Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com Kho

Kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi- ðánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình sử dụng đất tại TP Bắc

Giang, tỉnh Bắc Giang.

- ðánh giá thực trạng công tác BT, HT & TðC tại 03 dự án trên ñịa bàn

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

(Dự án ñầu tư XD cơng trình: Bảo tồn, tơn tạo và phát huy giá trị khu di

tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai ñoạn 1); HTKT ñầu

ñường Hùng Vương; HTKT tiểu khu dân cư ðồng Dấng - Cửa Ao thơn Liêm

Xun, xã Song Khê thuộc địa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

- ðề xuất các giải pháp nhằm góp phần hồn thiện chính sách BT, HT

& TðC khi Nhà nước thu hồi ñất phù hợp với ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã

hội của TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống

Cơng tác BT, HT & TðC đặt trong mối quan hệ tổng hợp từ góc độ

kinh tế, pháp lý, hành chính, chính sách pháp luật liên quan ñến thực tiễn triển

khai thực hiện chính sách và thi hành pháp luật.

2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp

Thu thập tài liệu, số liệu thông qua sách, báo, Internet và tiếp cận với

các tổ chức thực hiện như Trung tâm Phát triển quỹ ñất và Cụm cơng nghiệp;

Ban QLDA, phòng Tài ngun Mơi trường, Chi cục Thống kê, phòng Kinh tế,

phòng Tài chính – KH, Hð GPMB của TP Bắc Giang, các phòng ban có liên

quan để trao đổi, thu thập thơng tin về tình hình thực hiện cơng tác bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư. Phối hợp với các tổ chức tham gia thực hiện

cơng tác GPMB để đánh giá thu thập tài liệu.

2.4.3. Phương pháp ñiều tra

Sử dụng phiếu ñiều tra và phỏng vấn trực tiếp cán bộ tham gia bồi

thường GPMB, lãnh ñạo UBND các phường, xã nơi có ñất thu hồi và người

có đất bị thu hồi.

Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp39Ket-noi.com

Ket-noi.com Kho

Kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi2.4.4. Phương pháp chuyên gia

Tranh thủ ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên mơn để đưa ra

các giải pháp tối ưu phù hợp với thực tế.

2.4.5. Phương pháp so sánh

Trên cơ sở số liệu thu thập được phân tích đánh giá tồn tại và hạn chế

trong công tác BT, HT & TðC ở các giai ñoạn thực hiện dự án.

2.4.6. Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu

Trên cơ sở số liệu thu thập cũng như các chính sách liên quan tiến hành

tổng hợp, phân tích, xử lý số liệu. Tổng hợp các yếu tố tác ñộng ñến kết quả

thực hiện dự án.Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp40Ket-noi.com

Ket-noi.com Kho

Kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiKet-noi.com

Ket-noi.com Kho

Kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiChương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên - xã hội và hiện trạng quản lý sử dụng

ñất TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3.1.1. ðiều kiện tự nhiên

3.1.1.1. Vị trí địa lý

Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-CP của CP ngày 27/9/2010 về vệc

điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng ñể mở

rộng ñịa giới hành chính TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích tự

nhiên 6.677,36 ha, bao gồm 07 phường và 9 xã. TP Bắc Giang nằm ở tọa ñộ

ñịa lý từ 21015’ ñến 21019’ vĩ ñộ Bắc và từ 106008’ đến 106014’ kinh độ

ðơng, với các vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Tân n;

- Phía ðơng giáp huyện Lạng Giang;

- Phía Nam giáp huyện Yên Dũng;

- Phía Tây giáp huyện Việt n.

TP Bắc Giang là đơ thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của

Tỉnh và là đơ thị hạt nhân trong hệ thống các đơ thị của tỉnh, có vị trí thuận lợi về

giao thơng (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ), cách Thủ đơ Hà Nội 50km theo

quốc lộ 1A và ñường sắt Hà Nội - Lạng Sơn lên cửa khẩu Quốc tế ðồng ðăng

chạy qua, nơi giao lưu buôn bán sầm uất hiện nay, là vị trí thuận lợi khi thực

hiện chiến lược 2 hành lang, 1 vành ñai kinh tế của CP trong việc hợp tác kinh tế

với Trung Quốc. ðặc biệt hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn

- Hà Nội - Hải Phòng ñi vào hoạt ñộng ñể phát triển sản xuất hàng hoá và giao

lưu kinh tế trong tỉnh, trong nước và quốc tế.

Tuyến ñường sắt Hà Nội – Lạng Sơn ñi qua TP Bắc Giang với tổng chiều

dài khoảng 9,8km. ðường sơng có sơng Thương chảy qua với chiều dài 10km

Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp40Ket-noi.com

Ket-noi.com Kho

Kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phitàu thuyền vừa và nhỏ ñi lại dễ dàng, ñây là những ñiều kiện thuận lợi ñể phát

triển kinh tế - xã hội của TP và giao lưu với các huyện trong và ngồi tỉnh.

TP Bắc Giang là 1 trong 4 đơn vị cấp huyện của tỉnh ñược xác ñịnh là

trọng ñiểm phát triển KT-XH, nằm trong “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội Hải Phòng – Quảng Ninh, liền kề các cụm cơng nghiệp lớn của Tỉnh như: Quang

Châu, ðình Trám, Vân Trung, Song Khê – Nội Hoàng..., nơi tập trung tiềm lực

khoa học kỹ thuật, ñầu mối giao lưu kinh tế, khoa học, cơng nghệ và thu hút đầu

tư của cả nước, nơi tập trung đơng dân cư, với tốc độ đơ thị hố nhanh sẽ là thị

trường tiêu thụ lớn về nơng sản hàng hố và các hàng tiêu dùng khác.

Tóm lại, vị trí địa lý tương đối thuận lợi, có các tuyến đường bộ, đường

sắt, đường sơng ñã và ñang ñược nâng cấp, TP Bắc Giang có ñiều kiện ñẩy

nhanh tốc ñộ phát triển kinh tế - xã hội.

3.1.1.2. ðịa hình, địa mạo

TP Bắc Giang Nằm trong vùng trung du Bắc Bộ, có địa hình tương đối

bằng phẳng, ñộ dốc nhỏ (00 - 80), cao ñộ ñịa hình thấp, độ cao trung bình so với

mặt nước biển từ 8 - 10 mét và có sơng Thương chảy qua và nhiều ao hồ trong

nội thành. ðịa chất TP thuộc dạng kiến tạo bồi đắp có nguồn gốc sơng biển

(trầm tích sơng Thương); khu vực nội thị có cường độ chịu tải tốt

(R/1,5kg/cm2), khơng có hiện tượng trượt lở, nhiều khu vực trong TP có địa

hình thấp hơn so với mực nước sông Thương vào mùa mưa lũ. Ao, hồ trên ñịa

bàn thị xã khá nhiều nhưng phần lớn có diện tích nhỏ, hẹp, nơng, nên khả năng

tiếp nhận cũng như cung cấp nước hạn chế.

3.1.2. Thực trạng môi trường

TP Bắc Giang đang trong q trình đổi mới và phát triển, mơi trường

sinh thái cơ bản còn giữ được sắc thái tự nhiên. Tuy nhiên trong những năm

gần ñây do chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt chưa ñược quản lý chặt

chẽ, chưa có khu xử lý rác thải ổn ñịnh, ñặc biệt việc sử dụng các loại thuốc

bảo vệ thực vật, phân bón trong NN khơng đúng quy trình, quy phạm đã gây ơ

Học viện Nơng nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×