Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.1. Khái niệm tham nhũng

• Tham nhũng phụ thuộc vào

những yếu tố nào?

• Tham nhũng có thể được định

nghĩa chung cho tất cá các quốc

gia khơng?THAM NHŨNG LÀ GÌ?

*TN là căn bệnh của

nhà nước

Tham nhũng = Lòng

tham + quyền lực

Tham

nhũng

=

Quyền lực nhà nước +

Quyết định tùy tiện chịu trách nhiệm

* TN có ở khu vực tư

khơng?2.1. Khái niệm tham nhũngQUAN NIỆM VỀ THAM NHŨNGQUYỀN LỰCLỢI ÍCHCON NGƯỜIUK

WB

TITHAM NHŨNGTN là hành vi của

người có chức vụ,

quyền hạn đã lợi

dụng chức vụ quyền

hạn đó vì vụ lợiUNCAC(K2Đ1 LPCTN, sd, bsCHỦ THỂ:HÀNH VI:Người có chức vụ,

quyền hạnLợi dụng

chức vụ, quyền hạn2007; 2012).

MỤC ĐÍCH:Vụ lợi2.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

hiện hành

(12 HÀNH VI THAM NHŨNG - Điều 3 Luật PCTN)

1. Tham ô tài sản (Đ278-TN).

2. Nhận hối lộ (Đ279-TN).

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Đ280-TN).

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ,

cơng vụ vì vụ lợi (Đ281-TN).

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, cơng vụ vì vụ lợi

(Đ282-TN).2.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

hiện hành

(12 HÀNH VI THAM NHŨNG - Điều 3 Luật PCTN)8. Đưa hối lộ (Đ289-CV khác), môi giới hối lộ (Đ-290-CV khác) được

thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc

của CQ, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của NN vì

vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Khơng thực hiện nhiệm vụ, cơng vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi2.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật

hiện hành

(12 HÀNH VI THAM NHŨNG - Điều 3 Luật PCTN)8. Đưa hối lộ (Đ289-CV khác), môi giới hối lộ (Đ-290-CV khác) được

thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết cơng việc

của CQ, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của NN vì

vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Khơng thực hiện nhiệm vụ, cơng vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi viTÌNH HUỐNG 1

‘Do phần diện tích đất của cơ quan S sử dụng

chưa hết, Thủ trưởng c cơ quan đã đồng ý cho

ông K thuê để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Khoản tiền cho th được nộp vào Cơng đồn

cơ quan (đây cũng là giá trị thể hiện trong hợp

đồng cho thuê), còn một phần người thuê phải

trả trực tiếp cho ông Giám đốc’’.

Hỏi hành vi của ơng Giám đốc có được xác

định là hành vi tham nhũng khơng? Tại sao?THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG: Nhóm 1

1. Ai có nghĩa vụ báo cáo và ai có nghĩa vụ xử lý

báo cáo về dấu hiệu tham nhũng của Giám đốc

cơ quan S?

2. Nếu người có nghĩa vụ báo cáo khơng báo cáo

thì có phải chịu trách nhiệm theo quy định của

pháp luật khơng?THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG: Nhóm 2

3. Hành vi tham nhũng Giám đốc cơ quan S có thể được

phát hiện bằng những hình thức nào?

-Xác định chế độ trách nhiệm của người đứng đầu khi đểxảy ra hành vi tham nhũng trong trường hợp này?

-Kết luận thanh tra, báo cáo kiểm toán, kết luận điều

tra vụ việc, vụ án tham nhũng phải nêu rõ trách nhiệm

của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra

hành vi tham nhũng theo các mức độ nào?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×