Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ví dụ 6.2 ( tiếp)

Ví dụ 6.2 ( tiếp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyết định lựa chọn lộ

trình vận tải

1. Điểm xuất phát và điểm đích

khơng trùng nhau

2. Nhiều điểm xuất phát và nhiều

điểm đích khác nhau

3. Điểm xuất phát và điểm đích

trùng nhau.Điểm xuất phát và điểm đích

khơng trùng nhau

• Bắt đầu từ điểm xuất phát đi đến các điểm

trung gian và điểm cuối cùng trong mạng lưới

mà khơng quay lại

• Lựa chọn đường đi bắt đầu từ điểm xuất phát

đến điểm cuối cùng sao cho chi phí ( khoảng

cách hoặc thời gian) là thấp nhất

• Xem minh họa ví dụ 6.3 trang 221

• Có thể sử dụng google maps

(http://maps.google.com) để xác định tuyến

đườngVí dụ 6.3. Xác định tuyến

đường ngắn nhất

Điểm đầu

AB84E84I90

13866120132

126348C90F

60156132H

1264848150J

Điểm đíchSử dụng google maps trong việc tìm các tuyến đườngNguồn: http://maps.google.comNhiều điểm xuất phát và

nhiều điểm đích khác nhau

• Thực chất đây là dạng bài toán vận tải, ta

xác định phương án vận chuyển có chi phí

thấp nhất khi biết:

– Nhiều điểm xuất phát và khả năng cung ứng

của từng nơi

– Những điểm đến và nhu cầu của từng nơi

– Chi phí vận chuyển đơn vị từ các điểm xuất

phát đến các điểm đíchVí dụ 6.4. Ứng dụng bài tốn vận

tải để phân bổ lượng hàng hóa

Nhà cung ứng A

Lượng c/ứng tối

đa:400

Nhà cung ứng B

Lượng c/ứng tối

đa:7001315

12Nhà máy 2

Yêu cầu 50016

1610

Nhà cung ứng C

Lượng c/ứng tối

đa:500Nhà máy 1

Yêu cầu 60012 $/tấn18

Chi phí vận

chuyển 13$/tấnNhà máy 3

u cầu 300Trình tự thực hiện phương pháp

 Bước 1: Chọn phương án ban đầu

- Phương pháp góc tây bắc

- Phương pháp trực quan(ưu tiên chi phí nhỏ

nhất )

 Bước 2: Kiểm tra tính tối ưu của phương án

ban đầu

- Phương pháp chuyển ô

- Phương pháp MODI

 Bước 3: Cải tiến để tìm phương án tối ưu

 Bước 4: Lập lại bước 2 đến khi tìm được

phương án tối ưuví dụ Có 3 điểm sản xuất và 4 điểm tiêu thụ với

mức cung, nhu cầu và chi phí vận chuyển mỗi đơn

vị sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ

được cho trong bảng sau

Địa

Địa

Địa

Địa cung

điểm A điểm B điểm C điểm D

Nhà máy

I4Nhà máy

II12Nhà máy

III8Cầu771

100388

20010165

1508090120160450Bước 1:Nguyên tắc góc tây bắc

Địa

Địa

Địa

Địa cung

điểm A điểm B điểm C điểm D

Nhà máy

4

7

I

80

20

Nhà máy

12

3

II

70

Nhà máy

III

Cầu8

807100

8

12010

901

8

1016

120200

5150150160450TC=80*4+ 20* 7+ 70*3+ 120*8 + 10*8 +150*5=2460Bước 1:Nguyên tắc chi phí nhỏ nhất

Địa

Địa

Địa

Địa cung

điểm A điểm B điểm C điểm D

Nhà máy

I4Nhà máy

II12Nhà máy

8

III

80

Cầu

807

318100

81016

10

120100

200110909075

60

160150

450TC= 100*1 + 90*3+ 110*8+80*8+10*16+60*5=2350Bước 2

• Kiểm tra tính tối ưu của phương án ban

đầu, có thể theo phương pháp:

- Phương pháp chuyển ô

- MODI( phương pháp cải tiến)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ví dụ 6.2 ( tiếp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×