Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phi2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Khảo sát hoạt động hành nghề của các nhà thuốc tại Quận 3

năm 2014Khảo sát tình hình triển khai thực

hiện GPP trên địa bàn Quận 3 năm

2014Khảo sát việc chấp hành các nguyên tắc

GPP tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn

GPP năm 2014- Phân tích thực trạng hoạt động hành nghề của các nhà thuốc tại địa bàn Quận 3;

nêu một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ sở hành nghề;

- Tình hình triển khai thực hiện GPP và việc chấp hành thực hiện GPP tại các nhà

tắtchuẩn

nội dung

thuốc sau Tóm

khi đạt

GPP.và các chỉ tiêu nghiên cứu của đề tài

- Để từ đó có những đề xuất và biện pháp tăng cường quản lý nhà nước trong việc

* Phương pháp mô tả hồi cứu

thực hiện GPP tại các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3.

Hồi cứu số liệu qua năm 2014, các kết quả thống kê, báo cáo các năm

* Phương pháp mô tả cắt ngang

Điều tra, phỏng vấn từ bộ câu hỏi theo chỉ tiêu đánh giá của Cục Quản lý

Dược mà chúng tôi tiến hành tại các nhà thuốc tại Quận 3 năm 2014 để đánh giá

thực trạng mạng lưới của các nhà thuốc, phân tích việc tuân thủ nguyên tắc, tiêu

chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”-GPP của mạng lưới của các nhà thuốc tại

Quận 3 theo đúng lộ trình và quy định của Bộ Y tế.

2.4. CỠ MẪU NGHIÊN CỨU

 Nội dung: Mô tả sự phát triển và phân bố của mạng lưới của các nhà

thuốc tại Quận 3 từ năm 2014 và nội dung phân tích, đánh giá thực trạng mạng

lưới của các nhà thuốc tại Quận 3 dựa trên các kết quả thanh tra, kiểm tra.cỡ

mẫu nghiên cứu là toàn bộ các điểm bán lẻ thuốc tân dược của Quận 3 năm 2014

(142 cơ sở) gồm: 135 nhà thuốc tư nhân và 7 nhà thuốc bệnh viện.(n= 142).

192.4.1. Các biến số nghiên cứu:

Mục tiêu 1:

Nội

dung

nghiê

n cứuGiá trị biếnCách tính/giải thíchCách thu thậpSố lượng và tỷ

Tình

hình

thực

hiện

GPP

trên

địa

bàn

Quận

3

Tình

hình

thực

hiện

GPP

trên

địa

bàn

Quận

3 năm

2014lệ hồ sơ NT

hợp lệSố lượng hồ sơ NT hợp lệ

x 100%Tổng số hồ sơ NTđăng kýHồ sơ đăng

Số lượng và tỷlệ hồ sơ NTSL hồ sơ NT không hợp lệkhông hợp lệTổng số hồ sơ NT đăng kýx 100%Số lượng và tỷ

lệ nhà thuốc

đạt thẩm địnhSố lượng NT đạtx 100%Tổng SLNT thẩm địnhGPPHồSố lượng và tỷ

lệ nhà thuốc

không đạt

thẩm địnhđịnh NT

Số lượng NT không đạt

Tổng SLNT thẩm địnhGPP20x 100%thẩmKet-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiMục tiêu 2:

Mục tiêu 2:

Nội

dung

Giá trị biến

nghiê

n cứuCách tính/giải thíchCách thu thậpSố lượng và tỷ Số lượng NT có thực hiệnx 100%lệ nhà thuốcTổng số NT trên địa bànthực hiện cácViệc

chấp

hành

các

nguyê

n tắc

GPP

tại các

nhà

thuốc

đạt

tiêu

chuẩn

GPP

năm

2014Phiếu đánh giátiêu chuẩn vềSố lượng NT không thực hiệnnhân sựTổng số NT trên địa bànSố lượng và tỷ

lệ nhà thuốc

thực hiện các

tiêu chuẩn về

cơ sở vật chất,

trang thiết bị.x 100%Số lượng NT có thực hiệnx 100%Tổng số NT trên địa bàn

Phiếu đánh giá

Số lượng NT không thực hiệnx 100%Tổng số NT trên địa bànSố lượng và tỷ

lệ nhà thuốcSố lượng NT có thực hiệnthực hiên cácTổng số NT trên địa bànx 100%tiêu chuẩn vềPhiếu đánh giáhồ sơ, sổ sách, Số lượng NT không thực hiệnx 100%tài liệu chuyên Tổng số NT trên địa bàn

môn.

Số lượng và tỷ

lệ nhà thuốcPhiếu đánh giáthực hiện các21tiêu chuẩn vềSố lượng NT có thực hiệnthực hành quyTổng số NT trên địa bànx 100%chế chuyên

môn, thựcSố lượng NT không thực hiệnhành nghềTổng số NT trên địa bànx 100%nghiệp

Số lượng và tỷ

lệ nhà thuốcSố lượng NT có thực hiệnthực hiện cácTổng số NT trên địa bànx 100%tiêu chuẩn về

kiểm tra đảmPhiếu đánh giá

Số lượng NT không thực hiệnx 100%bảo chất lượng Tổng số NT trên địa bàn

thuốc

Số lượng và tỷ

lệ nhà thuốc

Việc

chấp

hành

các

nguyê

n tắc

GPP

tại các

nhà

thuốc

đạt

tiêu

chuẩn

GPP

năm

2014thực hiện

đúng các quySLNT thực hiện đúng

x 100%Tổng SLNT thanh, kiểm traKếtquảthanh,kiểm trađịnh về hồ sơ

pháp lý

Số lượng và tỷ

lệ nhà thuốcSLNT thực hiện đúngx 100%Tổng SLNT thanh, kiểm trathực hiệnKếtđúng các quyquảthanh,kiểm trađịnh về nhân

sựSố lượng và tỷ

lệ thực hiệnSLNT thực hiện đúngx 100%Tổng SLNT thanh, kiểm trađúng các yêu

22Kếtquảkiểm trathanh,Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phicầu về điều

kiện cơ sở vật

chất, trang

thiết bị

Số lượng và tỷ

lệ thực hiện

đúng các yêu

cầu về thựcSLNT thực hiện đúnghiện các quyTổng S NT thanh, kiểm trax 100%chế chuyênKếtquảthanh,kiểm tramôn, thực

hành nghề

nghiệp2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu: nghiên cứu tài liệu

 Tình hình thực hiện GPP trên địa bàn Quận 3 năm 2014: Phiếu thu thập số

liệu từ các thơng tin có trong 142 Hồ sơ nhà thuốc trên địa bàn Quận 3

năm 2014 từ báo cáo Phòng Y tế Quận 3 và Phòng Quản Lý Dịch vụ Y tế

- Sở Y tế năm 2014.

 Việc chấp hành các nguyên tắc GPP tại các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

năm 2014: Thu thập số liệu từ Phiếu đánh giá từ 142 nhà thuốc trên địa

bàn Quân 3 năm 2014 và kết quả thanh, kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế và

báo cáo của Phòng Y tế Quận 3 năm 2014.

 Cơ sở đánh giá dữ liệu:

-Luật Dược số 34/2005/QH 11;

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của luật Dược;23- Thông tư 43/2010/TT -BYT ngày 15/12/2010 quy định lộ trình nguyên tắc,

tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP; địa bàn và phạm vi hoạt động của

cơ sở bán lẻ thuốc;

- Thông tư 15/2010/TT-BYT ngày 15/10/2010 hướng dẫn hoạt động của nhà

thuốc bệnh viện tổ chức thực hiện GPP;

- Thông tư 46/ 2011/ TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế ban hành nguyên

tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”- GPP;

- Thông tư 50/ 2011/TTLT-BYT-BTC-BCT ngày 30/12/2011/của Liên Bộ Y

tế, Bộ Tài Chính và Bộ Cơng Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về

giá thuốc dùng cho người;

- Nghị định 89/2012/NĐ- CP ngày 10/12/2012 của Chính phủ quy định cấp

chứng chỉ hành nghề dược, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc;

- Nghị định 176/ 2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về

xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Thông tư 10/2013/ TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung

một số điều của Thông tư số 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của

Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh

doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP;

- Thông tư 19/2014/TT-BYT ngày 02/6/2014 của Bộ Y tế Quy định quản lý

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dung làm thuốc;

- Thông tư 23/2014/TT-BYT ngày 30/6/2014 của Bộ Y tế Ban hành danh

mục thuốc không kê đơn;

2.5. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU

Các số liệu hồi cứu và thống kê, được phân loại theo từng tiêu chí và được tính

theo tỉ lệ % của cỡ mẫu nghiên cứu.

 Dùng Microsoft Excel tính tỉ lệ % các tiêu chí nghiên cứu, trình bày dưới

dạng biểu đồ theo số liệu thống kê.24Ket-noi.com

Ket-noi.com kho

kho tai

tai lieu

lieu mien

mien phi

phiCHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Khảo sát sự phát triển và phân bố của các nhà thuốc trên địa bàn Quận

3 năm 2014:

3.1.1. Sự phân bố các nhà thuốc trên địa bàn Quận 3.

Theo kết quả khảo sát đến tháng 12 năm 2014, số các nhà thuốc trên địa

bàn Quận 3 là 142 nhà thuốc, trong đó có 135 nhà thuốc tư nhân, 7 nhà thuốc

bệnh viện [24].

Đến tháng 12 năm 2014, trên địa bàn Quận 3 có 142 nhà thuốc đạt chuẩn GPP,

phân bố các Phường cụ thể bảng 4 như sau [24]:

Bảng 4. Sự phân bố các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP:

NT đạt chuẩn GPP

STTĐịa phươngNhà thuốc tư

nhânNhà thuốc bệnh

viện1Phường 1112Phường 263Phường 3144Phường 4165Phường 566Phường 61417Phường 71138Phường 8149Phường 91110Phường 10311Phường 111012Phường 12513Phường 13414Phường 1410Tổng cộng1352521720

15

10

5

0

P.1P.2P.3P.4P.5P.6P.7Nhà thuốc tư nhânP.8P.9P.10P.11P.12P.13P.14Nhà thuốc bệnh việnHình 3. Sự phân bố các nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP

Qua bảng và hình trên ta thấy sự phân bố của các nhà thuốc trên các Phường

khơng đồng đều. Trong đó, phường 4 tập trung nhiều nhà thuốc tư nhân nhất,

phường 7 tập trung nhiều nhà thuốc bệnh viện nhất và phường 10 có ít nhà thuốc

tư nhân nhất.

3.1.2.Tình hình thực hiện tiêu chuẩn GPP của các nhà thuốc trên địa bàn

Quận 3.

Sau khi Bộ Y tế ban hành Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/01/2007 về

việc ban hành nguyên tắc, tiêu chẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, Sở Y tế đã cử

cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Cục Quản lý dược tổ chức. Các cán bộ tham

gia lớp tập huấn này sẽ là nòng cốt để triển khai tại địa bàn cho các đối tượng là

cán bộ quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế, các Phòng Y tế quận,

huyện trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các đối tượng hành nghề dược tư

nhân trên địa bàn Thành phố trong khoảng thời gian từ năm 2007 – 2008.

Sau khi được tập huấn về các nguyên tắc, tiêu chuẩn GPP, các cơ sở bán lẻ thuốc

chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách cũng như tập huấn cho

nhân viên. Sau khi tự thanh tra nội bộ đạt các tiêu chuẩn theo danh mục chấm

điểm kiểm tra, các cơ sở tiến hành làm hồ sơ đề nghị Sở Y tế kiểm tra công nhận

cơ sở đạt chuẩn GPP. Khi nhận hồ sơ của cơ sở, thư ký của đoàn kiểm tra cấp

giấy chứng nhận cơ sở đạt chuẩn GPP của Sở Y tế kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

và thông báo cho cơ sở thời gian kiểm tra. Đoàn kiểm tra căn cứ theo danh mục26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×