Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PL 10. Kết quả kiểm định EFA lần 3

PL 10. Kết quả kiểm định EFA lần 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânDf

Sig.231

.000Phương sai trích lần 34

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2167.6803.934

3.606

3.039

2.847

2.513

2.248

2.186

1.994

1.869

1.631

1.500

1.329

1.163

.992

.82771.613

75.219

78.258

81.105

83.619

85.866

88.052

90.046

91.915

93.546

95.046

96.376

97.539

98.531

99.35721.8703.148 14.308 14.30837.7392.599 11.81326.12147.9002.565 11.66037.78155.9432.537 11.53049.3116.65162.5952.331 10.597 59.9085.08567.6801.710 7.77191Cumulative %5.08555.94321.87

0

15.86

9

10.16

1

8.044% of variance62.59547.900Total6.65137.7394.81

1

3.49

1

2.23

5

1.77

0

1.46

3

1.11

9Cumulative %21.870Cumulative %21.87

0

15.86

9

10.16

1

8.044of Rotation sums of squared

loadings% of variance34.81

1

3.49

1

2.23

5

1.77

0

1.46

3

1.11

9

.865

.793

.669

.626

.553

.495

.481

.439

.411

.359

.330

.292

.256

.218

.182Extraction sums

squared loadings

Total2% of variance1TotalComponentTotal variance explained

Initial eigenvalues67.680Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân22.141.643100.00

0

Extraction method: principal component analysis.Hệ số tải lần 3

Rotated component matrixa

Component

1

2

Giang vien .786

nghiem tuc34Giang vien .774

quan tam

Giang vien .742

cong bang

Giang vien .695

than thien

Giang vien .639

khuyen

khich

Giai tri tren

internet.836Dtdd

Giai tri tren

dtdd.805

.787Noi chuyen

qua internet.660Giang vien

nuoc ngoai.773Chuong trinh

hoc

Can bo quan

ly

Khuvuc

Tnguyen

Vnghe

Knm.754

.649

.601

.826

.779

.7449256Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânClb

Noi quy de

tiep can.720

.880Noi quy linh

.851

hoat

Noi quy ro

.786

rang

Hv bo

Hv me

Extraction

method:

principal

component

Rotation method: varimax with kaiser normalization.

A. Rotation converged in 7 iterations..886

.870

analysis.PL 11. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVSV

Model Summary

Model1R.549aR SquareAdjusted R Square.302Std. Error of the

Estimate.2662.64516a. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MTModel

1RegressionANOVAa

Sum of

df

Squares

350.996

6Mean

Square

58.499Residual

811.638

116

6.997

Total

1162.634

122

a. Dependent Variable: SVSV

b. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT93F

8.361Sig.

.000bKhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânCoefficientsa

Unstandardized

Standardized

Coefficients

CoefficientsModelB

1(Constant).370HDNK

.711

CN

-.959

QDNT

.263

MT

-.750

GV

1.835

GD

-.273

a. Dependent Variable: SVSVStd.

Error

2.076tSig.Beta.275

.410

.309

.338

.355

.234.225

-.195

.073

-.215

.479

-.096.178.8592.582

-2.340

.852

-2.221

5.173

-1.166.011

.021

.396

.028

.000

.246PL 12. Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là SVGV

Model Summary

ModelRR Square.486a1Adjusted R Square.237Std. Error of the

Estimate.1973.21730a. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MTANOVAa

Model

1Sum of

Squares

RegressiondfMean

Square372.077662.013Residual1200.71911610.351Total1572.797122a. Dependent Variable: SVGV

b. Predictors: (Constant), GD, GV, CN, HDNK, QDNT, MT94F

5.991Sig.

.000bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PL 10. Kết quả kiểm định EFA lần 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×