Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuẩn bị thanh tra

Chuẩn bị thanh tra

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Chuẩn bị thanh tra

Những công việc cần làm:

1.1. Nghiên cứu xác định mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra;

1.2. Thu thập thông tin, tài liệu ban đầu (Khi cần thiết);

1.3. Ban hành quyết định thanh tra;

1.4. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra;

1.5. Tổ chức họp đoàn để triển khai;

1.6. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo;

1.7. Thông báo về việc cơng bố quyết định thanh tra;

1.8. Chuẩn bị kinh phí, phương tiện vật chất.1. Chuẩn bị thanh tra

1.1. Nghiên cứu xác định mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc thanh tra

- Dự kiến Trưởng đoàn và giao nhiệm vụ nghiên cứu;

- Các thông tin, tài liệu cần nghiên cứu?

- Nghiên cứu để xác định:

+ Mục đích, yêu cầu;

+ Nội dung thanh tra (Trọng tâm, trọng điểm);

+ Phương pháp tiến hành;

+ Bố trí lực lượng, thời gian;

+ Kinh phí phục vụ cho đoàn thanh tra.1. Chuẩn bị thanh tra

1.2. Thu thập thông tin, tài liệu ban đầu (Khi cần thiết)

- Xác định thông tin, tài liệu cần thu thập và nguồn thu thập?

- Phương pháp thu thập?

- Báo cáo kết quả thu thập:

+ Khái quát chung về đối tượng;

+ Tình hình, kết quả hoạt động, những vấn đề nổi cộm;

+ Đề xuất nội dung, phương pháp thanh tra.

- Thời gian thu thập (Không quá 15 ngày).1. Chuẩn bị thanh tra

1.3. Ra quyết định thanh tra

- Xây dựng Dự thảo QĐTT trình người ra QĐTT ký ban hành;

- Nội dung quyết định thanh tra: Căn cứ pháp lý; đối tượng; nội dung

TTra; Đoàn thanh tra; nhiệm vụ; thời kỳ thanh tra; thời hạn thanh tra;

(Giám sát đoàn Ttra – TT 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015 về giám

sát hoạt động ĐTTra).

(Mẫu 04-TTr)

- Gửi QĐTT cho đối tượng chậm nhất 5 ngày kể từ ngày ký QĐTT.1. Chuẩn bị thanh tra

1.4. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra

- Căn cứ xây dựng kế hoạch?

- Nội dung kế hoạch:

+ Mục đích, yêu cầu;

+ Nội dung thanh tra (trọng tâm, trọng điểm);

+ Phương pháp tiến hành;

+ Tổ chức thực hiện;

- Họp đoàn trao đổi, thảo luận hoàn chỉnh dự thảo.

- Thời gian xây dựng và phê duyệt KHTT (Không quá 3 hoặc 5 ngày);

Chú ý: KHTT là tài liệu mật không gửi cho đối tượng thanh tra.

(TT 08/2015/TT-BCA ngày 27/01/2015).(Mẫu 05-TTr).1. Chuẩn bị thanh tra

1.5. Tổ chức họp đồn để triển khai

- Qn triệt mục đích, u cầu, nội dung và phương pháp thanh tra;

- Phổ biến các chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý có liên quan đến nội dung

thanh tra;

- Phổ biến đặc điểm tình hình, kết quả hoạt động của đối tượng, những nội dung

cần chú ý;

- Thảo luận về phương pháp tiến hành, các tình huống có thể xảy ra và cách thức

xử lý;

- Phổ biến quy chế hoạt động của đoàn thanh tra;

- Trường hợp cần thiết tổ chức tập huấn;

- Phân cơng nhiệm vụ cho các tổ, nhóm, thành viên. Các thành viên căn cứ xây

dựng kế hoạch cá nhân.1. Chuẩn bị thanh tra

1.6. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng báo cáo

- Căn cứ xây dựng đề cương?- Nội dung chủ yếu của đề cương:

+ Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đối tượng;

+ Đặc điểm, tình hình hoạt động của đối tượng;

+ Kết quả thực hiện nội dung thanh tra;

+ Tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm tốn;

+ Những vướng mắc trong q trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị.

- Văn bản yêu cầu: mẫu CV số 10, đề cương của đoàn, phụ lục kèm theo và hạn nộp.

- Thời gian gửi đề cương yêu cầu báo cáo: ít nhất 5 ngày trước khi công bố QĐTT.

Đề cương yêu cầu báo cáo không để lộ mục đích cuộc thanh tra, khơng để lộ những

sai phạm mà đoàn thanh tra đã biết, lộ KHTT để hạn chế sự bao che, chống đối, hợp thức

hóa.1. Chuẩn bị thanh tra

1.7. Thông báo việc công bố quyết định thanh tra

- Trưởng đồn thanh tra thơng báo cho đối tượng về việc công bố QĐTT;

- Trường hợp cần thiết người ra QĐTT thông báo bằng văn bản;

- Nội dung thông báo: Thời gian, địa điểm, nội dung, thành phần;

- Trưởng đoàn nên trao đổi trước về nội dung làm việc.1. Chuẩn bị thanh tra

1.8. Chuẩn bị kinh phí, phương tiện vật chất

- Phân cơng người chuẩn bị:

+ Kinh phí: để đảm bảo ăn, nghỉ.

+ Phương tiện làm việc;

+ Phương tiện đi lại.2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

yêu cầu của bước trực tiếp thanh tra

- Thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, chứng cứ;

- Thực hiện đúng các nguyên tắc và trình tự thủ tục;

- Xử lý tốt các tình huống phát sinh;

- Xử lý tốt các mối quan hệ trong quá trình thanh tra.2. Trực tiếp tiến hành thanh tra

Những công việc cần thực hiện

2.1. Công bố quyết định thanh tra;

2.2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ;

2.3. Thu thập ý kiến của quần chúng, các phương tiện thông tin đại chúng;

2.4. Thu thập ý kiến của các cơ quan chức năng, các cơ quan thanh tra, kiểm tra;

2.5. Nghe ý kiến của cơ quan cấp trên trực tiếp;

2.6. Làm việc với ĐTTT, yêu cầu báo cáo, giải trình;

2.7. Xử lý các tình huống;

2.8. Xử lý các mối quan hệ;

2.9. Hoàn chỉnh hồ sơ từng phần;

2.10. Ghi nhật ký đoàn thanh tra;

2.11. Kết thúc việc thanh tra trực tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị thanh tra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×