Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn thiện pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài nói chung tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài nói chung tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

cầu này, cần tiến hành rà soát một cách tổng thể các quy

phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố

nước ngồi, tìm ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế điều

chỉnh pháp luật.

Thứ ba, nâng các hiệu quả của việc áp dụng các quy định

của Điều ước quốc tế, Tập quán quốc tế và pháp luật nước

ngồi. Trình độ năng lực áp dụng pháp luật nước ngồi của

thẩm phán Tòa án còn nhiều hạn chế khi xét xử các tranh

chấp dân sự có yếu tố nước ngồi. Do khơng am hiểu về pháp

lt, nhất là về xung đột pháp luật, cũng như không hiểu được

nội dung pháp luật nước ngoài, cho nên thẩm phán khơng thể

áp dụng pháp luật nước ngồi trong khi xét xử. Điều này vơ

hình chung đã làm cho các quy phạm xung đột dẫn chiếu đến

việc áp dụng pháp luật nước ngồi trở nên hình thức, khơng

được thực hiện được trong thực tiễn. Cần phải hoàn thiện

pháp luật điều chỉnh các quan hệ thừa kế có yếu tố nước

ngồi để đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực xét xử của

Tòa án trong việc áp dụng pháp luật và điều ước quốc tế, kể

cả pháp luật nước ngoài, để giải quyết tranh chấp về thừa kế

có yếu tố nước ngoài.

Thứ tư, tăng cường ký kết các Điều ước quốc tế, tham gia

đàm phán, trao đổi, thương lượng để ký kết các điều ước song

phương và đa phương. Việc ký kết các điều ước quốc tế tạo

điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết tranh chấp dễ dàng

và không tốn kém về thời gian.KẾT LUẬN

Từ những phân tích trên, có thể thấy Bộ luật dân sự 2015

đã quy định một cách khá chặt chẽ và phù hợp với thông lệ

12quốc tế về vấn đề thừa kế theo di chúc có yếu tố nước ngoài.

Cũng từ đây, nâng cao giá trị pháp luật Việt Nam và góp phân

giải quyết hiệu quả các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngồi

phát sinh trong đời sống xã hội hiện này.13DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Tư pháp quốc

tế, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn Tư pháp quốc tế, TS.

Vũ Thị Phương Lan – TS. Nguyễn Thái Mai (Đồng chủ biên)

(2017), Hướng dẫn học Tư pháp quốc tế, NXB. Chính Trị

Quốc Gia Sự Thật, Hà Nội.

3. PGS. TS. Nguyễn Văn Cừ - PGS. TS. Trần Thị Huệ (Đồng chủ

biên)(2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015

của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Công

an nhân dân, Hà Nội.

4. TS. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ biên)(2016), Bình luận khoa

học Bộ luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa

Việt Nam năm 2015, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

5. Các văn bản pháp luật:

- Bộ luật dân sự năm 2015;

- Bộ luật dân sự năm 2005.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn thiện pháp luật về thừa kế có yếu tố nước ngoài nói chung tại Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×