Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG

TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Ban hành các văn bản pháp quy quy định việc quản lý trật tự vỉa hè,

lòng đường.

- Xem xét và cấp phép sử dụng vỉa hè, lòng đường đối với cá nhân, tổ

chức muốn sử dụng vỉa hè, lòng đường ngồi mục đích đi lại trên cơ sở các

văn bản pháp quy hướng dẫn.

- Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm.

1.1.3. Đặc điểm của quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

- Cơng tác quản trật tự vỉa hè, lòng đường gắn liền với địa giới hành

chính, theo sự phân công, phân cấp giữa các lực lượng nghiệp vụ. Đồng thời

đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền của địa phương.

- Cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường có liên quan đến nhiều

chính sách, pháp luật, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lực lượng

và quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của cơng dân.

1.1.4. Nội dung của quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

1.1.4.1. Ban hành các văn bản pháp quy quy định việc quản lý trật tự vỉa hè,

lòng đường.

Để tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho cơng tác quản lý trật tự vỉa

hè, lòng đường các cấp chính quyền phải ban hành các quyết định, quy định

cụ thể về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường như: quy định về việc treo,

đặt biển hiệu quảng cáo; quy định về dựng rạp tổ chức sự kiện trên vỉa hè;

quy định về việc bày bán hàng hóa trên hè phố,… Ngồi các quy định về việc

quản lý vỉa hè, lòng đường cũng cần ban hành các văn bản pháp lý quy định

cụ thể về phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Căn cứ

vào Luật, Nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, UBND thành phố

phải có văn bản hướng dẫn chỉ đạo cụ thể để triển khai thực hiện.

Các văn bản pháp quy làm căn cứ cho công tác quản lý trật tự vỉa hè,

lòng đường do cơ quan Nhà nước ban hành:

- Luật Giao thông đường bộ.- Nghị định số: 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định định về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thơng đường bộ và đường sắt.

- Thông tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Nghị định số: 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa

đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010

của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông

đường bộ.

- Quyết định số: 3381/2004/QĐ-UBND ngày 04/11/2004 của UBND

tỉnh Phú Thọ về việc Quy định một số điểm tạm thời cho phép sử dụng một

phần vỉa hè đường thành phố Việt Trì.

- Chỉ thị số: 02/CT-UBND ngày 27/8/2011 của Chủ tịch UBND thành

phố Việt Trì về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an tồn giao

thơng và vệ sinh mơi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì.

- Quy chế Quản lý đơ thị quản lý đơ thị thành phố Việt Trì năm 2013.

1.1.4.2. Công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là hoạt động mang

tính thường xuyên, bắt buộc các chủ thể phải tuân thủ các quy định của pháp

luật. Biện pháp cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, mang tính quyết định hiệu

lực kiểm sốt phát triển, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về trật tự vỉa

hè, lòng đường như: phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng tạm vỉa hè

làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng; bày bán hàng hóa, dịch

vụ ăn uống; đặt, treo biển hiệu quảng cáo; dựng rạp, cổng chào để tổ chức sự

kiện; làm hư hỏng vỉa hè và hệ thống hạ tầng kỹ thuật; cải tạo, sửa chữa, thay

đổi hiện trạng vỉa hè, lòng đường khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan cóthẩm quyền và các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, sử dụng sai

mục đích khác. Kiểm tra việc thực hiện của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử

dụng vỉa hè để đảm bảo thực hiện đúng giấy phép được cấp, đúng quy định

của pháp luật hiện hành.

UBND phường, xã thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện các quy định trong

quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường. Thực hiện việc cưỡng chế thi hành đối với

những quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước.

UBND thành phố Việt Trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra,

thanh tra và chỉ đạo UBND các phường, xã xử lý các vi phạm về sử dụng vỉa

hè, lòng đường trong đơ thị theo quy định của pháp luật.

1.1.4.3. Quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường theo quy hoạch.

* Về quy hoạch, kiến trúc

Quản lý không gian kiến trúc cảnh quan đô thị qua các đồ án quy

hoạch, giấy phép quy hoạch, giấy phép xây dựng. Các quy hoạch được phê

duyệt trên địa bàn thành phố được công bố công khai rộng rãi để Nhân dân

được biết, thực hiện. Các cơng trình cơng cộng xây dựng đúng quy hoạch, có

kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Triển khai thực hiện quản lý theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung

thành phố Việt Trì đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt:

- Lập và quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

các khu vực trong thành phố đảm bảo tỷ lệ đất công cộng đô thị, các quảng

trường, công viên, vườn hoa, khu vui chơi, giải trí cho khu ở và thành phố;

- Lập và đầu tư theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu ở mới, quy

hoạch cải tạo chỉnh trang, thiết kế đô thị các khu vực cũ trong thành phố đảm

bảo sự hài hòa trong kiến trúc Văn Lang và hiện đại; Trong các đồ án quy

hoạch, các thiết kế kiến trúc cần định hướng hình thức kiến trúc mang màu

sắc Văn Lang.Thiết kế, xây dựng một số cơng trình điểm nhấn, tạo dấu ấn cho

thành phố.

Ban hành quy chế quảng cáo trên địa bàn thành phố (loại hình biển,

kích thước, nội dung trên biển…).

* Hệ thống giao thông:

Giao thông đối ngoại:

Đảm bảo việc kết nối từ các hướng vào thành phố Việt Trì được thuận

lợi: Xây dựng cầu Văn Lang (nối Việt Trì - Ba Vì) và đường dẫn kết nối với

đường Hai Bà Trưng; Cầu Đức Bác; hoàn thiện đường 32C, đường đê Âu Cơ.

Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt đoạn qua Việt Trì: đảm bảo sự

kết nối êm thuận tại các nút giao giữa đường sắt và đường bộ; Nâng cấp, cải

tạo định kỳ đường ray, hệ thống tà vẹt và cơng trình phụ trợ, hệ thống barie

(giảm thời gian chờ đợi của người đi đường).

Giao thông đô thị:

- Đường giao thông:

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường (cùng hệ thống hạ tầng

kỹ thuật) quan trọng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã được duyệt:

đường Phù Đổng, đường Trường Chinh, đường Vũ Thê Lang, đường nối từ

đường Hùng Vương qua Khu công nghiệp Thụy Vân đến Quốc lộ 32C, đường

Hai Bà Trưng kéo dài, đường Thụy Vân - Thanh Đình - Chu Hóa; đường

Nguyễn Tất Thành (đoạn nối từ đường Hùng Vương đến đường Trường

Chinh), đường Mai An Tiêm…Đầu tư, xây dựng các tuyến đường nội thị theo

đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì đã được duyệt: đường

Ngọc Hoa, đường Lê Lợi…

+ Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường chính: đường Hùng Vương, đường

Châu Phong, đường Trần Toại, đường Tiên Dung,… các tuyến đường nối vào

các khu di tích lịch sử văn hóa quan trọng.

+ Nghiên cứu, quy hoạch và xây dựng một số cầu vượt đường sắt, cầu

bộ hành cho người đi bộ trên các tuyến, đường chính đơ thị.+ Nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thơng nông thôn, đường nội đồng.

Vỉa hè:

+ Quản lý nghiêm đảm bảo chiều rộng vỉa hè: phá dỡ các bậc tam cấp,

vệt dắt xe lấn chiếm vỉa hè, không gian công cộng;

+ Lập quy hoạch vỉa hè cho một số tuyến phố chính, phân định: khu

vực vỉa hè tuyệt đối khơng cho phép bn bán, lấn chiếm vỉa hè và có biện

pháp xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm; khu vực vỉa hè cho

phép bố trí hoạt động kinh tế nhỏ (như quầy sách báo, điểm vá xe, nơi bán

hàng, quà nước…), đỗ xe máy và có thể cả ô tô (trường hợp vỉa hè lớn) với

quy định và hướng dẫn rõ ràng về tổ chức mặt bằng, không gian và cả quy chế

về kinh tế, tài chính (thuế, phí sử dụng vỉa hè…). Quy hoạch, có kiểm soát

chặt chẽ những tuyến phố đặc biệt như phố đi bộ để xây dựng bản sắc tuyến

phố, tạo bộ mặt sinh động cho đô thị.

+ Vỉa hè ưu tiên bộ hành, cảnh quan:

Các loại vỉa hè này chủ yếu ở khu vực hành chính, cơ quan văn

phòng… thường chạy dọc theo tường, rào các khu đất lớn. Những hành vi

buôn bán, lấn chiếm vỉa hè cần nghiêm cấm và xử lý triệt để.

Nghiên cứu tổ chức các mảng xanh thay cho một phần gạch lát vỉa hè để

góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, gia tăng bề mặt thấm nước mưa, đồng thời

đóng vai trò cách ly luồng bộ hành với giao thơng dưới lòng đường (hạn chế tình

trạng xe máy đi lên lề và người đi bộ băng qua đường khơng đúng vị trí…).

+ Vỉa hè cho phép sử dụng các hoạt động khác ở mức độ có kiểm sốt:

Đối với các khu phố thương mại-dịch vụ, trong điều kiện hiện nay thì nhu

cầu sử dụng vỉa hè cho một phần hoạt động kinh tế và chỗ đậu xe là cần thiết.

Quy hoạch cụ thể từng khu vực đậu xe máy dùng chung cho một đoạn

phố, tương ứng với một số điểm lên xuống xe máy nhất định. Phần đậu xe máy

có thể nghiên cứu ở những đoạn giữa các cây xanh lớn, để dành phần vỉa hè

liên tục bên trong cho luồng bộ hành, tiếp cận với các cửa hàng; phần vỉa hèkhông cho phép lên xuống bố trí dải xanh hẹp và bó vỉa thẳng đứng để cách ly,

ngăn cách xe và người tiếp cận tùy tiện với đường giao thơng. Có thể thêm một

dãy đậu xe máy sát ngay mặt tiền các khu vực cửa hàng có vỉa hè lớn.

Đối với một số khu vực có vỉa hè lớn nhưng nhu cầu đi bộ khơng

nhiều, lòng đường hạn chế và có nhu cầu đậu ô tô, có thể cắt một phần vỉa hè

để bố trí hàng đậu ơ tơ (và xe máy)

+ Xã hội hóa cải tạo hệ thống vỉa hè một số tuyến đường chính, áp

dụng thí điểm hình thức Nhà nước cung cấp gạch block, nhân dân cung cấp

vật liệu khác và nhân công.

+ Chọn một mẫu gạch lát vỉa hè thống nhất trên mỗi tuyến đường,

tuyến phố.

- Các trang thiết bị, tiện ích trên vỉa hè:

+ Nhà chờ xe buýt: Xã hội hóa để xây dựng các nhà chờ xe buýt hiện

đại (Nhà đầu tư xây dựng và cho phép quảng cáo).

+ Xây dựng các cột thông tin: cho phép đăng các thông tin, quảng cáo,

tờ rơi tại các địa điểm cơng trình cơng cộng, nhà văn hóa khu dân cư…

+ Thùng rác: lắp đặt các thùng rác trên một số tuyến đường, tại các nhà

chờ xe buýt.

+ Nhà vệ sinh công cộng: Lựa chọn các mẫu nhà vệ sinh công cộng hài

hòa với cảnh quan mơi trường. Xã hội hóa việc xây dựng, khai thác nhà vệ

sinh công cộng.

Hệ thống giao thơng tĩnh:

Xã hội hóa việc xây dựng và vận hành hệ thống giao thông tĩnh trên địa

bàn thành phố, thí điểm hình thức: Nhà nước xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu

thầu đơn vị khai thác sử dụng:

Các bãi đỗ xe đối ngoại, trạm dừng nghỉ, vệ sinh công cộng và bán đồ

lưu niệm, đặc sản vùng miền tại các cửa ngõ vào thành phố:+ Phía Đơng Nam: địa phận xã Sơng Lơ với diện tích khoảng 2,5ha (bãi

đỗ xe buýt và xe khách) và khoảng 3,7 ha (bãi đỗ xe tải).

+ Phía Đơng Bắc: tại nút giao giữa đường Phù Đổng và đường Trường

Chinh, diện tích khoảng 0,7ha.

+ Phía Tây Nam: tại lơ đất giao giữa đường 36m (nối từ đường Hùng

Vương, qua khu đô thị Minh Phương) và đường 32C, với diện tích khoảng

1ha.

+ Phía Tây Bắc: tại lơ đất góc ngã giao quốc lộ 32C với đường Hùng

Vương, diện tích khoảng 1ha.

Các điểm đỗ xe và nhà vệ sinh dọc các trục đường lớn nội thị:

Trên đường Hùng Vương:

+ Bãi đỗ xe đối diện Sân vận động tỉnh: diện tích khoảng gần 0,8ha;

+ Bãi đỗ xe đối diện Công ty vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, phường Vân Cơ;

+ Bãi đỗ xe thuộc đoạn A9 (ngã tư Hòa Phong) - A11 (ngã ba Vân Cơ).

Trên đường Nguyễn Tất Thành:

+ Bãi đỗ xe tiếp giáp với trung tâm phòng chống bệnh xã hội diện tích

khoảng 600m2;

+ Bãi đỗ xe tại lơ đất góc ngã giao đường Nguyễn Tất Thành và đường

Trần Toại, diện tích khoảng 1ha;

Bãi đỗ xe tại các cơng trình cơng cộng:

+ Quy hoạch chi tiết các cơng trình cơng cộng, dịch vụ thương mại:

đảm bảo tỷ lệ diện tích bãi đỗ xe theo quy định.

+ Xây dựng hoàn thiện các bãi đỗ xe tại cơng viên Văn Lang, quảng

trường Hùng Vương...;

+ Sử dụng có hiệu quả các bãi đỗ xe tại các trung tâm thương mại dịch

vụ: Vincom plaza, BigC, chợ trung tâm, các chợ tại các phường, xã… các khu

di tích lịch sử văn hóa, cơng trình thể dục thể thao.1.1.4.4. Cấp phép, chấp thuận tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường.

* Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “1 cửa” cấp xã.

- Bộ phận “1 cửa” cấp xã kiểm tra nếu đủ hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ, giao

giấy hẹn cho chủ đầu tư.

- Trong thời hạn quy định chủ đầu tư đến UBND cấp xã thống nhất nội

dung ký cam kết để triển khai thực hiện; trường hợp không đủ điều kiện

UBND cấp xã trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ

sơ theo quy định.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường phố (theo mẫu

số 01).

- Bản vẽ vị trí mặt bằng cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng

tạm thời một phần hè, lòng đường.

- Trường hợp thi cơng sửa chữa cơng trình u cầu phải có giấy phép

XD hoặc sửa chữa.

- Trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải có văn bản thoả

thuận nội dung quảng cáo của Sở Văn hoá thể thao và Du lịch.

- Trường hợp tổ chức các hoạt động văn hố, xã hội, tun truyền phải

có văn bản cho phép của UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện.

- Văn bản pháp lý khác (nếu có).

- Bản cam kết sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường ký giữa chủ đầu tư

với UBND cấp xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép xây dựng hoặc sửa chữa cơng trình đối với trường hợp thi

cơng sửa chữa cơng trình.- Văn bản thoả thuận nội dung quảng cáo của Sở Văn hoá thể thao và

du lịch đối với trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo.

- Văn bản cho phép của UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện đối với

trường hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền.

1.1.4.5. Hướng dẫn trong quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Hướng dẫn, tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân biết và tuân thủ quy định

về quản lý và sử dụng vỉa hè tại các khu vực được sử dụng tạm làm nơi để xe

đạp, xe máy và phần dành cho người đi bộ; khơng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

làm nơi kinh doanh, buôn bán, đặt biển quảng cáo, tập kết vật liệu xây dựng;

không dựng rạp để tổ chức việc cưới, việc tang, hội họp lấn chiếm lòng đường

sai quy định; khơng tự ý đào, cắt vỉa hè, lòng đường khi chưa được cấp phép.

1.1.4.6. Công tác tuyên truyền quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức

chính trị- xã hội và UBND các phường, xã đẩy mạnh tun truyền các chun

đề về văn hóa, văn minh đơ thị trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ

sở và trực quan như panơ, áp phích.

Chủ động lập chương trình tuyên truyền, giáo dục đặc biệt về nâng cao

ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của Đoàn Thanh niên, hội viên các hội: Phụ nữ,

Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Văn học nghệ thuật và nhân dân trong việc

tuân thủ pháp luật, thực hiện Quy chế quản lý đô thị, các quy tắc ứng xử văn

hóa, văn minh đơ thị và cả quy ước của khu dân cư để mọi thành phần trong

xã hội đều hưởng ứng tham gia với tư cách là một chủ thể vừa vận động, vừa

thực hiện. Đô thị không phải không gian sống riêng của người đô thị mà là

của tất cả mọi giai tầng liên quan đến nó.

Chuẩn hóa và thành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh đơ thị; tạo

chuyển biến thực sự trong giao tiếp ứng xử, nhất là trong văn hóa giao thơng,

văn hóa cơng sở, văn hóa kinh doanh, thương mại, giao tiếp trong không gian

công cộng; hướng tới mục tiêu phong cách con người Việt Trì thanh lịch, mến

khách, thân thiện, giàu tính nhân văn, mang đậm tình người đất Tổ.Duy trì các phong trào thi đua và các nội dung trong Kế hoạch triển

khai “Năm trật tự, văn minh đô thị ”. Các nhiệm vụ phải thực hiện liên tục,

thường xuyên và chú trọng tổ chức giám sát, kiểm tra các thời điểm nhạy

cảm, nhất là nhân dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm . Kịp thời

biểu dương những gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh, phê phán

quyết liệt những hành vi tiêu cực vi phạm trật tự, kỷ cương, văn minh đơ thị.

Từ đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành Quy chế quản lý đô thị trong các cơ

quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân bằng các giải pháp đồng bộ.

Quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 25

tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực giao thơng đường bộ, đường sắt.

UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng quản lý đơ thị, Đội Thanh tra trật tự

đô thị tổ chức quán triệt, tập huấn, hướng dẫn, phổ biến các quy định của

pháp luật về trật tự vỉa hè, lòng đường cho cán bộ, cơng chức xã, phường.

1.1.5. Mục đích và ngun tắc của công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

1.1.5.1. Mục đích của cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Ðể đảm bảo trật tự an tồn giao thơng trên ðịa bàn thành phố, UBND

tỉnh Phú Thọ ðã ban hành ban hành Quyết định số: 3381/2004/QÐ-UBND

ngày 04/11/2014 về việc Quy ðịnh một số ðiểm tạm thời cho phép sử dụng

một phần vỉa hè ðýờng thành phố Việt Trì. Quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

là việc rất cần thiết vì vỉa hè, lòng đường là một bộ phận của giao thông đô

thị, cũng như phản ánh phần nào bộ mặt của đô thị.

Nước ta xuất phát từ một nước nông nghiệp và tốc độ đô thị hóa ngày

càng tăng, người dân đơ thị của chúng ta phần lớn chưa có thói quen của cơng

dân đơ thị, ý thức chấp hành pháp luật còn chưa cao,... Do đó cần thiết phải

triển khai cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường để xử lý các vi phạm đối

với vỉa hè, lòng đường để đảm bảo trật tự đô thị, đồng thời giáo dục ý thức

của người dân đô thị.1.1.5.2. Nguyên tắc công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường

Cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường được triển khai một cách

phù hợp tùy tình hình của phường, xã trên địa bàn thành phố. Nhưng mặt khác

luôn tồn tại những nguyên tắc không thể thay đổi của công tác quản lý và sử

dụng vỉa hè, lòng đường. Các nguyên tắc quản lý bao gồm:

- Khi sử dụng vỉa hè, lòng đường vào các mục đích khác ngồi mục

đích cho người đi bộ và tham gia giao thông phải được phép của cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền. Việc sử dụng vỉa hè, lòng đường phải đảm bảo trật tự,

an tồn giao thơng, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

- Vỉa hè, lòng đường thuộc hệ thống giao thơng được quản lý thống

nhất trên địa bàn thành phố. Nghiêm cấm mọi tổ chức, cá nhân tự đào bới,

xây dựng làm biến dạng vỉa hè, lòng đường đã được xây dựng; khơng được sử

dụng vỉa hè, lòng đường để họp chợ, bày hàng quán, để vật liệu, phế thải. Vỉa

hè được sử dụng cho người đi bộ, không được bày, bán hàng và chiếm không

gian trên vỉa hè để bày bán hàng hóa.

1.1.6. Chủ thể cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường.

Cơng tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường bao gồm nhiều nội dung

cơng việc và khơng phải do một cơ quan chức năng quản lý một cách toàn

diện, mà từng nội dung lại được phân cấp theo chức năng, quyền hạn của từng

đơn vị khác nhau thực hiện. Các nội dung công tác quản lý trật tự vỉa hè, lòng

đường được giao cho các cơ quan, đơn vị sau:

- Phòng Quản lý đơ thị (cơ quan thường trực của Ban an tồn giao

thơng thành phố): tham mưu giúp UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ

đạo, hướng dẫn các ngành, UBND phường, xã, các doanh nghiệp đóng trên

địa bàn Thành phố tập trung tuyên truyền pháp luật về an tồn giao thơng cụ

thể như:

+ Phối hợp với các cơ quan truyền thanh, truyền hình Thành phố xây

dựng các chuyên trang, chuyên mục phóng sự, tăng thời lượng phát sóng vềTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TRONG QUẢN LÝ TRẬT TỰ VỈA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×