Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những điểm còn tồn tại và giải pháp khắc phục

Những điểm còn tồn tại và giải pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngoài ra, việc thờ cúng tổ tiên một cách quá trán, chú trọng

vào hình thức, coi cúng tế tổ tiên như việc thể hiện đẳng cấp là

việc làm hết sức nguy ngại, gây tốn kém về tiền của vật chất, lãng

phí rất nhiều. Thờ cúng tổ tiên, trước hết phải có cái tâm, tâm phải

trong sạch thì khi ấy, mới thực sự được phù hộ. Vì vậy, cần gìn giữ

giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống. Hiểu rõ và nắm chắc

những tục lệ truyền thống là việc mà giới trẻ ngày nay luôn chú

trọng, tránh những hiện tượng đáng buồn mà hiện nay đang diễn

ra.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ việc giữ

gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề vô cùng cấp thiết

.Thực tế cho thấy rằng những tác động của mặt trái cơ chế thị

trường; sự xâm nhập của văn hóa phương Tây đã và đang làm

thay đổi giá trị truyền thống của gia gia đình, dòng họ, làng xã và

của cả dân tộc. Thờ cúng tổ tiên góp phần bảo lưu, giữ gìn những

truyền thống tốt đẹp của ông cha trước sự xâm lăng của văn hóa

phương ngoại.

Đã bao thế kỷ trơi qua, cung cách và quan niệm thờ phụng tổ

tiên của người Việt Nam xét theo góc độ nào đó đã có nhiều thay

đổi nhưng ý nghĩa lớn nhất thì vẫn còn ngun vẹn. Đó thể hiện sự

hiếu thuận và lòng biết ơn của con cháu đối với các bậc sinh

thành.

b. Giải pháp khắc phục

Dựa vào thực tế tác động đa chiều của bối cảnh hội nhập hiện

nay lên tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Em xin được đề xuất một số

phương án giải quyết sau:

29Một là, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng

cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu

biết về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” , hiếu thuận của con người

Việt Nam, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, tín

ngưỡng thờ cúng tổ tiên một cách chủ động, tích cực và tự giác.

Chỉ có như vậy cốt cách dân tộc, lòng tự tơn dân tộc mới ln giữ

vai trò hạt nhân trong quá trình phát triển kinh tế và phát triển nói

chung của dân tộc. Đây là một quá trình khơng thể nóng vội,

nhưng cũng khơng thể chậm trễ mà cần được thực hiện thông qua

nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp giáo dục và tự giáo dục

trong chính cộng đồng dân tộc.

Hai là, giữ gìn bản sắc tín ngưỡng trong q trình phát triển

kinh tế phải do chính các chủ thể văn hóa thực hiện. Mọi nguồn

lực bên ngoài chỉ phát huy hiệu quả khi chủ thể văn hóa có ý thức

tự giác giữ gìn và phát huy bản sắc tín ngưỡng của dân tộc. Những

giải pháp phát triển về kinh tế để đáp ứng những nhu cầu dân sinh

phải gắn với nhu cầu bảo vệ đời sống tinh thần, bảo vệ bản sắc

văn hóa. Muốn vậy, mọi chính sách đều phải gắn với cộng đồng

dân tộc, tôn trọng quyền quyết định của cộng đồng dân tộc, đồng

thời phải đầu tư nghiên cứu sâu sắc về những giá trị của văn hóa

dân tộc để có những giải pháp phù hợp.

Ba là, giữ gìn và phát huy bản sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên

phải có phương pháp, cách thức phù hợp, đi vào thực chất, chống

căn bệnh hình thức, chạy theo phong trào làm phá vỡ tính đa

dạng, phong phú và bản sắc văn hóa. Trên cơ sở đó sẽ phát huy

được tính sáng tạo trong giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển

30kinh tế, ngăn chặn sự bảo thủ, trì trệ hay phiêu lưu mạo hiểm

trong phát triển của các dân tộc.31KẾT LUẬN

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là sự kết tinh văn hóa và phát

triển các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống đặc sắc của dân

tộc Việt Nam. Dù đó khơng phải là điều bắt buộc song đó lại là thứ

“luật bất thành văn” của người Việt tồn tại qua bao thế hệ nay.

Những giá trị ấy góp phần bồi đắp lòng u nước thương nòi, đạo

lý uống nước nhớ nguồn, có tổng có tơng, có trước có sau; xây

dựng đời sống tinh thần phong phú trong thời đại mới. Khơng gì

khác, chính từ những giá trị đó đã làm nên sức sống trường tồn

của dân tộc Việt Nam trước bao biến cố của lịch sử mấy ngàn năm

dựng nước và giữ nước. Tuổi trẻ chúng ta là tương lai của đất nước,

nưm trong tay sứ mệnh của dân tộc cần tiếp tục phát huy những

tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, qua đó phần nào góp sức vào việc

làm giàu vẻ đẹp văn hoá của đất nước Việt Nam ta.32DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TS. Phạm Thái Việt (Chủ biên) – TS. Đào Ngọc Tuấn, Đại cương

về Văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Văn hóa – Thơng tin, Hà

Nội 2002;

2. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà

Nội, 2001.

3. Bài luận “Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, bản sắc của người

Việt”, Đinh Kiều Nga, Cổng thơng tin Ban Tơn giáo Chính phủ,

Truy cập ngày 10/10/2018;

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/1426/Tin_ng

uong_tho_cung_to_tien_ban_sac_van_hoa_cua_nguoi_Viet

4. Minh Mẫn, Những loại hình tín ngưỡng dân gian ở nước ta,

Báo phật giáo online, Truy cập ngày 10/10/2018;

http://phatgiaovietnam.vn/tam-linh-huyen-bi/nhung-loai-hinhtin-nguong-dan-gian-o-nuoc-ta/PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌATín ngưỡng thờ cũng tổ tiên

của người Việt NamBàn thờ tổ tiên là nơi trang

trọng nhất trong nhàTục thờ cúng tổ tiên còn có

trong các đồng bào người

dân tộc thiểu sốTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những điểm còn tồn tại và giải pháp khắc phục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×