

Với tính chất tự do thương mại và mở cửa thị trường, nhu cầu có một đồng

tiền thanh tốn quốc tế và tiện lợi như Bitcoin là rất cao, hơn nữa thị trường Mỹ

cũng được đánh giá là thị trường linh động, có khả năng phản ứng và thích ứng

nhanh với các biến động.

Ngược lại, với các nước hạn chế hay cấm sử dụng Bitcoin, đa số đều là

những nước có nền kinh tế khép kín.

Ví dụ như kinh tế Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn chuyển đổi từ nền

kinh tế tương đối khép kín sang nền kinh tế mở cửa. Sau 10 năm cách mạng văn hóa

với hậu quả nghiêm trọng là suy giảm kinh tế, đóng cửa hàng hóa, giao lưu với các

nước khác, Trung Quốc đang dần dần thay đổi và mở cửa thị trường. Tuy nhiên, so

sánh với các nước phát triền khác, thị trường tài chính Trung Quốc vẫn chịu nhiều sự54quản lý, giám sát của chính phủ. Tháng 7/2005, Trung Quốc mới tiến hành cải cách tỉ

giá và bước đầu để lãi suất cho thị trường quyết định vào cuối năm 2012. Bên cạch

đó, cho đến nay, chính phủ Trung Quốc vẫn rất hạn chế và ngăn cấm sự gia nhập của

các ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới vào thị trường nội địa. Theo đánh giá

của chỉ số KAOPEN, Trung Quốc có mức độ mở cửa thị trường tương đối thấp,

khoảng dưới -1 trong nhiều năm. Vì vậy, việc cho phép lưu hành Bitcoin- một đồng

tiền không biến giới, không quản lý tập trung được coi là không phù hợp với đặc

điểm thị trường Trung Quốc. Việc Trung Quốc hạn chế việc sử dụng Bitcoin, cơ bản

thể hiện sự thận trọng, phù hợp với truyền thống “dò đá qua sơng”, tiệm tiến từng

phấn đã được tiến hành trong nhiều lĩnh vực khác ở Trung Quốc. Có thể thấy các

nước có độ mở cửa càng cao càng có xu hương chấp nhận đồng Bitcoin như Mĩ, Anh,

so với các nước hạn chế như Nga, Brazil hay Trung Quốc.

Độ rủi ro của thị trường

Ngoài ra thì rủi ro thị trường cũng có thể là một trong các yếu tố tác động

đến chế độ pháp lý ở từng nước với Bitcoin vì chấp nhận Bitcoin là chấp nhận một

loại hình tiền ảo tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro hệ thống. Theo đó cac thị

trường chấp nhận Bitcoin như Mỹ, Canada hay Singapore có độ rủi ro thị trường là

0.00% - một con số rất thấp, trong khi các thị hạn chế lưu hành Bitcoin có độ rủi ro

khá cao, như Trung Quốc là 0.9% hay Nga là 2.4%... (Xem Bảng 6 – Phụ lục).

Nhìn chung, với các nước có độ rủi ro thị trường cao, chính phủ thường

khơng chấp nhận Bitcoin vì lo ngại thị trường sẽ khơng thể điều tiết và kiểm sốt

đồng tiền này, và có thể gây nguy hiểm cho cả thị trường.

Sự phát triển của thương mại điện tử.

Khái niệm thương mại điện tử đã xuất hiện từ lâu ở các nước phát triển. Tuy

nhiên ngành thương mại điện tử mới chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2011 với sự tham

gia của các nước đang phát triển ( phát triển tăng 8.8%). Nguyên nhân chủ yếu là do

sự phát triển của công nghệ, sự cải tiến của các sản phẩm, dịch vụ và đặc biệt là sự

bùng nổ của điện thoại thông minh.55Qua Biểu đồ 19 – Phụ lục ta có thể thấy hiện trạng phát triền thanh tốn điện

tử có tác động đến phản ứng của các nước với đồng Bitcoin. Các nước càng phát

triển mạnh phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt càng có xu hướng chấp

nhập hợp pháp Bitcoin ( như US, EU, so với Trung Quốc và Nga).

Cơ sở hạ tầng

Nền kinh tế Mỹ đặc biệt giàu có về cơng nghệ thông tin. Trên khắp thế giới,

giá trị tổng tài sản trí tuệ của Mỹ, bao gồm phần mềm và sơ đồ sáng chế ước tính

vào khoảng nhiều tỉ đơ la. Đây cũng là quốc gia khởi đầu và sở hữu nhiều thương

hiệu mạnh vềkhoa học kĩ thuật và công nghệ thơng tin như Apple,Google,Microsoft…Chính nền tảng vững chắc về cơng nghệ đã giúp Mỹ mạnh dạn

chấp nhận đồng Bitcoin-một đồng tiền ảo.

Nhìn chung, những nước sớm chấp nhận Bitcoin đều là những quốc gia có

cơng nghệ thơng tin phát triển, trong khi đó, dù cũng là một nước phát triển mạnh

trên thế giới nhưng Trung Quốc và các nước khác vẫn phải nhập khẩu cơng nghệ, vì

vậy khó có khả năng quản lý đồng Bitcoin.

Tâm lý, hành vi người sử dụng

Đây cũng là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến ảnh hưởng của

Bitcoin trên các quốc gia khác nhau. Tại Trung Quốc, thanh toán bằng tiền mặt là

loại hình thanh tốn phổ biến nhất. Hầu hết người Trung Quốc có niềm tin rất thấp

vào độ an tồn, đảm bảo của các giao dịch điện tử. Còn tại Châu Âu và Mỹ, các

quốc gia có nền tài chính lâu đời, người dùng có xu hướng sử dụng thanh tốn điện

tử vì tính kinh tế và tiện lợi của nó.

Thể chế chính trị

Ý thức hệ của chính phủ thường gắn với chữ cộng hòa. Các quốc gia Châu

Á bị ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mao cũng nhấn mạnh hệ thống tư tưởng của mình

bằng cách thêm từ Nhân dân vào tên chính thức của họ. Theo Hiến pháp Trung

Quốc, nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là một nước xã hội chủ nghĩa của nền

chuyên chính nhân dân, do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy liên minh công nơng

làm nền tảng. Trung Quốc là một hình thức cộng hòa mà quyền lực của chính phủ là56quyền lực chung, "của dân, do dân, vì dân", khơng có quyền lực cá nhân hay quyền

lực của một nhóm nhà lãnh đạo, các cơ quan chính phủ đều được bầu hoặc bổ

nhiệm. Và vì lấy nhân dân làm gốc nên chính phủ cần đảm bảo những bước đi an

toàn nhất cho nhân dân cũng như tối thiểu các rủi ro có thể xảy ra.

Hoa Kỳ là quốc gia chỉ đơn giản dùng từ liên bang để nhấn mạnh họ là Liên

bang Độc lập, được cấu thành bởi các tiểu bang khác nhau (United States), trong đó

thống đốc các bang được nhân dân bầu cử lên và có tồn quyền điều hành trong

bang đó. Mỹ có một nhà nước đa đảng (lưỡng đảng) hiệu quả với các đảng chính trị

được quy định nhưng khơng bị cấm. Là một nước cộng hòa, quyền lực tối cao trong

hệ thống Mỹ thuộc về nhân dân. Quyền lực này được sử dụng thông qua các cuộc

bầu cử, trong đó các cử tri bầu ra Tổng thống, các Nghị sĩ Quốc hội, nhiều quan

chức tiểu bang và địa phương lên điều hành hoạt động. Và khi chính quyền có vai

trò điều tiết nền kinh tế và nhân dân nắm giữ quyền quyết định, họ sẽ áp dụng

những công nghệ tiên tiến nhất để thúc đẩy mọi giao dịch trở nên nhanh gọn mang

lại hiệu quả cao trong công việc

Tóm lại, dù có các đặc điểm khác nhau nhưng những nước chấp nhận Bitcoin

đều là các quốc gia có nền kinh tế mở, rủi ro thị trường thấp, thương mại điện tử và

khoa học công nghệ phát triển, tâm lý người dùng ưa chng thanh tốn điện tử và

nền chính trị dân chủ. Đa số các nước này đều đã có cơ chế giám sát tốt và sẽ quản

lý Bitcoin theo hướng tập trung, nghĩa là giao cho một cơ quan, bộ phận nào đấy tập

trung quản lý chứ không phân tán theo giao đoạn như ở một số nước. Ngồi ra, đến

thời điểm hiện tại, chưa có một nước nào thiết lập các điều khoản hay luật lệ riêng

cho Bitcoin mà chủ yếu xác định lại hình thái của nó để quản lý, như Mỹ xác định

Bitcoin là một tài sản còn các nước EU xác định như một loại tiền ảo. Điều này vừa

giúp các nước kiểm sốt, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm tính phức tạp

trong việc quản lý Bitcoin.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỀN ẢO BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI: THỰC TIỄN SỬ DỤNG, QUẢN LÝ VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VỀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×