Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

11Biểu đồ 1. Sơ đồ quá trình nghiên cứu

Nguồn: Kết quả điều tra của nhóm nghiên cứu5.2. Phương pháp thu thập dữ liệu:

-Dữ liệu thứ cấp: Các bài báo, thông tin trong các nghiên cứu và những đánh

giá mang tính chuyên môn của các chuyên gia liên quan đến vấn đề môi trường,

chất lượng đào tạo dành cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn cả nước và đặc biệt-trên thành phố Hà Nội.

Dữ liệu sơ cấp: Thu thập trực tiếp từ phương pháp phỏng vấn sâu các chuyên

gia và phương pháp khảo sát dựa trên kết quả bảng hỏi và phiếu điều tra được

phát tới học sinh, phụ huynh tại các trường THCS Hoà nhập dành cho trẻ

khuyết tật tại Hà Nội (từ 01/03/2015 đến 01/04/2015) nhằm đánh giá chân thực

và khách quan dưới nhiều góc độ và quan điểm cá nhân về mức độ hài lòng của

những “khách hàng” trực tiếp sử dụng dịch vụ đào tạo này12Phương pháp phỏng vấn sâu: Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 9

phụ huynh học sinh (mỗi trường 3 phụ huynh) trong tháng 04/2015 về mong

đợi và cảm nhận của họ về dịch vụ chương trình đào tạo tại các trường THCS

Hoà nhập trên địa bàn Hà Nội, bằng phương pháp gặp mặt và phỏng vấn trực

tiếp. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu còn phỏng vấn 2 chuyên gia về thực trạng

sự hài lòng đối với chương trình đào tạo hồ nhập của các trường THCS Hoà

nhập tại Hà Nội, nguyên nhân của những vấn đề bất cập đang tồn tại và gợi ý

giải pháp giúp đáp ứng và hoàn thiện sự hài lòng đối với những người trực tiếp

sử dụng chương trình đào tạo nêu trên, bằng cách gặp mặt trực tiếp tại cơ quan

công tác của họ. Các chuyên gia gồm có:

+ Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Viện Trưởng Viện Giáo dục và Đào tạo

Đặc biệt (Hà Nội)

+ Ông Đinh Văn Đoàn, Hiệu trưởng trường THCS Hoà nhập Xã Đàn

(Đống Đa, Hà Nội).

Phương pháp khảo sát: Nhóm nghiên cứu phát 180 phiếu điều tra (có sự

hỗ trợ đặc thù của các giáo viên phù hợp với chương trình đào tạo dành cho trẻ

khuyết tật) tới các học sinh, phụ huynh tại các trường THCS Hoà nhập trên địa

bàn Hà Nội, bằng phương pháp gặp mặt và phát phiếu trực tiếp tại các trường

học, bến xe buýt thuộc phạm vi nghiên cứu. Sau khi người tham gia khảo sát đã

hồn thành phiếu, nhóm nghiên cứu tiến hành thu phiếu ngay hoặc hẹn thời gian

thu phiếu. Địa điểm phát phiếu khảo sát cụ thể là:

+ Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu: trước cổng trường, tại các bến xe

buýt, bãi gửi xe gần khu vực trường.

+ Trường THCS Dạy trẻ Câm, Điếc Nhân Chính – Hà Nội: trước cổng

trường, tại các bên xe buýt, khu vực gửi xe gần khu vực trường.

+ Trường THCS Xã Đàn: trước cổng trường, tại các bên xe buýt, khu vực

gửi xe gần khu vực trường.13- Cách thức chọn mẫu: Lựa chọn ngẫu nhiên các học sinh để phát phiếu

khảo sát nhằm đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá trên nhiều đối tượng

học sinh hoà nhập khác nhau.

5.3. Phương pháp phân tích dữ liệu:

Nhóm đã sử dụng các phần mềm Excel cùng các phần mềm phân tích như

sau:

- Sử dụng phần mềm thống kê SPSS.

- Hệ số tin tưởng Cronbach’s Alpha.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA

- Phân tích hồi qui

- Phân tích phương sai6. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

a) “Biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp cho học sinh chậm phát triển

trí tuệ học hoà nhập” – Nguyễn Xuân Anh (2005)

Trong nghiên cứu đánh giá này, giáo sư Nguyễn Xuân Anh đã thực hiện

đánh giá thực trạng hiện thời của tình hình giáo dục hành vi giao tiếp dành cho

học sinh chậm phát triển trí tuệ hồ nhập. Sau khi tiến hành thu thập dữ liệu đối

với giáo viên giảng dạy và học sinh chậm phát triển trí tuệ, giá sư đã phân tích

dữ liệu thu được bằng các phương pháp Phân tích nhân tố khám phá hay mơ

hình đo lường chất lượng Servqual. Cuối cùng, giáo sư đưa ra những biện pháp

có thể cải thiện tình hình giáo dục hành vi giao tiếp cho học sinh chậm phát

triển trí tuệ. Tuy nhiên nghiên cứu chỉ được tiến hành trên đối tượng cụ thể là

học sinh chậm phát triển trí tuệ tại các trường dành cho trẻ em khuyết tật tại Đà

Nẵng mà chưa đề cập đến các đối tượng chung khác trong các trườn hòa nhập.

Điều này phần nào đó cũng dẫn đến những hạn chế nhất định khi khảo sát sự

hài lòng của các chủ thể sử dụng những dịch vụ đào tạo đặc biệt này.14b) “Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

tại trường Tiểu học Hải Vân” - TP. Đà Nẵng – Nguyễn Trường Phi (2005)

Có thể nói, đây là một nghiên cứu khá gần với đề tài của chũng tôi đề ra

nghiên cứu. Điểm nổi bật trong nghiên cứu trên chính là tính chi tiết, cụ thể của

các hiện trạng và biện pháp dành cho trẻ em khuyết tật. Tác giả đã đưa ra rất cụ

thể mối quan hệ giữ chính sách của chính phủ, cơ sở vật chất hay sự liên kết

giữa các bộ ngành liên quan đối với sự hài lòng của chủ thể cho chương trình

đào tạo nhập. Tuy nhiên, bài ngghien cứu chỉ dừng lại ở mức đưa ra mỗi liên hệ

thơng qua lý thuyết mà chưa có cơ sở cụ thể dựa trên các mơ hình nghiên cứu.

Mặc dù có điều tra cụ thể về số học sinh tham gia điều tra, tuy nhiên tác giả

chưa đưa ra yếu tố ảnh hưởng cụ thể. Đây chính là yếu tố giảm độ tính thuyết

phục và tin cậy đối với nghiên cứu.

c) “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại

trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội” - Bùi Thị Ngọc Ánh &

Đào Thị Hồng Vân (2013)

Nghiên cứu dựa trên khung lý thuyết về chất lượng dịch vụ SERVQUAL

và mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng Customer Satisfaction Index – CSI,

nhóm tác giả đã nêu ra được các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của

sinh viên: Cơ sở vật chất, Giảng viên, Chương trình đào tạo, Khả năng phục

vụ. Từ đó thiết kế bảng hỏi dựa trên những tiêu chí này.

Sau khi thu thập dữ liệu bảng hỏi, nhóm tác giả tiến hành phân tích dữ liệu

sử dụng phần mềm thống kê SPSS. Các thang đo được đánh giá thơng qua cơng

cụ chính là hệ số tin tưởng Cronbach Alpha. Để khẳng định mức độ phù hợp

của thang đo với các biến quan sát, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích

nhân tố khám phá EFA, cuối cùng là tiến hành phân tích hồi qui, phân tích

phương sai một nhân tố ANOVA.

Kết luận: thứ tự ưu tiên của các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của sinh

viên : (1) Cơ sở vật chất; (2) Chương trình đào tạo; (3) Khả năng phục vụ; (4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×