Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Quản lý trả sách

d. Quản lý trả sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trí2.2. Phân tích thiết kế ứng dụng

2.2.1. Mơ hình thực thể kết hợp

a. Mơ hình thực thể Sinh viênb. Mơ hình thực thể Thẻ thư việnPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC11Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Tríc. Mơ hình thực thể Sách Từ các mơ hình thực thể trên ta có mơ hình thực thể kết hợpPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC12Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trí2.2.2. Cơ sở dữ liệu

a. Cơ sở dữ liệu

o Sinhvien(MaSV,TheTV, Ten, Sdt,Mail, Lop)

o TheTV(MaThe, Tensv, Lop,NgayHH)

o Sach(MaSach,Tensach, Loaisach,Tacgia)

b. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Sinh viên

MaSVTaikhoanTenLopSdtMai

lThẻ thư viện

MaTheTensvPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰCLopHạn

13Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh TríVới Sinhvien(Taikhoan) = Taikhoan(MaTK)

Sach

Masach TensachLoaisach Tacgia2.2.3. Sơ đồ phân rã chức năngPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC14Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh TríNhập sách mới

Quản lý sáchSửa đổi sách

Hủy sách

Tạo thẻ thư việnQuản lý sinh viên

Hủy thẻHệ thống quản lý

thư việnQL mượn sách

Quản lý mươn trảQL trả sách

QL vi phạm

TK đọc nhiềuQuản lý thống kêTK số lượng

Thống kê hủyPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC15Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trí2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu2.2.5. Tổng hợp

Từ trên ta thu được các thực thể sau.

o SINHVIEN(MaSV, TenSV, Sdt, Mail, Lop)

o THESV(MaSV, TenSV, Lop, Hanthe)

PHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC16Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trío MUONTRA(MaSV, MaSach, Ngaymuon, Ngaytra)

o SACH(MaSach, Maloai, Tensach,Tacgia, Sotrang, Soluong)

o PHANLOAI(Maloai, Tenloai)

2.2.6. Cơ sở dữ liệu của hệ thống

o Bảng SINHVIEN lưu trữ thơng tin sinh viên

STTTên trường KiểuĐộ rộngGiải thích1MaSVText10Mã số sinh viên2TenSVText30Họ và tên3LopText5Lớp4SdtLong15Số điện thoại5MailText20Mailo Bảng THESV lưu thông tin thẻ sinh viên

STTTên trường KiểuĐộ rộngGiải thích1MaSVText10Mã số sinh viên2TenSVText30Tên sinh viên3LopText5Lớp4HanText10Hạn của thẻo Bảng MUONTRA lưu thông tin mượn trả

STTTên trườngKiểuĐộ rộng Giải thích1MaSachText10Mã số sách2MaSVText10Mã số thẻPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC17Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trí3NgaymuonDate/time8Ngày mượn4NgaytraDate/time8Ngày trảo Bảng SACH lưu thông tin sách

STTTên trường KiểuĐộ rộngGiải thích1MaSachText10Mã số sách2TensachText30Tên sách3MaloaiText5Mã loại4TacgiaText5Tên tác giả5SotrangNumber5Số trang7SoluongNumber10Số lượngo Bảng PHANLOAI lưu thơng tin loại sách

STTTên trường KiểuĐộ rộngGiải thích1MaloaiText10Mã loại2TenloaiText15Tên loại2.2.7. Mơ hình thực thể liên kếtPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC18Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰCThS. Từ Thanh Trí19Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh TríCHƯƠNG 3

GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH

3.1.Giới thiệu về ngơn ngữ Access 2003

3.1.1.Giới thiệu chung về ngôn ngữ Access 2003Mỗi ngôn ngữ, mỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu đều có những điểm mạnh

riêng và dĩ nhiên cũng có những hạn chế riêng.

Việc lụa chọn một công cụ, một môi trường để triển khai bài toán quản

lý đặt ra tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố chủ quan của người làm

chương trình.

Microsoft Access 2003 là một chương trình phần mềm ứng dụng nổi

tiếng của Microsoft Office. Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu, có

thể sử dụng độc lập có tính bảo mật và hiệu quả cao trong cơng tác quản lý dữ

liệu. Nó cho phép kết hợp với các chương trình lập trình chuyên nghiệp khác

nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị dữ liệu.

Microsoft Access được coi là một chương trình dễ sử dụng và phổ biến

bởi nó đi kèm với bộ Microsoft Office. Bên cạnh những chương trình khác như:

SQL server, Foxpro... đòi hỏi người tìm hiểu phải có những kiến thức nhất định

về tin học và sự tư duy logic để có thể lập trình thì Microsoft Access được coi là

sự lựa chọn đầu tiên.

Cho đến nay Microsoft Access đã trở thành phần mềm cơ sở dữ liệu liên

tục phát triển, thể hiện bước ngoặt quan trọng về sự dễ dàng trong việc sử dụng,

nhiều người đã bị cuốn hút vào việc tạo các cơ sở dữ liệu hữu ích của riêng mình

và các ứng dụng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.

3.1.2 Các thành phần chức năng của Access 2003

a. Bảng (Table)

Bảng là đối tượng được định nghĩa và được dùng để lưu dữ liệu.

Mỗi bảng chứa các thông tin về một chủ thể xác định. Mỗi bảng gồm các

trường (filed) hay còn gọi là cột (column) lưu giữ các loại dữ liệu khác

PHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC20Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trínhau và các bản ghi (record) hay còn gọi là các hàng (row) lưu giữ tất cả

các thông tin về một cá thể xác định của chủ thể đó. Có thể nói một khóa

cơ bản (Primary) gồm một hoặc nhiều trường và một hoặc nhiều chỉ mục

(index) cho mỗi bảng để giúp tăng tốc độ truy nhập dữ liệu.

b. Mẩu biểu (Form)

Mẩu biểu là đối tượng được thiết kế chủ yếu dùng để nhập hoặc hiển

thị dữ liệu, hoặc điều khiển việc thực hiện một ứng dụng. Các mẫu biểu được

dùng để trình bày hồn tồn theo ý muốn các dữ liệu được truy xuất từ các bảng

hoặc các truy vấn.

Cho phép in các mẫu biểu, cũng cho phép thiết kế các mẫu biểu để

chạy Macro hoặc Module đáp ứng một sự kiện nào đó.

Mầu biểu là phương tiện giao diện cơ bản giữa người sử dụng và một

ứng dụng MS Access và có thể thiết kế các mẫu biểu cho nhiều mục đích khác

nhau.

o Hiển thị và điều chỉnh dữ

liệu.

o Điều khiển tiến trình của

ứng dụng.

o Nhập các dữ liệu.

o Hiển thị các thông báo.

c.Truy vấn (Query)

Là công cụ khai thác và xử lý dữ liệu của Microsoft Access, nó có thểđáp ứng các nhu cầu tra cứu về dữ liệu của các bảng dữ liệu thuộc CSDL.

Query thường được sử dụng nhiều nhất là Select query. Ta có thể truy

xuất dữ liệu cùng một lúc từ nhiều bảng khác nhau của CSDL, có thể phân tích

và hiệu chỉnh dữ liệu ngay trên bảng truy vấn hay sử dụng nó làm CSDL cho

một cơng việc khác.

Bảng kết quả truy vấn được gọi là Dynaset. Một dynaset giống như

PHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Quản lý trả sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×