Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ số EFA lần 4

Hệ số EFA lần 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

145Rotated Component Matrixa

1

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.558

.648

.646

.673

.576

.747

.794

.638

.507

.774

.688

.588

.504

.527

.700

.677

.565

.560

.536

.705

.779

.548

.587

.627

.700

.618Extraction Method: Principal Component

Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

a. Rotation converged in 7

iterations.146PL15. Kết quả hồi quy biến thỏa mãn theo 5 biến độc lập

Model Summary

Std. Error

Mode

lR1.714aRAdjusted Rof theSquareSquareEstimate.510.479 .72180643a. Predictors: (Constant), time, REGR factor

score 4 for analysis 1, REGR factor score 5 for

analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1,

REGR factor score 3 for analysis 1, REGR

factor score 2 for analysis 1, sex147ANOVAb

Model

1Sum of

SquaresMean

SquaredfRegressio

n54.5505Residual80.450130135.000135TotalFSig.10.910 17.630.000a.619a. Predictors: (Constant), REGR factor score 5 for analysis 4,

REGR factor score 4 for analysis 4, REGR factor score 3 for

analysis 4, REGR factor score 2 for analysis 4, REGR factor score

1 for analysis 4

b. Dependent Variable: REGR factor score 1 for

analysis 5Coefficientsa

Unstandardized

Coefficients

Model

1(Constant)BStd. ErrorStandardize

d

Coefficients

BetatSig..0001.000-8.430E18.067Chuong trinh dao

tao.244.068.2443.607.000Doi ngu Giao vien.361.068.3615.330.000Doi ngu can bo phuc

vu va ho tro gia duc.325.068.3254.802.000Co so vat chat.150.068.1502.221.028Chuong trinh bo tro.293.068.2934.327.000a. Dependent Variable: Do hai long chung148149PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT HỌC SINH

Phiếu khảo sát về sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ dịch vụ đào

tạo

tại trường THCS Hòa nhập tại Hà Nội dành cho trẻ khuyết tật

Kính chào Quí vị phụ huynh và các bạn học sinh!

Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học của trường ĐH Kinh tế Quốc dân chúng

tôi đang tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân đối với các dịch vụ đào

tạo tại các trường THCS Hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật tại Hà Nội. Phiếu

điều tra dưới đây chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu nhằm đề xuất giải pháp

nâng cao sự hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ tại trường THCS Hòa

nhập dành trẻ khuyết tật Hà Nội. Chúng tơi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá

nhân của người được khảo sát.

Xin trân trọng cảm ơn!

I.

-II.Các thông tin chung về người điền phiếu:

Hãy đánh dấu vào ơ thích hợp:

Giới tính:

□ Nam

□ Nữ

Đối tượng điền phiếu:

□ Phụ huynh

□ Học sinh

Thời gian học và sử dụng dịch vụ tại trường:

□ 1 năm

□ 2 – 3 năm

□ trên 3 năm

Khảo sát về mức độ hài lòng của người dânHãy đánh dấu vào mức độ hài lòng của Q phụ huynh/ các em học sinh bạn

đối với các dịch vụ được cung cấp theo các khía cạnh trong bảng sau với

thang điểm đánh giá từ 1 đến 5. Trong đó:

1 - Mức độ hài lòng thấp nhất5 - Mức độ hài lòng cao nhất150(Hồn tồn khơng hài lòng)(Hồn tồnhài lòng)ST

TTHỰC TRẠNGMONG ĐỢI chương

trình đào tạo dànhCÁC YẾU TỐchương trình đào

tạo dành cho trẻcho trẻ khuyết tậtThấp nhất... cao nhấtkhuyết tật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO

TẠOThấp nhất… cao nhất112345Số lượng môn học12345212345Nội dung môn học12345312345Kết cấu chương trình1234541234512345512345ĐÁNH GIÁ CHUNG12345Thấp nhất... cao nhấtGIÁO VIÊNLượng kiến thức chương trình

cung cấpThấp nhất... cao nhất112345Trình độ sư phạm12345212345Phương pháp giảng dạy12345312345Khả năng truyền đạt12345Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ số EFA lần 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×