Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

20

15

10

5

0

P.1P.2P.3P.4P.5P.6P.7Nhà thuốc tư nhânP.8P.9P.10P.11P.12P.13P.14Nhà thuốc bệnh việnHình 3. Sự phân bố các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Qua bảng và hình trên ta thấy sự phân bố của các nhà thuốc trên các Phường

khơng đồng đều. Trong đó, phường 4 tập trung nhiều nhà thuốc tư nhân nhất,

phường 7 tập trung nhiều nhà thuốc bệnh viện nhất và phường 10 có ít nhà thuốc

tư nhân nhất.

3.1.2.Tình hình thực hiện tiêu chuẩn GPP của các nhà thuốc trên địa bàn

Quận 3.

Sau khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 về

việc ban hành nguyên tắc, tiêu chẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, Sở Y tế đã cử

cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Cục Quản lý dược tổ chức. Các cán bộ tham

gia lớp tập huấn này sẽ là nòng cốt để triển khai tại địa bàn cho các đối tượng là

cán bộ quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế, các Phòng Y tế quận,

huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng hành nghề dược tư

nhân trên địa bàn Thành phố trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2008.

Sau khi được tập huấn về các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP, các cơ sở bán lẻ thuốc

chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách cũng như tập huấn cho

nhân viên. Sau khi tự thanh tra nội bộ đạt các tiêu chuẩn theo danh mục chấm

điểm kiểm tra, các cơ sở tiến hành làm hồ sơ đề nghị Sở Y tế kiểm tra công nhận

cơ sở đạt chuẩn GPP. Khi nhận hồ sơ của cơ sở, thư ký của đoàn kiểm tra cấp

giấy chứng nhận cơ sở đạt chuẩn GPP của Sở Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

và thơng báo cho cơ sở thời gian kiểm tra. Đoàn kiểm tra căn cứ theo danh mục26Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phichấm điểm kiểm tra bằng các hình thức xem xét thực tế chuẩn bị của cơ sở về cơ

sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, theo dõi sổ sách, hỏi trực tiếp và xem các thao

tác của nhân viên bán lẻ thuốc để đánh giá.

 Số lượng và tỉ lệ các nhà thuốc biến động trong năm 2014.

Số lượng nhà thuốc đạt chuẩn GPP, nhà thuốc thẩm định mới và tái thẩm định,

nhà thuốc ngưng hoạt động chuyển địa điểm mới được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 5. Số lượng và tỉ lệ nhà thuốc biến động trong năm 2014

Thời điểmNT đạt chuẩn

GPPNT ngưng hoạt

động132NT thẩm định

mới và tái thẩm

định

0Đầu năm 2014

6 tháng đầu14040914276280năm 2014

Cuối năm 2014160

140

120

100

80

60

40

20

0NT đạt chuẩn GPP

NT thẩm định mới và tái thẩm

định

NT ngưng hoạt động

Đầu năm 6 tháng Cuối năm

2014 đầu năm 2014

2014Hình 4. Số lượng và tỉ lệ nhà thuốc biến động trong năm 2014

Qua kết quả trên, ta thấy đầu năm 2014 trên địa bàn Quận 3 có 132 nhà thuốc

đạt chuẩn GPP. 6 tháng đầu năm 2014 có 140 nhà thuốc đạt chuẩn GPP trong đó

có 40 hồ sơ nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định; 9 nhà thuốc ngưng

hoạt động chuyển địa điểm mới. Cuối năm 2014 có 142 nhà thuốc đạt chuẩn

GPP, trong đó có 76 hồ sơ nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định cấp

GPP; 28 nhà thuốc ngưng hoạt động chuyển địa điểm mới[25].27 Tỷ lệ và số lượng hồ sơ đăng ký thẩm định.

Số lượng và tỉ lệ hồ sơ hợp lệ hoặc không hợp lệ khi đăng ký thẩm định được

thể hiện qua bảng sau:

Bảng 6. Số lượng hồ sơ đăng ký thẩm định

Loại hồ sơ

Hồ sơ hợp lệ khi đăng ký thẩm định.Số lượng

76Tỷ lệ (%)

95Hồ sơ không hợp lệ khi đăng ký thẩm định.45Tổng số hồ sơ:805%

HS hợp lệ khi đăng ký

thẩm định

HS không hợp lệ khi

đăng ký thẩm định95%Hình 5. Số lượng hồ sơ đăng ký thẩm định[29]

Qua kết quả trên ta thấy số hồ sơ hợp lệ đăng ký thẩm định chiếm tỷ lệ cao. Tuy

nhiên, vẫn còn 5% hồ sơ khơng hợp lệ khi đăng ký thẩm định.

 Kết quả điểm đạt của các nhà thuốc sau thẩm định.

 Số lượng và tỉ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm định, kết quả thẩm28Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiđịnh thực tế tại nhà thuốc được chia ra thành 5 loại được thể hiện qua

bảng sau:

Bảng 7. Số lượng và tỉ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm định

LoạiNT thẩm định1

2Đạt tỷ lệ từ 100% điểm trở lên, khơng có tồn tại

Đạt tỷ lệ từ 100% điểm trở lên nhưng có tồn tại

Đạt từ 90% điểm trở lên có tồn tại và khắc phục tại

cơ sở

Đạt từ 80% - dưới 90% có tồn tại và báo cáo khắc

phục gửi về SYT trong vòng 30 ngày.

Dưới 80% điểm hoặc có 1 điểm khơng chấp thuận,

thẩm định lại

Tổng số nhà thuốc3

4

529Sổ

lượng

8

21Tỷ lệ

%

10,5

27,63951,367,92

762,67.92.610.5

27.651.3Đạt tỷ lệ từ 100% điểm trở lên, khơng có tồn tại

Đạt tỷ lệ từ 100% điểm trở lên nhưng có tồn tại

Đạt từ 90% điểm trở lên có tồn tại và khắc phục tại cơ sở

Đạt từ 80% - dưới 90% có tồn tại và báo cáo khắc phục gửi về SYT trong

vòng 30 ngày

Dưới 80% điểm hoặc có 1 điểm khơng chấp thuận, thẩm định lại

Hình 6. Số lượng và tỉ lệ điểm đạt được sau quá trình thẩm định

Qua kết quả trên ta thấy phần lớn có 51,3% số nhà thuốc đạt từ 90% điểm trở lên

có tồn tại và khắc phục tại cơ sở, và có 2,6% số nhà thuốc dưới 80% điểm hoặc

có 1 điểm khơng chấp thuận, thẩm định lại.

 Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định GPP năm

2014 :

Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định GPP năm 2014 được thể

hiện qua bảng sau:30Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiBảng 8. Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định GPP năm

2014.

Đạt

Số lượng

Tỷ lệ %

10

13,2

56

73,7

66Loại hồ sơ

NT thẩm định mới

NT tái thẩm định

Tổng hồ sơKhông đạt

Số lượng

Tỷ Lệ %

4

5,3

6

7,9

10Qua kết quả trên ta thấy, có đến 73,7% nhà thuốc tái thẩm định đạt chiếm tỷ lệ

cao, có 7,9% nhà thuốc tái thẩm định khơng đạt. Có 13,2% nhà thuốc thẩm định

mới đạt chiếm tỷ lệ thấp và 5,3% nhà thuốc thẩm định mới không đạt.7.913.2

5.373.7NT thẩm định mới đạt

NT tái thẩm định đạtNT thẩm định mới không đạt

NT tái thẩm định khơng đạtHình 7. Số lượng nhà thuốc thẩm định cấp mới và tái thẩm định GPP năm

2014.

Qua bảng số liệu cho thấy tỷ lệ các cơ sở đạt GPP tại Quận 3 là cao: 142 cơ sở

đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 100%

Khi bắt đầu triển khai Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 của Bộ

Y tế về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”. Các cơ

31sở bán lẻ ngại tốn kinh phí đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, mất thời gian

cho việc làm hồ sơ, sổ sách, bị ràng buộc bởi các quy định chuyên môn cũng

như mang tâm lý sợ kinh doanh không hiệu quả. Các cơ sở chưa hiểu rõ về các

tiêu chuẩn GPP cũng như các văn bản chun mơn có liên quan nên việc xây

dựng các quy trình thao tác chuẩn và hồ sơ, sổ sách còn sơ sài, việc tự thanh tra

nội bộ hầu như bị bỏ qua. Ở giai đoạn đầu, công tác tuyên truyển của các cơ

quan quản lý chưa mạnh, đội ngũ cán bộ quản lý tại Sở Y tế còn thiếu, chưa có

kinh nghiệm triển khai các tiêu chuẩn GPP nên chưa hướng dẫn, tư vấn kịp thời

cho các cơ sở. Bên cạnh đó, vào ngày 15/12/2010 Bộ y tế ban hành Thơng tư số

43/2010/TT-BYT Quy định lộ trình thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành

tốt nhà thuốc” GPP, địa bàn và phạm vi hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc đã gia

hạn thêm thời gian bắt buộc triển khai thực hiện nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực

hành tốt nhà thuốc” cho nhà thuốc đến ngày 31/12/2011 và quầy thuốc đến

ngày 01/01/2013 , gây nên tâm lý ỷ lại của các cơ sở bán lẻ thuốc.

3.2. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc đạt

tiêu chuẩn GPP năm 2014 .

3.2.1. Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc sau

khi đạt chuẩn GPP.

 Người quản lý chuyên môn:

Kết quả khảo sát cho ta biết điều kiện và trách nhiệm nhân sự của nhà thuốc

được trình bày trong bảng 5 như sau:

Bảng 9. Hoạt động người quản lý chuyên môn tại cơ sở bán lẻ thuốc (n =

142)

Nội dungSTT

1

2Yêu cầu

Người quản lý

chun mơn có

mặtCụ thểKhơng32Số lượngTỷ lệ %13997,932,1Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNội dungSTTYêu cầuCụ thểSố lượngTỷ lệ %1Thực hiện uỷDưới 3 ngày12487,32quyền trong3 – dưới 30 ngày1611,33trường hợp vắng30 – dưới 180 ngày00004mặt180 ngày trở lên00001Trình độ chuyênTương đương14098,6Thấp hơn021,4mơn của người

2được ủy quyền1Trình độ chunDược tá1072mơn tối thiểu củaDSTH12185,23người bán thuốcDSĐH13695,8Sở Y tế0000Phòng Y tế142100Tự đào tạo13695,8SYT – PYT0000Không đào tạo00001

2

3

4Tham gia đào tạo

cập nhật kiến thức

chuyên môn và

pháp luật Y tế5

1Cập nhật kiến1421002thức chun mơnKhơng00001Đào tạo hướng11077,5Khơng3222,52dẫn nhân viên bán

lẻQua kết quả ta thấy có 97,9% cơ sở người quản lý chun mơn có mặt khi cơ sở

đang hoạt động, đối với việc thực hiện ủy quyền trong người quản lý chuyên

môn vắng mặt thực hiện ủy quyền dưới 03 ngày là 87,3% khi cơ sở hoạt động,

thực hiện ủy quyền 03 đến dưới 30 ngày chiếm 1,4%, điều này cho thấy các cơ

sở bán lẻ thuốc ý thức được tầm quan trọng của người phụ trách chuyên môn khi33cơ sở hoạt động. Đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng và duy trì cơ sở bán lẻ thuốc

đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” đồng thời thể hiện được

đạo đức của người hành nghề trong thực hành nghề nghiệp. Tuy nhiên việc thực

hiện ủy quyền vẫn chưa đúng quy định có 1,45% cơ sở thực hiện uỷ quyền trong

trường hợp người quản lý chun mơn vắng mặt cho người có trình độ thấp hơn

là 1,4%.

Năm 2014 Sở Y tế chỉ tập huấn Văn bản pháp luật cho Phòng Y tế để từ đó

Phòng Y tế Quận 3 tổ chức các buổi tập huấn về các văn bản pháp quy liên quan

đến hành nghề dược tư nhân. Kết quả khảo sát 100% các cơ sở tham dự các lớp

tập huấn.

Từ các nội dung tập huấn người quản lý chuyên môn của cơ sở tự tổ chức tập

huấn lại cho nhân viên của mình. Tuy nhiên, kết quả khảo sát có đến 22,5% cơ

sở không tổ chức tập huấn cho nhân viên hoặc đào tạo theo các cho có. Ngun

nhân do hình thức và nội dung tập huấn của cơ quan quản lý chưa hấp dẫn, chỉ

sn lý thuyết chưa mang lại lợi ích thiết thực cho cơ sở.

 Người trực tiếp bán thuốc:

Kết quả khảo sát cho ta biết điều kiện và trách nhiệm người bán lẻ của nhà thuốc

được trình bày trong bảng 6 như sau:

Bảng 10. Điều kiện và trách nhiệm của người bán lẻ thuốc (n = 142)

Nội dung

STTSố lượngTỷ lệ %DSĐH trở lên14937,3Tổng quát

1Cụ thể2Số lượng nhân viên bán lẻDSTH24060,23hiện có tại nhà thuốcDược tá102,5Tổng số39913897,242,84

1

2Khám sức khỏe định kỳKhông34Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiNội dung

STT

Tổng quátSố lượngTỷ lệ %Cụ thể1Trang phục người bánÁo Blu1421002thuốcÁo Sơ mi00001Nhân viên bán lẻ đào tạo11983,82hướng dẫnKhơng2316,214098,6Khơng021,41

2Hòa nhã, lịch sự, giữ bí mậtKết quả khảo sát có 399 nhân viên bán lẻ thuốc trong 142 nhà thuốc, chủ yếu

trình độ chun mơn DSTH chiếm 60,2%, dược sỹ đại học chiếm 37,3%, còn lại

Dược tá chiếm 2,5%. Điều đó nói lên số lượng nhân viên bán lẻ của các nhà

thuốc ở Quận 3 bao gồm DSĐH và DSTH có số lượng nhiều, nhằm nâng cao

được trình độ chun mơn từ dược tá lên DSTH để đáp ứng cho nhu cầu ngày

càng phát triển của Quận 3 và việc tuân thủ thực hiện tốt GPP.

Về việc khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên qua khảo sát chỉ có 97,2% cơ sở

thực hiện. Có 2,8% cơ sở không chấp hành quy định về việc khám sức khỏe

tuyển dụng và định kỳ cho nhân viên. Như vậy nhân viên bán lẻ nhà thuốc

không đảm bảo sức khỏe trong hành nghề và khả năng nhiễm chéo từ nhân viên

bị mắc bệnh sang thuốc làm ảnh hưởng đến chất lượng của thuốc có thể xảy ra.

Chỉ 83,8% nhân viên bán lẻ nhà thuốc được tập huấn và 16,2% không tập huấn

cho nhân viên, do việc không nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, các

quy chế chuyên môn và các tiêu chuẩn GPP nên trong hoạt động hành nghề tại

các cơ sở bán lẻ thuốc dễ xảy ra các vi phạm và khơng duy trì các chuẩn GPP.

Ngun nhân có thể do chủ cơ sở vẫn còn chú trọng về lợi nhuận, đôi khi nhân

viên bán lẻ thuốc là người trong gia đình nên chủ quan khơng quan tâm đến việc

khám sức khỏe, đơi khi còn tự tin vào kiến thức chuyên môn đã được đào tạo và

kinh nghiệm hành nghề hơn là cập nhật kiến thức cho bản thân và nhân viên.35 Cơ sở vật chất

Kết quả khảo sát về diện tích và cơ sở vật chất của nhà thuốc, quầy thuốc được

trình bày trong bảng 7 như sau:

Bảng 11. Diện tích và cơ sở vật chất của cơ sở bán lẻ (n = 142)

Nội dungSTTSốYêu cầu1Cụ thểlượngTỷ lệ %Cố định142100Riêng biệt13997,83Không riêng biệt032,21Nơi cao ráo13897,22Nơi thấp042,8Thống mát14098,6Nóng nực021,4Có dụng cụ PCCC142100000023

4

5Địa điểm kinh doanhVị trí cơ sở kinh

doanhKhơng có dụng cụ6PCCC1Vật liệu xây dựngKiên cố1421002của cơ sởNhà cấp 40000Dưới 10m200001

2Diện tích khu vựcTừ 10m2 đến 20m2132933bán thuốcTừ 20m2 đến 30m2096,3Từ 30 m2 trở lên010,74

1Khu vực tư vấn, ghếKhu vực tư vấn14098,62cho khách hàngGhế cho khách hàng52,81Vật liệu nơi rửa tayLàm bằng Lavabo75

1402cho nhân viênThau chứa nước021,4Phòng ra lẻ074,9Hộp ra lẻ135951

2Nơi ra lẻ thuốc3698,6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×