Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các rủi ro thường gặp và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro

Các rủi ro thường gặp và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Các biện pháp hạn chế rủi ro:

Một là: Định giá tài sản một cách khách quan, chính xác,

khảo thảm nhiều nguồn thông tin, nên xác định giá trị đảm

bảo thấp hơn giá trị thực tế (20-30%) nhằm giảm thiếu rủi ro.

Hai là: Yêu cầu chủ sở hữu phải mua bảo hiểm nếu tài sản

đối với tài sản đảm bảo, giá trị tối thiếu bằng giá trị đảm bảo.

Ba là: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra định kỳ hàng hóa,

kiểm sốt chặt chẽ quy trình quản lý hàng hóa.

Bốn là: Theo dõi biến động giá cả trên thị trường và kịp

thời đưa ra biện pháp xử lý.KẾT LUẬN

Cầm cố hàng hóa là một hoạt động mang lại nhiều rủi ro,

khó khăn trong việc xử lý tài sản bảo đảm, dẫn đến nợ xấu và

tranh chấp giữa các ngân hàng.Để hạn chế các rủi ro dohoạt động này mang lại, cần thiết phải có một hệ thống các

quy định cụ thể để điều chỉnh hoạt động này cũng như các

hoạt động giao dịch bảo đảm khác.28DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sự Việt

Nam, tập 1 – 2, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội – 2010;

2. TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)(2016), Bình luận khoa

học Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam năm 2015, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ - PGS. TS. Trần Thị Huệ (Đồng

chủ biên) (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm

2015 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nxb.

Cơng an nhân dân, Hà Nội

4. Phạm Văn Tuyết, Hoàn thiện chế định pháp luật về giao

dịch bảo đảm, Đề tài khoa học cấp trường Đại học Luật Hà

Nội, 2014;

5. Bộ luật dân sự năm 2015;

6. Luật đất đai năm 2013;

7. Luật nhà ở năm 2014;

8. Luật công chứng năm 2014;

9. Nghị định của Chính phủ số 163/2006/NĐ-CP ngày

29/12/2006 về GDBĐ;

10. Nghị định của Chính phủ số 11/2012/NĐ-CP ngày

22/02/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về GDBĐ;

11. Nghị định của Chính phủ số 83/2010/NĐ-CP ngày

23/7/2010 về đăng kí GDBĐ;12. Thơng tư số 05/2011/TT-BTP của Bộ Tư Pháp ngày 16

tháng 2 năm 2011 hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký,

cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng,

thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương

thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm

Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao

dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

13. Thông tư 26/2015/TT-NHNN về hướng dẫn trình tự, thủ

tục thế chấp, giải chấp Tài sản là dự án đầu tư xây dựng

nhà ở, nhà ở HTTT.

14. Thu Hằng - Thời báo kinh doanh, "Vị đắng" cho vay với

tài sản đảm bảo là hàng hóa, Truy cập ngày 30/07/2017

http://thoibaokinhdoanh.vn/Lang-kinh-8/Vi-dang--cho-vayvoi-tai-san-dam-bao-la-hang-hoa-7996.html

15. Báo mới, Thận trọng cho vay thế chấp hàng hóa, Truy

cập ngày 30/07/2017

http://www.baomoi.com/than-trong-cho-vay-the-chaphang-hoa/c/13059656.epiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các rủi ro thường gặp và biện pháp nhằm hạn chế rủi ro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×