Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.3: Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của phiếu phỏng vấn thử

Bảng 3.3: Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của phiếu phỏng vấn thử

Tải bản đầy đủ - 0trang

77

22 Bài tập kéo dãn với khăn

23 Bài tập nhón gót

24 Bài tập nhặt bi

Bài tập: tập tầm vận động cổ chân (vẽ chữ

25

cái)

26 Bài tập cuốn khăn

27 Bài tập gấp duỗi cổ chân

Bài tập tập cảm giác cơ khớp (cảm thụ bản

28

thể) ở cổ chân và bàn chân

Bài tập phát triển sức mạnh các cơ mặt

29

trước cẳng chân

Bài tập phát triển sức mạnh các cơ bụng

30

chân và mặt trước cẳng chân

31 Bài tập gập mu bàn chân tập sức mạnh

Các bài tập liên quan đến môn thể thao

32

của vận động viên

Nguyên tắc RICE ngay sau chấn thương

33

(giai đoạn cấp)

34 Sử dụng dầu nóng giai đoạn cấp

35 Chiếu Đèn Hồng ngoại

36 Điều trị bằng Parafin

37 Điều trị bằng siêu âm

38 Điều trị bằng sóng ngắn

39 Điều trị bằng từ trường

40 Điều trị bằng dòng Galvanic.826

.822

.846.900

.900

.899.846.899.776

.846.901

.899.846.899.386.909.591.604.465.910.430.909.336.708.550

.261

.442

.425

.359

.359

.315.204

.701

.505

.906

.910

.910

.512Kết quả cho thấy có 6 biến không đạt độ tin cậy và bị loại bỏ là (1) Tập

luyện biên độ vận động khớp ngay sau chấn thương (không phải phẫu thuật),

(2) Luyện tập công năng theo y học cổ truyền, (3) Sử dung dầu nóng giai đoạn

cấp,(4) Chiếu Đèn Hồng ngoại (5) Điều trị bằng Parafin, (6), Điều trị bằng dòng

Galvanic.78

Còn lại 34 biến đều có hệ số tin cậy Cronbach’s alpha cao và tốt, đó là 0.6

với tương quan biến tổng đạt yêu cầu (>0.3) (Nunnally & Burnstein, 1994),

được sử dụng cho bước nghiên cứu tiếp theo.

Bước 3: Dùng phiếu hỏi (2 lần) để lấy ý kiến của các bác sĩ, y sĩ, điều

dưỡng, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và điều dưỡng có kinh nghiệm lâu

năm. Xác định hệ thống các phương pháp điều trị, bài tập hồi phục đặc biệt là

kết hợp với y học cổ truyền cho các vận động viên và người tập thể thao đạt

tỷ lệ trung bình của cả hai lần phỏng vấn.

Trên cơ sở lựa chọn được 34 phương pháp/bài tập, luận án tiến hành lập

phiếu phỏng vấn để phỏng vấn các các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, giáo sư, phó

giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và điều dưỡng lựa chọn ra các phương pháp điều trị, bài

tập hồi phục đặc biệt là kết hợp với y học cổ truyền cho các vận động viên và

người tập thể thao. Tổng số phiếu phát ra là 40 phiếu phát ra thu về 40 phiếu,

đạt 100%. Thành phần phỏng vấn bao gồm: 19 bác sĩ, 13 kỹ thuật viên, 4 điều

dưỡng, 1 giáo sư, 1 Phó giáo sư, 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ.79Bảng 3.4: Tỷ lệ thành phần các đối tượng phỏng vấn (n=40)

Lần 1

Phát ra - Thu vào

và tỷ lệ %

19 = 47.5%Lần 2

Phát ra - Thu vào

và tỷ lệ %

19 = 47.5%Kỹ thuật viên13= 32.5%13= 32.5%Điều dưỡng4 = 10%4 = 10%Giáo sư

Phó giáo sư1 = 2.5%

1 = 2.5%1 = 2.5%

1 = 2.5%Tiến sĩ1 = 2.5%1 = 2.5%Thạc sĩ1 = 2.5%1 = 2.5%40 = 100%40 = 100%Đối tượng

Bác sĩTổng(Nguồn tác giả khảo sát)Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ thành các phần đối tượng phỏng vấn80Luận án tiến hành phỏng vấn 2 lần trên cùng nhóm đối tượng (thời gian

giữa hai lần phỏng vấn cách nhau 2 tuần). Thang đo sử dụng ở mục này là

thang đo Likert 05 mức, cụ thể: 05: rất quan trọng, 04: quan trọng, 03: bình

thường, 02: ít quan trọng, 01: không quan trọng.

Sau khi thu thập số liệu lần 2, luận án quy ước chọn các nội dung được

các chuyên gia lựa chọn đạt trên 80% tổng điểm thì được tiếp tục kiểm định

Wilcoxon để kiểm tra sự đồng nhất giữa hai lần phỏng vấn. Theo quy ước trên,

34 nội dung đã được chọn với tỷ lệ được chọn giữa hai lần trên 80%. Các bài

tập, phương pháp được phân theo các nhóm chun mơn như sau:

Cách tính điểm:

Thang đo Likert được sử dụng để đánh giá các bài tập, phương pháp là:

[1]: Khơng quan trọng;

[2]: Ít quan trọng

[3]: Bình thường;

[4]: Quan trọng

[5]: Rất quan trọng

- Ý nghĩa giá trị trung bình của thang đo Likert sử dụng trong việc khảo

sát chuyên gia:

+ Giá trị khoảng cách = (Maximum–Minimum)/n = (5-1)/5 = 0.8

+ Ý nghĩa các mức như sau:

1.00 – 1.80: Khơng quan trọng

1.81 – 2.60: Ít quan trọng

2.61 – 3.40: Bình thường

3.41 – 4.20: Quan trọng

4.21 – 5.00: Rất quan trọngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.3: Kết quả kiểm định độ tin cậy nội tại của phiếu phỏng vấn thử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×