Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật phòng chống tham nhũng.

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật phòng chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật

phòng chống tham nhũng. Giai đoạn từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.

 Pháp lệnh chống tham nhũng được ban hành năm 1998

(sửa đổi, bổ sung năm 2000) đã tạo lập cơ sở pháp lý

bước đầu cho cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham

nhũng trong thời kỳ mới.

 Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn, Luật phòng, chống

tham nhũng đã được Quốc hội thơng qua tại phiên họp

ngày 29 tháng 11 năm 2005, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khố

XI và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.Tình hình tham nhũng

2006200920122016- Tham nhũng

vẫn

nghiêm

trọng, xảy ra ở

nhiều

ngành,

nhiều cấp, nhiều

lĩnh vực, phạm

vi rộng, tính

chất phức tạp…

- Lĩnh vực:

quản lý đất đai,

đầu tư xây

dựng cơ bản,

quản lý ngân

sách, tài sản

công.- Tham nhũng ở một

số, ngành, lĩnh vực

có dấu hiệu giảm.

Trên một số lĩnh

vực vẫn còn nghiêm

trọng, phức tạp và

trở nên tinh vi hơn.

- Nghiêm trọng nhất

vẫn là lĩnh vực

quản lý đất đai,

khai

thác

tài

nguyên,

khoáng

sản, đầu tư, xây

dựng, thuế, quản lý

tài sản công.- Tham nhũng vẫn

nghiêm trọng, biểu

hiện tinh vi, phức

tạp, diễn ra ở

nhiều lĩnh vực,

nhiều cấp, nhiều

ngành, nhất là:

Quản lý đất đai,

tài

nguyên,

khoáng sản, đầu

tư xây dựng, quản

lý vốn, tài sản Nhà

nước, tổ chức cán

bộ, tín dụng, ngân

hàng.- Diễn biến phức

tạp, nhiều cấp,

nhiều

ngành,

nhiều lĩnh vực và

chưa bị đẩy lùi.

-Lĩnh vực: đất

đai, đầu tư XD,

quản lý ngân

sách, vốn, tài sản

nhà nước, tổ

chức

- Cán bộ, tín

dụng,

ngân

hàng, thuế, hải

quan.NHẬN ĐỊNH VỀ NGUYÊN NHÂN(*)

Nguyên nhânTỷ lệ1. Nể nang, né tránh, ngại va chạm trong thực hiện78,72. Một số biện chưa phù hợp72,33. Thiếu biện pháp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm54,64. Môi trường thể chế chưa đồng bộ54,25. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa gương mẫu50,86. Thiếu cơ quan chuyên trách về phòng ngừa tham nhũng43,37. Chưa được hướng dẫn, tổ chức thực hiện phù hợp40,48. Giải quyết kiến nghị, phản ánh, tố cáo chưa hiệu quả35,5(*) Kết quả khảo sát trong khuôn khổ Dự án GI-UCAC năm 2015 do UNDP

hỗ trợ, Thanh tra Chính phủ phối hợp.Tổ chức minh bạch quốc tế (TI) đã công bố chỉ số

cảm nhận tham nhũng năm 2016 (CPI 2016)• Chỉ số này xếp hạng 175 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa

trên cảm nhận về mức độ tham nhũng trong khu vực

công. Năm 2016, Việt Nam được 33/100 điểm, đứng

thứ 113/176 trên bảng xếp hạng tồn cầu.

• Mặc dù điểm số tăng nhẹ, nhưng xét trên thang điểm từ 0

-100 của CPI, trong đó 0 là tham nhũng cao và 100 là rất

trong sạch, điểm số 33/100 năm nay cho thấy Việt

Nam chưa tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá trong

cảm nhận về tham nhũng trong khu vực công và tiếp

tục nằm trong nhóm các nước mà tham nhũng được cho

là nghiêm trọng.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật

phòng chống tham nhũng.Giai đoạn từ khi thực hiện cơng cuộc đổi mới đến nay.

• Sau 7 năm thực hiện đến năm 2012, Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11

ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi:1. Luật số 01/2007/QH11 ngày 04 tháng 8 năm 2007 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 8

năm 2007;2. Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02

năm 2013.Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Văn phòng Quốc hội ban hành văn bản số: 10/VBHNVPQH, văn bản hợp nhất Luật số 27/2012/QH12 và các Luật PCTN trước đó (sau đây

gọi tắt là Luật).TRAO ĐỔI

Q trình hình thành và phát triển

của pháp luật phòng chống tham

nhũng.Vai trò, vị trí của thanh tra trong cơng

tác phòng, chống tham nhũng (???)3. Công ước của Liên hợp quốc về chống

tham nhũng.

• Cơng ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng

được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày

31/10/2003 (UNCAC).

• Ngày 30/6/2009, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

phê chuẩn UNCAC.

• Mục đích UNCAC: hình thành một khn khổ pháp

lý toàn cầu cho sự hợp tác giữa các quốc gia nhằm

phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tình trạng

tham nhũng.3. Công ước của Liên hợp quốc về chống

tham nhũng.

• UNCAC quy định về các biện pháp phòng, chống

tham nhũng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực

phòng, chống tham nhũng.

• Các quy định UNCAC:

 Phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp q/tế.

 Phản ánh kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống

tham nhũng ở nhiều châu lục.

 Phù hợp với nội dung của Công ước Liên hợp quốc

về chống tội phạm có tổ chức xun quốc gia.

• UNCAC gồm 8 Chương và 71 Điều.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật phòng chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×