Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC: CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY

PHỤ LỤC: CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY

Tải bản đầy đủ - 0trang

105PL2. Mơ hình 2

-Mơ hình FE-Mơ hình RE106-Kiểm định Hausman107PL3. Mơ hình 3

-Mơ hình FE-Mơ hình RE-Kiểm định Hausman108PL4. Mơ hình 4

-Mơ hình FE-Mơ hình RE109-Kiểm định HausmanPL5. Mơ hình 5

-Mơ hình FE110-Mơ hình RE-Kiểm định Hausman111PL6. Mơ hình 6

-Mơ hình FE-Mơ hình RE112-Kiểm định HausmanPL7. Mơ hình 7

-Mơ hình FE113-Mơ hình RE-Kiểm định Hausman114PL8. Mơ hình 8

-Mơ hình FE-Mơ hình RE115-Kiểm định HausmanPL9. Mơ hình 9

-Mơ hình FETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC: CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×