Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

1. Phải có quyết định thanh tra

Thẩm quyền (Khoản 2 Điều 43; Khoản 1 Điều 51 Luật TTra; Điều 9, 20 NĐ 86; Điều 14,15 NĐ 07).

- Thủ trưởng cơ quan thanh tra;

- Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành;

- Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước.

Căn cứ ban hành quyết định thanh tra: Có ít nhất 1 trong 4 căn cứ.

- Kế hoạch thanh tra;

- Theo yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước;

- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Nội dung QĐTT:

- Đối tượng, nội dung, thời kỳ, thời hạn thanh tra;

- Chủ thể thanh tra, nhiệm vụ, quyền hạn;

- Giám sát đoàn thanh tra.III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

Thời hạn thanh tra: (Điều 45 Luật TTra)

- Thanh tra Chính phủ;

- Thanh tra tỉnh, bộ, Tổng cục, Cục;

- Thanh tra huyện, sở, Chi cục.

Thể thức: Mẫu số 04 -TTra (TT 05/2014/TT-TTCP).III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

2. Lực lượng thanh tra

Tổ chức theo đoàn hoặc thanh tra độc lập (TTra chuyên ngành).

Đoàn thanh tra: Trưởng đoàn (Phó trưởng đồn) và các thành viên.

- Trưởng đồn: chức vụ, phẩm chất, năng lực quản lý, chuyên môn,

kinh nghiệm.

- Thành viên: Số lượng, chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

Lưu ý: khơng bố trí người có quan hệ gia đình ruột thịt, quan hệ

thân thiết với đối tượng tham gia đoàn TTra (Điều 9 TT 05).

Giám sát đoàn thanh tra (TT 05/2015/TT-TTCP ngày 10/9/2015).III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

3. Kinh phí, phương tiện vật chất

Kinh phí: điều kiện ăn nghỉ.

Phương tiện làm việc; phương tiện đi lại;IV. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA1. Chuẩn bị

thanh tra2.

Trực tiếp thanh tra3.

Kết thúc thanh

tra1. Chuẩn bị thanh tra

Yêu cầu của bước chuẩn bị:

- Nghiên cứu, nắm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và phương pháp

thanh tra;

- Thu thập các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ cho cuộc thanh tra;

- Chuẩn bị đầy đủ về kinh phí, phương tiện vật chất phục vụ cho cuộc

thanh tra;

- Thời gian:

Khẩn trương.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×