Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cực Nam: Xóm Mộ Hạ - Phường Bạch Hạc.

Cực Đơng: Xóm Vinh Quang - xã Sơng LơHình 3.1: Vị trí thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Việt Trì là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật của tỉnh

Phú Thọ, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và là đơ thị động lực trong

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Thọ và cả vùng Tây Đơng Bắc.

3.1.1.2. Địa hình, địa mạo

Việt Trì là vùng đất nằm ở vị trí chuyển tiếp từ địa hình đồi núi sang đại

hình đồng bằng, đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng. Từ trung tâm Thành phố

nhìn về phía Tây là núi Ba Vì, phía Đơng Bắc là dãy núi Tam Đảo. Ở phía Tây

- Tây Bắc Thành phố là núi Nghĩa Lĩnh, nơi có đền thờ các vua Hùng.

Về mặt địa chất, đất đai ở Việt Trì thuộc vùng đất cổ có niên đại cách

đây từ 50 đến 200 triệu năm. Theo tài liệu khảo cổ học cách ngày nay khoảng

2 vạn năm, ở đây đã có sự định cư của người Việt cổ. Khoảng 4000 năm trướcVua Hùng đã chọn nơi này làm đất đóng đơ của nhà nước Văn Lang. Trải qua

biết bao thăng trầm của lịch sử, vùng đất Việt Trì đã nhiều lần thay đổi ranh

giới hành chính và sự phân cấp quản lý hành chính.

3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội

3.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Kể từ ngày thành lập đến nay, sau gần 55 năm xây dựng và trưởng thành,

kinh tế- xã hội của thành phố liên tục phát triển, bộ mặt đơ thị có nhiều khởi

sắc, đời sống của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao. Hệ

thống chính trị và khối đại đồn kết tồn dân ngày càng được tăng cường và

củng cố, quốc phòng an ninh được giữ vững. Thành phố Việt Trì được Đảng và

Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Đặc

biệt là kể từ sau khi được công nhận là đô thị loại I, thành phố đã thực sự

chuyển mình, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh.Hình 3.2: Đại hội đảng bộ thành phố Việt Trì nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, những năm gần đây, thành

phố Việt Trì ln duy trì tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch

theo hướng tích cực; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,71%/ năm (giai đoạn

2010- 2015). Thực hiện khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thànhphố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010- 2015 về phát triển dịch vụ đã đạt kết quả khá,

các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng từng bước được nâng lên, cơ

bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng

hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 12,4%/ năm; kim

ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm đạt 445 triệu USD, tốc độ tăng bình quân

đạt 6,4%/ năm. Quan tâm đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, trùng tu, tôn tạo các

di tích lịch sử, duy trì và phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ hoạt động

du lịch gắn với Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng.

Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng. Khu vực kinh tế nhà nước

tiếp tục được sắp xếp, đổi mới; tiến hành cổ phần hóa hoặc thối vốn nhà

nước tại các doanh nghiệp. Đến năm 2015, khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ

trọng 5%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm tỷ trọng 95%. Hoạt động

kinh tế đối ngoại được tăng cường và có hiệu quả. Trong 5 năm đã thu hút 09

dự án, nâng số dự án FDI được cấp phép lên 38 dự án, tổng vốn đăng ký

182,7 triệu USD. Công tác quản lý đô thị, quản lý tài nguyên và môi trường

được tăng cường. Năm 2012, Thành phố được công nhận là đô thị loại I, sớm

hơn 3 năm so với kế hoạch; đã xây dựng Quy hoạch thành phố Việt Trì trở

thành Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; hoàn thành đồ án

điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Việt Trì đến năm 2030 và tập trung

quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các phường, xã; sửa đổi và triển khai

thực hiện Quy chế quản lý đô thị Thành phố năm 2013. Công tác quản lý trật

tự xây dựng trên địa bàn ngày càng chặt chẽ, ý thức chấp hành của nhân dân

dần đi vào nề nếp. Đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, diện mạo đô thị

được đổi mới theo hướng văn minh, hiện đại.

3.1.2.2. Dân số, lao động, việc làm

- Dân số, lao động của thành phố Việt Trì được thể hiện ở bảng 3.3.

Theo số liệu thống kê, dân số của thành phố Việt Trì đến năm 2013 là

283.995 người, trong đó nam 140.265 người (chiếm 49,4 %) và nữ 143.730người (chiếm 50,6%), mật độ dân số 2.541 người/km 2. Dân số phân bố không

đồng đều giữa các địa bàn trong thành phố, tập trung nhiều nhất ở khu vực

thành thị (ở các phường trung tâm như Tiên Cát, Gia Cẩm, Nông Trang).

Bảng 3.1: Dân số và lao động thành phố Việt Trì giai đoạn 2000 - 2015

NămNămNămNăm1) Dân số (người)

- Nam2000

215.568

101.4232005

245.627

117.8562010

268.486

131.4272013

283.995

140.265- Nữ114.145127.771137.059143.730- Thành thị129.712143.752150.991155.330- Nông thôn85.856101.875117.495128.6652) Lao động trong độ tuổi (người)112.784125.813138.243145.997- Lao động nam59.63565.90672.52176.125- Lao động nữ53.14959.90765.72269.872- Lao động nông nghiệp45.95952.58154.96560.854- Lao động phi nơng nghiệp66.82573.23283.27885.143Chỉ tiêu(Nguồn: Phòng thống kê thành phố Việt Trì)

- Lao động, việc làm.

Theo số liệu thống kê năm 2013 tồn thành phố có 145.997 người trong

độ tuổi lao động, chiếm 51,5% dân số. Trong đó: lao động phi nông nghiệp là

85.143 người chiếm 58.3 % số người trong độ tuổi lao động, lao động nông

nghiệp là 60.854 người chiếm 41,7% số người trong độ tuổi lao động.

3.2. Thực trạng cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường trên địa bàn

thành phố Việt Trì

3.2.1. Quy chế, quy định trong công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

trên địa bàn thành phố

3.2.2. Hệ thống tổ chức quản lý công tác trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường

trên địa bàn thành phố

3.2.3. Cơng tác quản lý trật tự trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạchtrên địa bàn thành phố

3.2.4. Công tác cấp phép, phê duyệt trong quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

trên địa bàn thành phố

3.2.7. Công tác thông tin, tuyên truyền trong quản lý trật tự vỉa hè, lòng

đường trên địa bàn thành phố

3.3. Các nhân tố ảnh hướng đến công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng

đường trên địa bàn thành phố

3.3.1. Nhận thức và hiểu biết của người dân về trật tự vỉa hè, lòng đường.

3.3.2. Năng lực và trình độ chun mơn của cán bộ làm cơng tác quản lý

trật tự vỉa hè, lòng đường

3.3.3. Sự phối kết hợp giữa cơ quan chun mơn và chính quyền địa

phương trong công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường.

3.4. Đánh giá chung về quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường trên địa bàn

thành phố Việt Trì giai đoạn 2015 - 2017Chương 4

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC QUẢN LÝ

TRẬT TỰ VỈA HÈ, LỊNG ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ

4.1. Đổi mới công tác về quy hoạch.

4.2. Cải tiến công tác thanh, kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng.

4.3. Tăng cường thông tin tuyên truyền.

4.4. Nâng cao năng lực bộ máy làm công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng

đường ở địa phương

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo năm 2015, 2016, 2017 về tình hình thực hiện ”Năm trật tự văn

minh đơ thị” trên địa bàn thành phố Việt Trì.

2. Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 27/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố

Việt Trì về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an tồn giao

thơng và vệ sinh mơi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì.

3. Luật Giao thông đường bộ.

4. Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định định về xử phạt

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

5. Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng

dẫn quản lý đường đô thị.

6. Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7. Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ

sung một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của

Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

đường bộ.

8. Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX, nhiệm kỳ

2015-2020.

9. Quy chế quản lý đô thị thành phố Việt Trì năm 2013.

10. Quy hoạch đơ thị Việt Nam, các yêu cầu cần đổi mới trong hệ thống Văn

bản pháp luật và bài học kinh nghiệm của quốc tế của TS.KTS. Trần Thị

Lan Anh.

Tài liệu Website:

1.

2.

3.

4.1.http://thuvienso.hau.edu.vn:8888/dspace/bitstream/hau/4099/1/trinhduchuy_tomtat.pdf

2.https://123doc.org/document/3114677-tieu-luan-qlnn-ve-do-thi-van-de-quan-ly-via-he-taithanh-pho-ho-chi-minh.htm

3.https://123doc.org/document/4846380-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-su-dung-viahe-tuyen-pho-tran-hung-dao-quan-hoan-kiem-thanh-pho-ha-noi-tt.htm

4.http://www.phutho.gov.vn/Pages/TinTuc/203952/Nang-tam-vi-the-do-thi-Viet-Tri.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×