Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương sai trích EFA lần 2

Phương sai trích EFA lần 2

Tải bản đầy đủ - 0trang

133Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694

1.568

1.405

1.298

1.197

1.029

.893

.749

.702

.576

.540

.495

.399

.360

.293

.276

.220

.193

.142

.127

.103

.088

.074

.059

.034% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841

5.408

4.843

4.477

4.129

3.549

3.078

2.583

2.421

1.986

1.861

1.708

1.377

1.241

1.010

.951

.758

.665

.490

.440

.355

.304

.253

.202

.117Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791

61.198

66.042

70.519

74.648

78.197

81.276

83.859

86.280

88.266

90.128

91.836

93.213

94.454

95.464

96.415

97.173

97.839

98.329

98.768

99.123

99.428

99.681

99.883

100.000Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791Rotation Su

Total

4.148

3.999

3.345

2.540

2.148134Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

LoadingsInitial Eigenvalues

Comp

onent

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28Total

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694

1.568

1.405

1.298

1.197

1.029

.893

.749

.702

.576

.540

.495

.399

.360

.293

.276

.220

.193

.142

.127

.103

.088

.074

.059% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841

5.408

4.843

4.477

4.129

3.549

3.078

2.583

2.421

1.986

1.861

1.708

1.377

1.241

1.010

.951

.758

.665

.490

.440

.355

.304

.253

.202Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791

61.198

66.042

70.519

74.648

78.197

81.276

83.859

86.280

88.266

90.128

91.836

93.213

94.454

95.464

96.415

97.173

97.839

98.329

98.768

99.123

99.428

99.681

99.883Extraction Method: Principal ComponentTotal

7.267

3.069

2.330

1.820

1.694% of

Variance

25.058

10.583

8.034

6.274

5.841Cumulative

%

25.058

35.641

43.675

49.950

55.791Rotation Su

Total

4.148

3.999

3.345

2.540

2.148135Hệ số EFA lần 2136Rotated Component Matrixa

1

A1

A2

B2

B3

B4

B5

B8

B9

C1

C3

C4

C5

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

E1

E2

E3

E4

A

B

C

DComponent

2

3

45.534

.528

.618

.638

.658

.575

.742

.743

.701

.568

.736

.681

.562

.576

.531

.666

.720

.579

.593

.553

.703

.764

.507

.578

.658

.667

.557Extraction Method: Principal Component

Analysis.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương sai trích EFA lần 2

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×