Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xu hướng nhập khẩu các hoạt chất điều trị đái tháo đường

Xu hướng nhập khẩu các hoạt chất điều trị đái tháo đường

Tải bản đầy đủ - 0trang

36Tìm hiểu các thơng tin liên quan tới hoạt chất này, chúng tơi nhận thấy

có sự liên quan giữa việc NK của benfluorex và các thông tin y học, cụ thể là:

- Việc giảm nhẹ giá trị KNNK của benfluorex liên quan tới quyết định

thu hồi Mediator của Cơ quan quản lý thuốc Châu Âu (European Medicines

Agency) do nghi ngờ vì nguy cơ gây b ệnh van tim của benfluorex trên bệnh

nhân ĐTĐ typ 2 [19],[21].

- Việc ngừng nhập khẩu benfluorex liên quan đến quyết định số 260/QĐQLD về việc rút số đăng ký đối với biệt dược Mediator tại Việt Nam.

b. Rosiglitazon.

Rosiglitazon là một trong hai hoạt chất thuộc nhóm thiazolidinedion

được nhập khẩu vào Việt Nam (hoạt chất còn lại là Pioglitazon). Năm 2010,

rosiglitazon nhập khẩu vào Việt Nam với các biệt dược là Avandia, Rogelin,

Rosiglen, Rapzole. Ngoài ra, Việt Nam còn có Avandamet là biệt dược của

hoạt chất rosiglitazon kết hợp với metformin.

Khảo sát giá trị KNNK của hoạt chất rosiglitazon ta thấy:

- Trong giai đoạn 2006 – 2007, giá trị KNNK giảm 6,3 lần từ 1,1 triệu

USD xuống còn 173.000 USD.

- Trong giai đoạn 2009 – 2010, giá trị KNNK đã giảm khoảng 5,8 lần từ

475.000 USD xuống còn 82.000 USD. Trong khi đó, hoạt chất cùng nhóm là

pioglitazon lại có sự gia tăng đáng kể về giá trị KNNK (tăng 2,3 lần từ

589.000USD đến 1,35 triệu USD).

- Năm 2010, rosiglitazon khơng còn được nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong khi đó tỷ trọng KNNK của pioglitazon lại đứng thứ ba trong số các

hoạt chất có giá trị KNNK cao nhất.

Tìm hiểu các thơng tin liên quan tới hoạt chất này, chúng tơi nhận thấy

có sự liên quan giữa việc NK rosiglitazon và các thông tin y học, cụ thể:Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

37- Việc giảm mạnh giá trị KNNK của rosiglitazon năm 2007 phù hợp với

thời điểm công bố của Nissen Steven và cộng sự về nguy cơ xuất hiện nhồi

máu cơ tim ở bệnh nhân ĐTĐ sử dụng rosiglitazon [18]. Trong giai đoạn

2007-2010, do không có thơng tin nào khác, giá trị KNNK lại tăng dần.

- Năm 2010, giá trị KNNK của rosiglitazon một lần nữa giảm mạnh phù

hợp với khuyến cáo hạn chế kê đơn và sử dụng các thuốc có hoạt chất là

rosiglitazon (Avandia, Avandamet, Avandaryl) của Cục quản lý Thực phẩm

và Dược phẩm Hoa Kỳ [22].

- Việc ngừng NK các thuốc có hoạt chất rosiglitazon tại Việt Nam có

liên quan tới cơng văn số 3886/QLD-DK của Cục quản lý Dược Việt Nam về

việc ngừng tiếp nhận hồ sơ NK nguyên liệu và thuốc thành phẩm có chứa

hoạt chất rosiglitazon do nguy cơ tim mạch hay gặp ở các thuốc này [7].

Kết quả nghiên cứu cũng cho th ấy rằng thông tin bất lợi về một hoạt

chất có thể ảnh hưởng đáng kể tới giá trị KNNK của thuốc đó. Tuy nhiên,

thơng tin này lại có thể tạo điều kiện thuận lợi đối với các thuốc khác trong

cùng phân nhóm điều trị (trong trường hợp của pioglitazon).

4.1.4. Xu hướng nhập khẩu theo quốc gia xuất xứ

Ấn Độ là quốc gia có số lượng SĐK các thuốc điều trị ĐTĐ nhập khẩu

vào Việt Nam là lớn nhất (47-78 SĐK). Số lượng SĐK của Ấn Độ thường

xuyên lớn gấp 3-4 lần số lượng SĐK của quốc gia đứng thứ hai là Hàn Quốc.

Tuy nhiên tỷ trọng giá trị KNNK của Ấn Độ không cao (chỉ bằng 1/7-1/3 tỷ

trọng KNNK của Pháp).

Trong khi đó, mặc dù số lượng SĐK không nhiều (chỉ bằng 1/6-1/5 số

lượng SĐK của Ấn Độ), tỷ trọng KNNK của Pháp lại là lớn nhất (chiếm

khoảng 45% tổng giá trị KNNK của tất cả các quốc gia). Mặc dù vậy, tỷ trọng

giá trị KNNK của Pháp lại liên tục giảm trong suốt thời gian nghiên cứu trong

khi tỷ trọng giá trị KNNK của Ấn Độ lại có xu hướng tăng lên. Điều này38chứng tỏ rằng, sự cạnh tranh của các quốc gia sản xuất thuốc generic có ảnh

hưởng nhất định tới các quốc gia sản xuất thuốc phát minh.

4.2.Hạn chế của đề tài4.2.1. Hạn chế về phương pháp nghiên cứu

Về phương pháp nghiên cứu, đề tài có một số hạn chế sau:

Một trong những chỉ số nghiên cứu đề tài lựa chọn là tổng số liều

DDD. Việc nghiên cứu dựa trên chỉ số này có hạn chế là DDD là liều được

tính tốn cho người trưởng thành, do đó, khi sử dụng liều DDD để đánh giá

tiêu thụ thuốc nói chung thì thường khơng hồn tồn chính xác. Tuy nhiên,

điểm này ít ảnh hưởng khi đánh giá tiêu thụ thuốc điều trị ĐTĐ do bệnh ĐTĐ

thường ít gặp ở trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, liều thực tế sử dụng lại gần giống với

liều DDD của các hoạt chất.

Dữ liệu về thuốc nhập khẩu khơng đánh giá được hết tình hình sử dụng

thuốc trong thực tế, do đó kết quả của nghiên cứu khơng có giá trị cho việc

ngoại suy thực trạng sử dụng thuốc điều trị ĐTĐ tại Việt Nam.

Giai đoạn nghiên cứu còn ngắn và khơng có dữ liệu về các thuốc NK

năm 2012 vì vậy có thể chưa đánh giá chính xác được về xu hướng các thuốc

điều trị ĐTĐ nhập khẩu tại Việt Nam.

Khơng có dữ liệu về các thuốc sản xuất trong nước, do đó khơng thể so

sánh và đánh giá toàn diện về tiêu thụ thuốc điều trị ĐTĐ tại Việt Nam.

Do hạn chế về phân tích kết quả, các hoạt chất trong nhóm thuốc

insulin chưa chiết tách riêng được, do đó nghiên cứu chưa phân tích được xu

hướng và cơ cấu của các hoạt chất insulin nhập khẩu vào Việt Nam.

4.2.2. Hạn chế về dữ liệu nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu không được thống nhất giữa những trường dữ liệu

nhập trong Microsoft Excel, thiếu hoạt chất của một số thuốc. Các thiếu sót về

danh mục hoạt chất này cần được bổ sung và kiểm tra lại.Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi

39Để hạn chế những sai số khi bổ sung danh mục hoạt chất, tất cả các dữ

liệu ngoại suy đều được kiểm tra ít nhất hai lần tại hai cơ sở dữ liệu khác nhau

và chỉ đưa vào nghiên cứu khi hai nguồn thơng tin đó là nhất quán.

4.2.3. Hạn chế về biện giải kết quả

Do hạn chế của người nghiên cứu, các so sánh về sự phù hợp giữa việc

nhập khẩu thuốc và các phác đồ điều trị chỉ dựa vào các phác đồ điều trị ĐTĐ

của nước ngoài mà chưa so sánh với các phác đồ trong nước.

Các thông tin liên quan đến chất lượng, phản ứng có hại hay thay đổi

hướng dẫn điều trị còn chưa được cập nhật đầy đủ, do đó q trình bi ện luận

các xu hướng nhập khẩu còn hạn chế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xu hướng nhập khẩu các hoạt chất điều trị đái tháo đường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×