Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trực tiếp tiến hành thanh tra

Trực tiếp tiến hành thanh tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

Những công việc cần thực hiện

2.1. Công bố quyết định thanh tra;

2.2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ;

2.3. Thu thập ý kiến của quần chúng, các phương tiện thông tin đại chúng;

2.4. Thu thập ý kiến của các cơ quan chức năng, các cơ quan thanh tra, kiểm tra;

2.5. Nghe ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp;

2.6. Làm việc với ĐTTT, yêu cầu báo cáo, giải trình;

2.7. Xử lý các tình huống;

2.8. Xử lý các mối quan hệ;

2.9. Hoàn chỉnh hồ sơ từng phần;

2.10. Ghi nhật ký đoàn thanh tra;

2.11. Kết thúc việc thanh tra trực tiếp.2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.1. Cơng bố quyết định thanh tra

- Trưởng đồn chủ trì buổi cơng bố QĐTT theo nội dung, chương trình đã thơng báo

trước;

- Thành phần tham dự;

- Nội dung của buổi công bố QĐTT:

+ Đọc nguyên văn QĐTT;

+ Quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra, quyền hạn, nghĩa vụ các bên,…

+ Dự kiến kế hoạch làm việc với đối tượng;

+ Nghe đối tượng báo cáo theo đề cương yêu cầu;

+ Ý kiến của đối tượng và các đại biểu (nếu có);

+ Kết luận của Trưởng đồn;

+ Hồn thiện và ký biên bản buổi cơng bố QĐTT (mẫu 06-TTr).2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ

- Thu thập thông tin tài liệu (Điều 23 TT 05); (Mẫu 07-TTr)

- Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu (Mẫu 08-TTr)

- Kiểm tra, xác minh thông tin tài liệu (Điều 24 TT 05):

+ Giấy mời (Mẫu số 09-TTr);

+ Biên bản kiểm tra, xác minh (Mẫu số 11-TTr);

+ Biên bản làm việc (Mẫu số 12-TTr).

- Thủ tục thực hiện quyền trong quá trình thanh tra (Điều 25 TT05)

- Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra (nếu có). (Mẫu số 30-TTr);(Mẫu số 31-TTr);(Xem thêm chuyên đề Thực hiện quyền và thu thập, thẩm tra xác minh tài liệu trong hoạt động thanh tra và

các chuyên đề khác).2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.3.Thu thập ý kiến của quần chúng và các phương tiện thông tin đại

chúng

- Tìm hiểu để lựa chọn và tiếp cận;

- Nội dung thu thập: nội dung trong QĐTT, tập trung vào những nội

dung trọng tâm, trọng điểm, tránh lan man;

- Phương pháp thu thập;

- Đối với những thông tin mà công luận, báo chí nêu:

Tổ chức gặp gỡ, trao đổi làm rõ nguồn thông tin; xác định nội dung

thông tin, đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu,…

Chú ý: những thông tin liên quan đến nội dung thanh tra.2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.4. Thu thập thông tin của các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý cấp trên

trực tiếp, cơ quan đã tiến hành thanh tra, kiểm tra

- Nghiên cứu nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế quản lý chuyên ngành;

- Tham khảo những nhận xét đánh giá, kết luận để nắm tình hình về đối tượng

làm cơ sở cho việc thanh tra, kiểm tra;

- Bổ sung, củng cố thêm hồ sơ, chứng cứ;

- Tham khảo ý kiến của họ làm cơ sở cho việc đánh giá, kết luận, kiến nghị,..2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.5. Làm việc với ĐTTT, yêu cầu báo cáo, giải trình

Nếu làm việc trực tiếp với ĐTTT

+ Dùng ý kiến của người này chất vấn người kia;

+ Đi sâu vào làm rõ những tình tiết, nội dung khơng rõ ràng, mâu thuẫn, sai lệch, nghi

vấn,…

+ Cách hỏi: hỏi thẳng, vừa hỏi vừa thăm dò, gợi ý để hỏi sâu thêm, hỏi bất ngờ vào

điểm yếu,…

Chú ý:

+ Cố gắng tạo được lòng tin với đối tượng;

+ Quan sát thái độ, phản ứng, tốc độ và giọng nói trả lời;

+ Đi sâu vào khai thác những chỗ nghi vấn, điểm yếu, mâu thuẫn,…

- Kết thúc:

Lập biên bản, thu giữ các tài liệu, chứng cứ kèm theo.2.6. Xử lý các tình huống

một số tình huống cơ bản thường gặp

1. Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

- Chậm, không đầy đủ, nhỏ giọt,…

- Khơng đúng sự thật.4. u cầu báo cáo, giải trình

- Đổ lối do khách quan, không trung thực,

sai sự thực,…

- Giải thích vòng vo khơng có căn cứ.2. u cầu làm việc

- Đi công tác đột xuất, bận giải quyết

công việc quan trọng,…

- Ốm đau hay người nhà ốm,….5. Thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết

định thanh tra

- Chậm trễ thực hiên khơng đầy đủ,…

- Chây ì, cầu cứu nhờ người khác giúp đỡ.3. Lập biên bản không ký- Đưa ra nhiều lý do,…

- Khơng cần có lý do.6. Nghiêm trọng hơn

- Mua chuộc, hối lộ, hứa hẹn,…

- Vu khống, đe dọa, uy hiếp, trấn áp,

“Thuê đầu gấu”,…PHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ XỬ LÝ

- Xác định và lựa chọn phương pháp xử lý thích hợp:

1. Yêu cầu cung cấp

đầy đủ các thông

tin, tài liệu ngay từ

đầu2. Vận động, giáo

dục, thuyết phục4. Phối hợp với

các cơ quan chức

năng…3.Sử dụng những

quyền mà pháp luật

cho phépPHƯƠNG PHÁP CHUNG ĐỂ XỬ LÝ

- Trình tự thực hiện:

1. Tự xử lý2. Báo cáo Trưởng đoàn thanh tra3. Báo cáo Người ra quyết định thanh tra

4. Báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.7. Xử lý các mối quan hệ

- Quan hệ nội bộ Đồn thanh tra

+ Trưởng đồn có vai trò cực kỳ quan trọng, trách nhiệm cao, quyết đoán, dám

chịu trách nhiệm và phải là hạt nhân đồn kết;

+ Tơn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức kỷ luật cao;

+ Đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau.

- Quan hệ với người ra quyết định thanh tra

+ Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành;

+ Báo cáo đúng tiến độ và xin ý kiến.2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

2.7. Xử lý các mối quan hệ

- Quan hệ với đối tượng

+ Chấp hành “Là tai mắt của trên”;

+ Phối hợp “Là người bạn của dưới”;

- Quan hệ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra;

+ Thực hiện kết luận thanh tra (nếu có);

- Quan hệ với các cơ quan chức năng (chuyên môn):

+ Phối hợp trong công việc;

+ Thực hiện kết luận thanh tra (nếu có).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trực tiếp tiến hành thanh tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×