Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân tại trại giam

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân tại trại giam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việc tổ chức lao động sản xuất thể hiện ở các mặt làm gì, làm như thế nào,

kết quả ra sao, chủ yếu phụ thuộc vào sự chỉ đạo của ban giám thị nói chung,

giám thị trại giam nói riêng. Từ nguyên nhân này dẫn đến tình tr ạng m ột m ặt

hạn chế hiệu quả của giáo dục phạm nhân, mặt khác nhiều đơn vị tr ại giam

chạy theo xu hướng sản xuất mà lỏng lẻo trong ch ỉ đạo, thực hiện các nhi ệm

vụ khác. Đơn cử như việc đưa phạm nhân đi làm xa tr ại giam hàng ch ục cây

số, để phạm nhân khơng có bằng lái điều khiển xe công nông gây tai n ạn ở

Trại giam H.T vài năm trước đây.

Bên cạnh đó, chế độ hạch toán, quản lý lao động s ản xuất trong tr ại

giam cũng chưa được pháp luật hóa, thậm chí chưa được tổng k ết. Ph ạm

nhân - người lao động chưa thật sự được hiểu những thành quả lao đ ộng c ủa

chính họ. Do vậy, lao động cũng chưa đạt tới hiệu quả giáo dục xứng t ầm của

nó.

Thứ ba, Nâng cao chất lượng chun mơn và trau dồi đạo đ ức đối v ới đ ội

ngũ cán bộ trại giam

Một yếu tố không thể thiếu trong nhiệm vụ giáo dục ph ạm nhân là đội

ngũ cán bộ giáo dục. Xuất phát từ thực trạng thiếu lu ật định về các v ấn đ ề c ơ

bản của giáo dục như đã nêu trên mà lĩnh vực xây dựng đ ội ngũ cán b ộ giáo

dục chuyên nghiệp ở các trại giam đang bị "b ỏ tr ắng". Theo nh ận định c ủa

một đề tài khoa học về chức danh giám thị tr ại giam, do C ục Qu ản lý tr ại

giam - Bộ Công an tiến hành mới đây thì, ngay cả ph ần l ớn các giám th ị tr ại

giam cũng chưa nắm được tính chất và nguyên tắc cơ bản về công tác giáo

dục; bản thân chưa được đào tạo chuyên môn về kỹ năng sư ph ạm. Đ ội ngũ

cán bộ giáo dục chưa đạt được mức độ tối thiểu cần thiết so với m ục đích,

yêu cầu giáo dục mà pháp luật, xã hội đòi hỏi.12KẾT THÚC VẤN ĐỀ

Qua việc tìm hiểu, phân tích những vấn đề cơ bản về phương pháp

thuyết phục trong giáo dục cải tạo phạm nhân tại tr ại giam, chúng ta đã th ấy

được ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Ơng cha ta có câu “c ủi khơ r ất d ễ

cháy, nhưng củi tươi cũng có thể cháy”, việc phạm tội diễn ra r ất nhanh

chóng, từ một con người bình thường nhưng do lòng tham nhất thời nên đã

phạm pháp, rơi vào vòng lao lí. Khi con người ta ở bờ vực của s ự tuy ệt v ọng,

có lẽ việc giúp họ vượt qua tình cảnh đó là điều nên làm. Nh ững người giám

thị, quản giáo trại giam là những bác sĩ, là những vị anh hùng cứu vớt tâm

hồn, và thiên lương của phạm nhân, giúp họ nhận ra điều sai, giáo dục c ải t ạo

họ để họ trở thành nhữung con người có ích cho xã hội.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Nhà xuất bản

Công an nhân dân, Hà Nội 2016.

2. Chu Liên Anh, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Viện đại học mở, Nxb. Công an

nhân dân, Hà Nội, 2009.

3. Chu Liên Anh, Dương Thị Loan, Giáo trình tâm lí học tư pháp, Nxb. Giáo dục,

Hà Nội, 2010.

4. Chu Liên Anh, Dương Thị Loan, Tâm lí học tư pháp - Hướng dẫn trả lời lí

thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm , Nxb. Chính trị-hành chính,

Hà Nội, 2010.

5. Nguyễn Hồi Loan, Đặng Thanh Nga, Giáo trình tâm lí học pháp lí, Nhà xuất

bản Đại học quốc gia Hà Nội 2004.

6. Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam năm 2015;

7. Dantri.com, Nữ quản giáo và hành trình cảm hóa phạm nhân, Truy cập ngày

11/11/2018;

https://dantri.com.vn/phap-luat/nu-quan-giao-va-hanh-trinh-cam-hoapham-nhan-2017070609470543.htm

8. Nhandan.com.vn, Tổ chức giáo dục cải tạo người chấp hành hình phạt tù,

Truy cập ngày 11/11/2018;

http://www.nhandan.com.vn/phapluat/item/9150202-.htmlPHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌAMột giờ tuyên truyền pháp luật tại

trại giamMỗi một phạm nhân lại có hồn cảnh

và diễn biến tâm lý khác nhauGiáo dục đào tạo việc làm là hoạt

động diễn ra phổ biến ở các trại giamTạo thói quen lao động lành mạnh cho

Phạm nhânĐảm bảo đời sống văn hóa tinh thần

cho Phạm nhânGiúp họ trở thành những cơng dân tốt,

có ích cho xã hội sau nàyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục phạm nhân tại trại giam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×