Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Cơng ước của Liên hợp quốc về chống

tham nhũng.

• UNCAC quy định về các biện pháp phòng, chống

tham nhũng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực

phòng, chống tham nhũng.

• Các quy định UNCAC:

 Phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp q/tế.

 Phản ánh kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống

tham nhũng ở nhiều châu lục.

 Phù hợp với nội dung của Công ước Liên hợp quốc

về chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia.

• UNCAC gồm 8 Chương và 71 Điều.3. Công ước của Liên hợp quốc về

chống tham nhũng.

Năm 2010, Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Công ước kèm theo

Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Thanh tra Chính phủ được giao là cơ quan làm đầu mối quốc gia hỗ trợ thơng

tin với quốc tế trong phòng, chống tham nhũng ……;Bộ Tư pháp làm cơ quan đầu mối quốc gia trong việc tiếp nhận, chuyển giao,

theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ủy thác tư pháp về dân sự và thu hồi tài sản;Bộ Công an làm cơ quan đầu mối quốc gia trong việc tiếp nhận, chuyển giao,

xem xét giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về dẫn độ và chuyển giao người

đang chấp hành hình phạt tù;Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan làm đầu mối quốc gia tiếp nhận,

chuyển giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ủy thác tư pháp về hình sự.II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT

PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH2.1. Khái niệm tham nhũng

2.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật hiện hành

2.3. Các nguyên tắc xử lý tham nhũng

2.4. Phòng ngừa tham nhũng

2.5. Phát hiện tham nhũng

2.6. Xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác

2.7. Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham

nhũng.2.1. Khái niệm tham nhũng

• Tham nhũng phụ thuộc vào

những yếu tố nào?

• Tham nhũng có thể được định

nghĩa chung cho tất cá các quốc

gia không?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×