Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Văn Huy (2014), Atlas Giải phẫu người: Chú giải và

trắc nghiệm dựa trên Atlas giải phẫu học của Grant. NXB Y học, Hà Nội.

13. Lưu Quang Hiệp (2002). Giải phẫu, sinh lý người. NXB Thể dục thể thao, Hà

Nội.

14. Lưu Quang Hiệp, Lê Đức Chương, Vũ Chung Thủy, Lê Hữu Hưng (2000). Y

học thể dục thể thao, NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.

15. Lưu Quang Hiệp (2005), Sinh lý bộ máy vận động. NXB Thể dục thể thao, Hà

Nội.

16. Vũ Thị Thu Hương (2014) “Nghiên cứu ứng dụng bài tập thể dục kết hợp lý

liệu pháp phục hồi chức năng sau chấn thương khớp gối cho VĐV”. Luận án

TS KHGD, Viện Khoa học TDTT.

17. Hà Hoàng Kiệm, Lê Thị Kiều Hoa, Nguyễn Hữu Huyền (2017), Giáo trình Vật

lý trị liệu và phục hồi chức năng, Học Viện Quân Y, NXB Quân đội Nhân dân

18. Vũ Công Lập, Trần Công Duyệt, Đỗ Kiên Cường, Hà Viết Hiền, Nguyễn Đông

Sơn, Lê Mạnh Hải, Nguyễn Thanh Phương, Huỳnh Việt Dũng (2005). Các tác

nhân vật lý thường dùng trong vật lý trị liệu, NXB Y học, Hà Nội.

19. Mensicop; N.I.Volcop (1997). Sinh hóa học TDTT, người dịch: Lê Quý

Phượng, Vũ Chung Thủy, NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.

20. Moll J.M.H. (2000). Các bệnh về khớp. NXB Y học, Hà Nội.

21. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu, Vũ Thị Bích Hạnh và cs (2002). Vật lý

trị liệu – Phục hồi chức năng. NXB Y học, Hà Nội.

22. Nguyễn Xuân Nghiên, Cao Minh Châu, Vũ Thị Bích Hạnh (2011), Phục hồi

chức năng. NXB Y học, Hà Nội.

23. Nguyễn Văn Phú (2005). Sơ cứu chấn thương thể thao. Tạp chí Y học thực

hành, số 1, tr. 18-2524. Lê Quý Phượng, Lưu Quang Hiệp, Đặng Quốc Bảo (2007). Bài giảng Y học

Thể dục thể thao. NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.

25. Lê Quý Phượng (2000), Chẩn đoán và điều trị chấn thương thể thao. Báo

cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài Cấp Bộ. Ủy ban Thể dục thể thao,

Hà Nội.

26. Lê Quý Phượng, Lưu Quang Hiệp, Nguyễn Văn Phú (2002). Nghiên cứu quy

trình điều trị chấn thương cho vận động viên các môn thể thao. Báo cáo kết

quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Bộ. Ủy ban Thể dục thể thao, Hà Nội.

27. Lê Quý Phượng, Nguyễn Hồng Minh Thuận, Lưu Thiên Sương (2015). Giáo

trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản lý thể dục thể thao.

NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.

28. Lê Quý Phượng, Đàm Tuấn Khơi, Đàm Anh Tuấn (2016). Giáo trình bệnh học

thể thao. NXB Đại học quốc gia TP HCM.

29. Nguyễn Văn Quang (1999). Y học Thể dục thể thao. NXB Y học, Hà Nội.

30. Nguyễn Văn Quang (1999). Chấn thương thể dục thể thao chi dưới. NXB Y

học, Hà Nội.

31. Nguyễn Văn Quang (2007), Phục hồi chức năng trong thể dục thể thao, Dấu

ấn 20 năm, tập 2, tài liệu lưu hành nội bộ Hội chấn thương chỉnh hình

Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 249-261.

32. Nguyễn Quang Quyền (2004), Atlat giải phẫu người. NXB Y học, Hà Nội, tr.

507-510.

33. Renstrom, Chấn thương trong Thể thao (1995), Ủy ban Olympic Việt Nam

dịch và phát hành, tr.120.

34. Nguyễn Toán (2013). Khảo luận về Thể dục thể thao. NXB Thể dục thể thao,

Hà Nội.35. Phạm Văn Trịnh, Lê Thị Hiền (2008), Bệnh học Ngoại - Phụ - Y học cổ truyền,

NXB Y Học

36. Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu

với SPSS. Trường Đại học kinh tế TP HCM. NXB Hồng Đức.

37. Lê Trung (2005), Bệnh nghề nghiệp và Y học lao động, NXB Y học, Hà Nội.

38. Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1,3,4 (2007). NXB Từ điển Bách khoa, Hà

Nội.

39. Utkin (1996). Sinh cơ học TDTT. người dịch: Lê Quý Phượng, Vũ Chung Thủy.

Phạm Xuân Ngà. NXB Thể dục thể thao, Hà Nội.

TIẾNG ANH

40. Anandacoomarasamy A, Barnsley L, (2005), Long term outcomes of

inversion ankle injuries, Br J Sports Med 39(3): e14.

41. Anderson MK, Hall SJ, (1997). Injury to the lower Extremmity, On

Fundamentals of Sport Injury Managament. William & Wilkins ed., 249 –

379.

42. Barbara Woods (1998), Applying psychology to Sport, British, 183p

43. Beynnon BD, Renström PA, Haugh L, Uh BS, Barker H (2006), A prospective,

randomized clinical investigation of the treatment of first-time ankle

sprains, Am J Sports Med 2006;34:1401-2.

44. Bleakley CM, McDonough SM, MacAuley DC (2004), The use of ice in the

treatment of acute soft tissue injuries. A systematic review of randomized

controlled trials, Am J Sports Med 2004;32:251–61.

45. Braun BL (1999), Effects of ankle sprain in a general clinic population 6-18

months after medical evaluation, Arch Fam Med 1999;8:143-8.

46. Brian Glanvill (1999), Footballer don’t cry, British, 252p

47. Brison et al (2016), Effect of early supervised physiotherapy on recovery

from acute ankle sprain: randomised controlled trial, BMJ48. Chachula LA, Cameron KL, Svoboda SJ (2016), Accociation of prior injury

with the report of new injuries sustained during crossfit training, Athletic

Train Sports Health Care 2016; 8: 28 -34.

49. Chris M Bleakley, Sea´ n R O’Connor, Mark A Tully, Laurence G Rocke,

Domhnall C MacAuley, Ian Bradbury, Stephen Keegan, Suzanne M

McDonough (2018), Effect of accelerated rehabilitation on function after

ankle sprain: randomised controlled trial, The British Medical Journal,

50. Cleland et al (2013), Manual Physical Therapy and Exercise Versus

Supervised Home Exercise in the Management of Patients With Inversion

Ankle Sprain: A Multicenter Randomized Clinical Trial, JOSPT.

51. Cooke MW, Lamb SE, Marsh J, Dale J (2003), A survey of current consultant

practice of treatment of severe ankle sprains in emergency departments in

the United Kingdom, Emerg Med J 2003;20:505-7

52. Cooke MW, Marsh JL, Clark M, Nakash R, Jarvis RM, Hutton JL, et al (2009),

Treatment of severe ankle sprain: a pragmatic randomised controlled trial

comparing the clinical effectiveness and cost-effectiveness of three types of

mechanical ankle support with tubular bandage, The CAST trial. Health

Technol Assess 2009;13:1-121.

53. Denker J., Jii M.C. (2016), Acromioclavicular joint injuries overhead athletes,

Operat Tech in Sport Medicine; 24: 213 – 222.

54. E.Helander, P.Mendis, G.Nelson, A.Goerdt (1994), Training in the

community for people with disabilities, WHO, Geneva.

55. Football Medicine Manual-F-MARC (2008), FIFA, 2nd Edition, 252p

56. Gardner L.I. et al (1998), “Prevention of Lower Extremity Stress Fractures: A

Controlled Trial of Shock Absorbent Insole”, American Journal of Public

Health, Vol 78 (1998) 1563p – 1566p57. Hall EA, Docherty CL, Simon J, Kingma JJ, Klossner JC (2015), Strengthtraining protocols to improve deficits in participants with chronic ankle

instability: a randomized controlled trial, Journal of Athletic Training

2015;50(1):36–44

58. Hart, Lawrence E (2011), Accelerated Exercise Rehabilitation After Ankle

Sprain, Clinical Journal of Sport Medicine, 2011 - Volume 21 - Issue 3 - p

276-277

59. International Olympic Committee (1995), Sport medicine manual, Hurford

Enterprice Ltd. 5777 Buckboard Road N.W Calgary, Alberta Canada T3A 4R3,

ISBN: 0-88953-129-3

60. IOC Medical Commission (1996), The Child and Adolescent athelets, Oded

Bar-Or, Black Science.

61. Jason Brummitt (2008), The role of massage in sports performance and

rehabilitation: current evidence and future direction, North American

Journal Of Sports Physical Therapy, Vol 3 No.1, 2008: 7-21

62. Jones B.H, et al (1999), Epidemiology of Injuries Associated with Physical

Training Among Young Men in the Army, Medicine and Science in Sports

and Exercise, Vol.25, 1993, 197p – 203p;

63. Jones B.H, et al (1999), “Epidemiology of Injuries”; Aberdeen proving

Ground MD: U.S. Army Center for Health Promotion and Preventive

Medicine Epidemiological Consultation Report No.29-HE-8370-99.

64. Kai-Ming Chan W. (1996), Priciples and practic of Isokinetic in Sports

Medicine and Rehabilition, William and Wikins publishe.

65. Kahn J. (1987), Principle and practice of electrotherapy, Churchill

Livingstone Ins, USA.66. Kewwan Kim, Kyoungkyu Jeon, Development of an efficient rehabilitation

exercise program for functional recovery in chronic ankle instability, The

Journal of Physical Therapy Science. 28: 1443–1447, 2016

67. Knapik J.J., et al. (1993), “Strength Flexibility, and Athletic Injuries,” Sports

Medicine, Vol.14, pp.277-288.

68. Knapik J.J., et al (2004), “Seasonal Variation in Injury Rates During a

Standard Physical Activity Program,” Submitted to American Journal of

Sports Medicine,

69. Kottke F.J., Lehman J.F. (2006). Physical Medicine and Rehabilitation. W.B

Saunders Company.

70. Lam GW, Park EJ, Lee KK (2015). Shoe collar height effect on athletic

performance, ankle joint kinematics and kinetics during unanticipated

maximum – effort side – cutting performance. J Sport Sci; 33: 1738-1749

71. Lan SE (1990). Serious Injuries of ankle joint. Physical Sport Medicine,

19[11]: 43.

72. Lisa Chinn, Jay Hertel (2010), Rehabilitation of Ankle and Foot Injuries in

Athletes, Clin Sports Med. 2010 Jan; 29(1): 157–167

73. Lyle J.Micheli and Mark Jenking (1995), The Sport Medicine Bible, Harper

Collin-New York; ISBN: 0-06-273143-2

74. Merrick MA (2002), Secondary injury after musculoskeletal trauma: a

review and update, J Athl Train 2002;37:209–17.

75. Perron M, Hébert LJ, McFadyen BJ, Belzile S, Regniére M. (2007), The ability

of the Biodex Stability System to distinguish level of function in subjects with

a second-degree ankle sprain, Clin Rehabil 2007;21:73-81.

76. Peter J. Maud and Card Foster (1995), Physiological assessment of Human

Fitness, Americal, p.28877. Pope R.P. et al (2000), “A Randomized trial of Preexercise Stretching for

Preventionof Lower-Limb Injury”. Medicine and Science in Sport and

Exercise, Vol.32, pp.271-277.

78. Prucz RB, Friedrich JB (2015), Ankle joint injuries, Clin Sport Medicine; 34:

99 – 116.

79. Randel L. Braddom (2000). Physical Medicine and Rehabilitation, W.B

Saunders Company.

80. Rangger C, Rogmans S. (2015), Bone marrow edema and joint injuries, Der

Unfallchirurg; 118: 206 – 212.

81. Roger A. Fielding, Ph.D et al (2015), Physiological Adjustments to Isometric

Exercise, Exercise in Rehabilitation Medicine.

82. Robert J Brison, Andrew G Day, Lucie Pelland, William Pickett, Ana P

Johnson, Alice Aiken, David R Pichora, Brenda Brouwer (2016), Effect of

early supervised physiotherapy on recovery from acute ankle sprain:

randomised controlled trial, The British Medical Journal.

83. Rourke K. (1994), The evaluation and treatment of acute ankle sprains. J

Emerg Med 1994;20:528–35

84. See EK, Ng GY, Ng CO, Fung DTC (2004), Running exercises improve the

strength of a partially ruptured Achilles tendon, Br J Sports Med

2004;38:597-600.

85. Shrier I. (1995), Treatment of lateral collateral ligament sprains of the

ankle: a critical appraisal of the literature, Clin J Sport Med 1995;5:187–95.

86. Sun Peng, Liu Xiaohai (2017), Treatment of bone and joint injuries in

athletes, Biomedical Research 2017; Special Issue; Special Section:

Advances in Health Science and Biotechnology Application: pp 706 – 712.87. Suzanne T. Hawson (2011), Physical Therapy and Rehabilitation of the Foot

and Ankle in the Athlete, Clinics in Podiatric Medicine and Surgery, 2011

Volume 28, Issue 1, Pages A1-A2, 1-228

88. Swenson C, Sward L, Karlsson J. (1996), Cryotherapy in sports medicine,

Scand J Med Sci Sports 1996;6:193–200

89. Tang J., Li J. (2015), Regression analysis – based chinese games competitive

sport strength evaluation model reseach, Open Cybernet Syst J.; 9: 2729 –

2735.

90. Tine Willems, Erik Witvrouw, Jan Verstuyft, Peter Vaes, Dirk De Cler (2002),

Proprioception and Muscle Strength in Subjects With a History of Ankle

Sprains and Chronic Instability, Journal of Athletic Training 2002;37(4):487–

493

91. Timothy A. McGuine, James S. Keene (2016), The effect of a balance

training program on the risk of ankle sprains in high school athletes, The

American Journal of Sports Medicine.

92. Van Dijk CN, Lim LSL, Bossuyt PMM, et al (1996), Physical examination is

sufficient for the diagnosis of sprained ankles. J Bone Joint Surg [Br]

1996;78:958–62.

93. Van mechelen H.R. et al. (1993), Prevention of Running Injuries by Warm-up

Cool-Down, and Stretching Excercises,” American Journal of Sports

Medicine, Vol.21, pp.711-719.

94. Watts BL, Armstrong B. (2001), A randomised controlled trial to determine

the effectiveness of double Tubigrip in grade 1 and 2 (mild to moderate)

ankle sprains, Emerg Med J 2001;18:46-50.

95. William D. McArdale, Frank I.Katch, Victor L.Katch (1996), Ecercise

Physiology, Lippincott William & Wilkins, p.85096. William M. Lissner H.R. (1962), Biomechanics of Human motion, London,

p.147

97. Yeung Ming San, Josephine (1992), Isokinetic Rehabilitation of Ankle Sprain,

Graduate School, The Chinese University of Hong Kong.PHỤ LỤCPhụ lục 1:

PHIẾU PHỎNG VẤN (bước 1)

Kính gửi: Ơng (Bà).............................................................................................

Trân trọng kính đề nghị Q nhà khoa học cung cấp một số thông tin các nhân:

Chuyên ngành đào tạo: ....................................................................................................

Trình

độ

tạo: ..............................................................................................................

Thâm

niên

tác: .........................................................................................................đào

cơngChức vụ, cơ quan cơng tác: ..............................................................................................

.........................................................................................................................................

Để phục vụ cho việc lựa chọn các phương pháp điều trị, bài tập phục hồi, đặc biệt là

kết hợp với vật lý trị liệu cho các vận động viên và người tập thể thao (sau dây được

gọi là VĐV) khi bị chấn thương khớp cổ chân, nghiên cứu sinh trân trọng đề nghị Quý

nhà khoa học cho biết quan điểm lựa chọn của mình vào ác ơ đồng ý, khơng đồng ý

hoặc có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) vào các ô tương ứng:

Thang đo: 5= Rất quan trọng

4= Quan trọng2= Ít quan trọng

1= Khơng quan trọng3= Bình thường

TT

1

2

3

4Nội dung

Tập luyện biên độ vận động khớp

ngay sau chấn thương (không phải

phẫu thuật)

Tập luyện biên độ vận động một

cách thụ động có sự trợ giúp của

nhân viên lý liệu

Sử dụng bài tập Isostatic (tĩnh lực)

Sử dụng bài tập Isokinetic (đẳng

động)5MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG

4

3

2110Sử dụng bài tập Isometric (đẳng

trường)

Luyện tập công năng theo y học cổ

truyền

Bài tập biên độ vận động khớp cổ

chân

Bài tập biên độ vận động ở bàn

chân

Bài tập biên độ vận động ở ngón

chân

Quay sấp bàn chân tập co cơ11Quay ngửa bàn chân tập co cơ5

6

7

8

919Bài tập ngồi nâng bắp chân chịu

một phần trọng lượng cơ thể

Bài tập đứng nâng bắp chân chịu

một phần trọng lượng cơ thể

Bài tập đứng chịu một phần trọng

lượng cơ thể

Bài tập đứng một chân chịu toàn bộ

trọng lượng cơ thể

Bài tập bước sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập nhảy sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập thăng bằng: Đứng một chân

trên khăn

Bài tập kéo dãn gân gót20Bài tập kéo dãn gân gót với gối gấp21Bài tập lăn bóng22Bài tập kéo dãn với khăn23Bài tập nhón gót24Bài tập nhặt bi

Bài tập tập tầm vận động cổ chân

(vẽ chữ cái)

Bài tập cuốn khăn12

13

14

15

16

17

1825

26

27

28Bài tập gấp duỗi cổ chân

Bài tập tập cảm giác cơ khớp (cảm

thụ bản thể) ở cổ chân và bàn chânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×