Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm Pháp luật phòng chống tham nhũng.

Khái niệm Pháp luật phòng chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. Khái niệm Pháp luật phòng

chống tham nhũng.

Khái niệm về Pháp luật phòng chống

tham nhũng được hiểu theo cả nghĩa rộng

và nghĩa hẹp (???).

Khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều

chỉnh:“Luật này quy định về phòng ngừa, phát

hiện, xử lý người có hành vi tham nhũng và

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá

nhân trong phòng, chống tham nhũng”.1. Khái niệm Pháp luật phòng

chống tham nhũng.

Theo nghĩa rộng, đó là tồn bộ các quy định

trong hệ thống pháp luật Việt Nam có liên quan

trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc phòng chống

tham nhũng.

Theo nghĩa hẹp, đó là các văn bản pháp luật

quy định về các hành vi tham nhũng, các biện

pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi

tham nhũng, bao gồm Luật phòng chống tham

nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.nhiệm vụ, vị trí của Luật PCTN trong hệ

thống pháp luật

• Tạo ra một cơ chế phòng ngừa tham nhũng tồn

diện và sâu rộng, mang tính phòng ngừa sớm trong

xã hội, …..???

• Trong mối quan hệ với Bộ luật hình sự và các đạo

luật khác, Luật PCTN được coi là đạo luật chung

quy định về các nguyên tắc, biện pháp, cơ chế

phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, các hình thức

xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm

Luật phòng, chống tham nhũng nhưng chưa đến

mức truy cứu trách nhiệm hình sự.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật

phòng chống tham nhũng. Giai đoạn kháng chiến kiến quốc đến năm 1986.

• Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật về

chống tham ô, quan liêu, lãng phí.

• Các Sắc lệnh, Nghị định, Chỉ thị của Nhà nước về vấn

nạn này đã được quán triệt và tổ chức thực hiện đã góp

phần đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ

máy Nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý

trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo

vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật

phòng chống tham nhũng. Giai đoạn từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay.

 Pháp lệnh chống tham nhũng được ban hành năm 1998

(sửa đổi, bổ sung năm 2000) đã tạo lập cơ sở pháp lý

bước đầu cho cơng tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham

nhũng trong thời kỳ mới.

 Xuất phát từ những đòi hỏi thực tiễn, Luật phòng, chống

tham nhũng đã được Quốc hội thơng qua tại phiên họp

ngày 29 tháng 11 năm 2005, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khố

XI và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2006.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm Pháp luật phòng chống tham nhũng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×